5. Sport, cultuur en recreatie

Programma items

5.1 Sportbeleid en activering

Activiteit

5.2 Sportaccomodaties

Activiteit

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Activiteit

5.4 Musea

5.5 Cultureel erfgoed

Activiteit

5.6 Media

Activiteit

5.7 Openbaar groen en openlucht recreatie

Activiteit

Beleidsnota's

Wat mag het kosten?

- = nadeel Wat mag het het kosten? bedragen x € 1.000
Sport,Cultuur en Recreatie Werkelijk Begroting Begroting Meerjarenbegroting
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Baten 745 619 582 582 582 582
5.2 Sportaccommodaties 518 451 451 451 451 451
P530 Sport 515 451 451 451 451 451
P630 Samenlevingsopbouw 3
5.5 Cultureel erfgoed 21 16 4 4 4 4
P542 Monumentenzorg 21 16 4 4 4 4
5.6 Media 73 73 73 73 73 73
P510 Bibliotheekwerk 73 73 73 73 73 73
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 132 79 54 54 54 54
P560 Groen 33 77 52 52 52 52
P561 Recreatieve voorzieningen 1 1 1 1 1
P564 Toerisme 1 2 2 2 2 2
P580 Speelruimten 98
Lasten 6.770 6.711 6.323 6.317 6.337 6.337
5.1 Sportbeleid en activering 466 472 462 442 442 442
P480 Lokale onderwijstaken 402 382 382 382 382 382
P530 Sport 64 90 80 60 60 60
5.2 Sportaccommodaties 1.802 1.520 1.306 1.300 1.300 1.300
P530 Sport 1.695 1.486 1.298 1.292 1.292 1.292
P630 Samenlevingsopbouw 106 33 8 8 8 8
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 695 729 713 713 713 713
P511 Culturele/maatschappelijke educatie 186 195 195 195 195 195
P540 Kunstbevordering 491 522 518 518 518 518
P541 Overdracht geschiedenis/cultuur 19 13 0 0 0 0
5.4 Musea 109 112 112 112 112 112
P541 Overdracht geschiedenis/cultuur 109 112 112 112 112 112
5.5 Cultureel erfgoed 138 137 137 137 137 137
P511 Culturele/maatschappelijke educatie 22 21 21 21 21 21
P542 Monumentenzorg 111 114 113 113 113 113
P821 Eigendommen 5 3 3 3 3 3
5.6 Media 703 674 674 674 674 674
P510 Bibliotheekwerk 679 665 665 665 665 665
P581 Omroepen 24 9 9 9 9 9
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2.857 3.067 2.919 2.939 2.959 2.959
P560 Groen 2.431 2.751 2.633 2.653 2.673 2.673
P561 Recreatieve voorzieningen 50 60 30 30 30 30
P564 Toerisme 103 46 46 46 46 46
P580 Speelruimten 274 210 210 210 210 210
Totaal Sport,Cultuur en Recreatie -6.025 -6.092 -5.740 -5.735 -5.755 -5.755
Baten - toelichting financiële fluctuaties - vergelijking begroting 2021 t.o.v. begroting 2020
5.7 P560 Groen In 2020 ramen we incidenteel € 25.000 subsidie van de provincie voor het opstellen van het biodiversiteitsplan.
Lasten - toelichting financiële fluctuaties - vergelijking begroting 2021 t.o.v. begroting 2020
5.2 P530 Sport Subsidie St. Gorsselse zwembaden vanaf 2021 met € 60.000 verlaagd bij dekkingsvoorstel Kadernota 2020. Onderzoek verduurzamen De Beemd € 15.000 in 2020. Sportzalen subsidies structureel verhoogd met € 31.000 vanaf 2020 bij Kadernota 2021. De besluitvorming over de structurele verwerking vindt plaats bij de Begroting 2021. Aanleg 2e kunstveld hockey Epse subsidie € 76.000 in 2020 incidenteel.
5.2 P630 Samenlevingsopbouw In de kadernota 2021 is voor het jaar 2020 incidenteel € 25.000 opgenomen voor externe projectondersteuning Gorssel voor de ontwikkeling van accommodatieplannen.
5.3 P541 Overdracht geschiedenis/cultuur Geen raming meer vanaf 2021 voor regioarcheoloog. Structureel opgenomen als nieuw beleid in de Begroting 2021 € 13.000.
5.7 P560 Groen Areaaluitbreiding openbare ruimte: Elk jaar komt er een jaarschijf bij van € 20.000 voor het onderhoud. Duurzaam beheer bomen buitengebied: In 2020 hebben we nog eenmalige kosten achterstallig onderhoud bomen van € 60.000. Biodioversiteitsplan: In 2020 een budget van € 50.000 voor het opstellen van het plan. Voor uitvoering is het budget € 88.000 in 2020; dat is € 28.000 hoger in 2020 dan in 2021. In de Bestuursrapportage 2020 schuiven we hiervan € 45.000 door naar 2021 voor landschapsprojecten.
5.7 P561 Recreatieve voorzieningen In 2020 incidenteel budget van € 30.000 voor uitbreiding routenetwerken.