7. Volksgezondheid en milieu

Programma items

7.1 Volksgezondheid

Activiteit

7.2 Riolering

Activiteit

7.3 Afval

Activiteit

7.4 Milieubeheer

Activiteit

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Activiteit

Beleidsnota's

Wat mag het kosten?

- = nadeel Wat mag het het kosten? bedragen x € 1.000
Volksgezondheid en Millieu Werkelijk Begroting Begroting Meerjarenbegroting
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Baten 9.212 10.074 10.096 10.141 10.186 10.231
7.2 Riolering 5.571 5.603 5.647 5.692 5.736 5.781
P722 Riolen 5.571 5.603 5.647 5.692 5.736 5.781
7.3 Afval 3.210 4.082 4.082 4.082 4.082 4.082
P721 Huishoudelijk afval 3.210 4.082 4.082 4.082 4.082 4.082
7.4 Milieubeheer 125 22 0 0 0 0
P723 Milieubeheer 125 13 0 0 0 0
P823 Handhaving 9
7.5 Begraafplaatsen 306 367 367 367 367 367
P725 Lijkbezorging 306 367 367 367 367 367
Lasten 10.462 12.257 11.199 11.364 11.408 11.453
7.1 Volksgezondheid 1.172 1.539 1.180 1.180 1.180 1.180
P710 Gezondheidszorg 1.172 1.539 1.180 1.180 1.180 1.180
7.2 Riolering 4.370 4.619 4.803 4.996 5.041 5.086
P722 Riolen 4.370 4.619 4.803 4.996 5.041 5.086
7.3 Afval 3.120 4.040 3.568 3.569 3.569 3.569
P721 Huishoudelijk afval 3.120 4.040 3.568 3.569 3.569 3.569
7.4 Milieubeheer 1.265 1.610 1.201 1.171 1.171 1.171
P723 Milieubeheer 648 831 468 438 438 438
P724 Ongediertebestrijding 137 175 135 135 135 135
P822 Vergunningen 331 413 423 423 423 423
P823 Handhaving 149 191 175 175 175 175
7.5 Begraafplaatsen 535 448 448 448 448 448
P725 Lijkbezorging 535 448 448 448 448 448
Totaal Volksgezondheid en Millieu -1.250 -2.183 -1.103 -1.223 -1.223 -1.223
Baten - toelichting financiële fluctuaties - vergelijking begroting 2021 t.o.v. begroting 2020
7.2 P722 Riolen De structurele stijging van € 44.000 in 2021 komt door de stijging in de opbrengsten rioolheffing.
Lasten - toelichting financiële fluctuaties - vergelijking begroting 2021 t.o.v. begroting 2020
7.1 P710 Gezondheidszorg Voor het actieprogramma Transformatie Kindermishandeling is in 2020 incidenteel € 274.000 geraamd. Voor inhuur personeel, activiteit Huiselijk geweld, is in 2020 incidenteel € 22.000 geraamd. Het budget voor JOGG van € 60.000 is geraamd tot en met 2020. Bij de Kadernota 2021 via motie 3.3 is € 53.000 tot en met 2023 opgenomen, deze staan op stelpost bij programma 7.
7.2 P722 Riolen De structurele stijging van € 184.000 in 2021 komt door de mutatie in de dotatie aan de voorziening vervanging riolering en egalisatie riolering.
7.3 P721 Huishoudelijk afval Vanaf 2020 namen we structureel een hogere raming op van € 320.000 voor de inzameling van huishoudelijk afval (oud papier en GFT). Besluitvorming over de Kadernota 2021 vond alleen over 2020 plaats. Bij de Begroting 2021 vindt besluitvorming over 2021 e.v. plaats. Daarnaast is in 2020 de omzetting van de reserve ondergrondse containers naar een voorziening incidenteel geraamd (€ 138.000).
7.4 P723 Milieubeheer In 2020 raamden we diverse incidentele projecten op klimaat en duurzaamheid. Dit betreft o.a. inzet deelname RES (€ 66.000), communicatieprogramma energieneutraal (€ 35.000), visie op windenergie (€ 29.000) en gebouwde omgeving warmtetransitieplan (€ 20.000). Een aantal projecten schuiven we (deels) door naar 2021 bij de Bestuursrapportage 2020.
7.4 P724 Ongediertebestrijding Bij de Kadernota 2021 namen we structureel nieuw beleid op vanaf 2020 van € 40.000 voor beheer eikenprocessierups (curatieve bestrijding). Besluitvorming over de Kadernota 2021 vond alleen over 2020 plaats. Bij de Begroting 2021 vindt besluitvorming over 2021 e.v plaats.