6. Sociaal Domein

Programma item

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Activiteit

6.2 Wijkteams

Activiteit

6.3 Inkomensregelingen

Activiteit

6.4 Begeleide participatie

Activiteit

6.5 Arbeidsparticipatie instrumenten

Activiteit

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.7 Maatwerkdienstverlening

Activiteit

6.8 Geëscaleerde zorg

Activiteit

Beleidsnota's

Wat mag het kosten?

- = nadeel Wat mag het het kosten? bedragen x € 1.000
Sociaal domein Werkelijk Begroting Begroting Meerjarenbegroting
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Baten 6.999 7.486 7.246 7.196 7.191 7.191
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 44 153 50 0 0 0
P011 Burgerparticipatie
P620 Hulpverlening 39 153 50 0 0
P630 Samenlevingsopbouw 3 0 0 0 0 0
P650 Kinderopvang 2
6.2 Wijkteams 11 75
P625 3 Decentralisaties 11 75
6.3 Inkomensregelingen 6.581 6.348 6.532 6.532 6.532 6.532
P610 Bijstandverlening 6.581 6.348 6.532 6.532 6.532 6.532
6.4 Begeleide participatie 476 466 466 461 461
P612 Werkgelegenheidsvoorzieningen 476 466 466 461 461
6.5 Arbeidsparticipatie 101 225
P612 Werkgelegenheidsvoorzieningen 101 225
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 11 9 9 9 9 9
P623 Voorzieningen gehandicapten 11 9 9 9 9 9
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 251 200 190 190 190 190
P624 Huishoudelijke verzorging 210 150 140 140 140 140
P930 Vervoercentrale 41 50 50 50 50 50
Lasten 32.969 36.828 34.586 34.539 34.561 34.561
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.673 2.956 2.645 2.704 2.695 2.695
P011 Burgerparticipatie 63 87 87 96 87 87
P620 Hulpverlening 389 451 313 313 313 313
P622 Opvang asielzoekers -5 86 86 86 86 86
P624 Huishoudelijke verzorging 96 97 97 97 97 97
P625 3 Decentralisaties 419 542 492 542 542 542
P630 Samenlevingsopbouw 1.413 1.454 1.360 1.360 1.360 1.360
P650 Kinderopvang 299 240 210 210 210 210
6.2 Wijkteams 3.227 4.535 4.683 4.686 4.690 4.690
P080 Overhead 1
P610 Bijstandverlening 28 33 33 33 33 33
P624 Huishoudelijke verzorging 42 38 26 26 26 26
P625 3 Decentralisaties 3.156 4.465 4.624 4.628 4.631 4.631
6.3 Inkomensregelingen 8.334 8.250 8.080 8.130 8.180 8.180
P610 Bijstandverlening 8.221 7.853 7.658 7.708 7.758 7.758
P612 Werkgelegenheidsvoorzieningen 47 298 263 263 263 263
P625 3 Decentralisaties 66 100 160 160 160 160
6.4 Begeleide participatie 2.770 3.285 3.113 3.108 3.088 3.088
P612 Werkgelegenheidsvoorzieningen 2.770 3.187 3.019 3.023 3.003 3.003
P622 Opvang asielzoekers 97 93 85 85 85
6.5 Arbeidsparticipatie 576 947 718 718 718 718
P612 Werkgelegenheidsvoorzieningen 576 947 718 718 718 718
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.342 1.038 1.001 951 951 951
P620 Hulpverlening 9 10 10 10 10 10
P623 Voorzieningen gehandicapten 1.275 895 845 845 845 845
P625 3 Decentralisaties 59 133 146 96 96 96
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 5.320 5.915 5.108 5.053 5.050 5.050
P610 Bijstandverlening 309 288 288 288 288 288
P623 Voorzieningen gehandicapten 442 456 556 550 548 548
P624 Huishoudelijke verzorging 2.077 2.518 1.995 1.945 1.945 1.945
P625 3 Decentralisaties 2.492 2.653 2.269 2.270 2.270 2.270
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 8.593 9.744 9.081 9.031 9.031 9.031
P624 Huishoudelijke verzorging 76 115 115 115 115 115
P625 3 Decentralisaties 8.517 9.629 8.966 8.916 8.916 8.916
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 43 43 43 43 43
P625 3 Decentralisaties 43 43 43 43 43
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 133 116 116 116 116 116
P625 3 Decentralisaties 133 116 116 116 116 116
Totaal Sociaal domein -25.970 -29.342 -27.340 -27.343 -27.370 -27.370
Baten - toelichting financiële fluctuaties - vergelijking begroting 2021 t.o.v. begroting 2020
6.1 P620 Hulpverlening In 2020 bestaat het budget uit een incidentele subsidie voor Maatschappelijke opvang Beschermd wonen. Voor 2021 ontvangen we nog € 50.000.
6.2 P625 3 Decentralisaties Incidentele opbrengst van € 75.000 in 2020 door doorbelasting loonkosten van gedetacheerd personeel.
6.3 P610 Bijstandverlening De rijksbijdrage BUIG (Participatiewet inkomensdeel) is in 2020 verlaagd met € 184.000. Structurele aanpassing is opgenomen in de Kadernota 2021. Besluitvorming hierover vindt plaats bij de Begroting 2021. Daarnaast is in de Bestuursrapportage 2020 de Rijksbijdrage voor 2020 incidenteel verlaagd met € 224.000.
6.5 P612 Werkgelegenheidsvoorzieningen In 2020 is een incidentele rijksbijdrage geraamd voor de pilot duale inburgeringstrajecten. Bij de Bestuursrapporage 2020 schuiven we € 66.000 door naar 2021 samen met de € 28.000 extra middelen van het rijk voor de periode januari-juni 2021.
Lasten - toelichting financiële fluctuaties - vergelijking begroting 2021 t.o.v. begroting 2020
6.1 P620 Hulpverlening In 2020 is er € 103.000 incidenteel budget voor inhuur opgenomen. Mutatie Mantelzorgcompliment van € 35.000 is structureel opgenomen in de Kadernota 2021. Besluitvorming hierover vindt plaats bij de Begroting 2021.
6.1 P625 3 Decentralisaties In 2021 is incidenteel € 50.000 gebruikt als dekking voor de zorgcoördinator.
6.1 P630 Samenlevingsopbouw Voor ontmoetingsinitiatieven is € 20.000 incidenteel geraamd in 2020. Bij de Kadernota 2020 is budget vanaf 2021 met € 50.000 verlaagd op grond van dekkingsvoorstel. Voor Jongerenwerk is in 2020 incidenteel € 20.000 geraamd.
6.1 P650 Kinderopvang Mutatie inspectie Kinderopvang € 30.000 is structureel opgenomen in de Kadernota 2021. Besluitvorming hierover vindt plaats bij de Begroting 2021.
6.2 P625 3 Decentralisaties Vanaf 2021 is er structureel in de begroting € 45.000 opgenomen voor kapitaallasten Clientvolgsysteem. In 2020 is er € 33.000 overgebleven budget vanuit het jaar 2019 voor studie en algemene kosten 't Baken. In 2020 is het totaal budget inhuur 't Baken incidenteel verlaagd voor dekking inhuur op andere taakvelden € 50.000.
6.3 P610 Bijstandverlening Voor opstellen van visies/ plannen een incidentele raming van € 100.000 in 2020. De raming voor uitkeringen is in 2021 € 50.000 lager. In 2020 een incidenteel budget van € 65.000 voor inhuur personeel. In 2020 is het budget voor Bestrijding armoede kinderen € 80.000 hoger door overgebleven budget uit 2019.
6.3 P612 Werkgelegenheidsvoorzieningen In 2020 is er € 35.000 incidenteel budget voor inhuur opgenomen.
6.3 P625 3 Decentralisaties Bij besluitvorming van de Kadernota 2021 is het budget 2020 voor tegemoetkoming zorgkosten verlaagd met € 60.000. Besluitvorming over de structurele ombuiging vindt plaats bij de Begroting 2021.
6.4 P612 Werkgelegenheidsvoorzieningen In 2020 was € 167.000 incidenteel budget opgenomen voor afwikkeilng liquidatie Delta.
6.5 P612 Werkgelegenheidsvoorzieningen Bij de Kadernota 2021 is het budget 2020 voor Arbeidsparticipatie incidenteel verlaagd met € 95.000. De besluitvorming van deze structurele ombuiging vindt plaats bij de Begroting 2021. Voor beleid rond optimaliseren participatie is in 2020 incidenteel € 73.000. beschikbaar. € 23.000 hiervan betreft restant budget 2019. Voor inhuur personeel is in 2020 incidenteel € 33.000 geraamd. Voor ( pilot) inburgeringstrajecten is incidenteel € 218.000. Dit is gedekt door Rijksbijdragen.
6.6 P623 Voorzieningen gehandicapten Incidentele raming € 50.000 in 2020 voor kosten ontbinding contract hulpmiddelen.
6.71 P623 Voorzieningen gehandicapten Het budget Vraagafhankelijk vervoer is aangepast aan de begroting van PlusOV bij de Bestuursrapportage 2019, dit zorgt voor een hogere raming in 2021 van € 100.000.
6.71 P624 Huishoudelijke verzorging Bij besluitvorming van de Kadernota 2021 is het budget voor Ondersteuning Thuis in 2020 € 473.000 hoger. Structurele aanpassing is opgenomen in de Kadernota 2021. Besluitvorming hierover vindt plaats bij de Begroting 2021. Bij begroting 2020 is budget 2021 met € 50.000 verlaagd bij differentiatie tarief huishoudelijke verzorging.
6.71 P625 3 Decentralisaties In 2020 is er € 384.000 incidenteel budget voor inhuur opgenomen.
6.72 P625 3 Decentralisaties Het budget 2020 Jeugdhulp ZIN is in de oorspronkelijke begroting € 100.000 hoger dan budget 2021. Het budget 2020 Jeugdhulp ZIN is bij Kadernota 2021 incidenteel verhoogd met € 500.000 voor verwachte kosten Voogdij/18+. Het budget 2020 Jeugdhulp ZIN is bij het dekkingsplan 2020 verlaagd met € 50.000. Het budget Jeugdhulp PGB 2020 is bij de ombuigingen Kadernota 2021 incidenteel verlaagd met € 50.000. De structurele aanpassing is opgenomen in de Kadernota 2021. Besluitvorming hierover vindt plaats bij de Begroting 2021. In 2020 is er € 163.000 incidenteel voor inhuur opgenomen.