1. Veiligheid

Wat mag het kosten?

- = nadeel Wat mag het het kosten? bedragen x € 1.000
Veiligheid Werkelijk Begroting Begroting Meerjarenbegroting
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Baten 274 14 14 14 14 14
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 6 9 9 9 9 9
P120 Brandweer 6 8 8 8 8 8
P130 Rampenbestrijding 1 1 1 1 1
1.2 Openbare orde en Veiligheid 267 5 5 5 5 5
P110 Openbare orde en veiligheid 14
P130 Rampenbestrijding 251
P822 Vergunningen 2 5 5 5 5 5
Lasten 2.783 2.825 2.774 2.774 2.774 2.774
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 2.163 2.284 2.243 2.243 2.243 2.243
P120 Brandweer 2.121 2.225 2.183 2.183 2.183 2.183
P130 Rampenbestrijding 42 60 60 60 60 60
1.2 Openbare orde en Veiligheid 620 540 531 531 531 531
P110 Openbare orde en veiligheid 462 540 531 531 531 531
P130 Rampenbestrijding 157
Totaal Veiligheid -2.509 -2.811 -2.760 -2.760 -2.760 -2.760
Baten - toelichting financiële fluctuaties - vergelijking begroting 2021 t.o.v. begroting 2020
n.v.t.
Lasten - toelichting financiële fluctuaties - vergelijking begroting 2021 t.o.v. begroting 2020
1.1 P120 Brandweer In de Kadernota 2021 is een structureel hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland (VNOG) opgenomen.Deze aanpassing is structureel verwerkt in de Kadernota 2021. Besluitvorming bij de Kadernota 2021 vond alleen over 2020 plaats. Bij de Begroting 2021 vindt de besluitvorming over 2021 e.v. plaats.