8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Beleidsnota's

Wat mag het kosten?

- = nadeel Wat mag het het kosten? bedragen x € 1.000
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing Werkelijk Begroting Begroting Meerjarenbegroting
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Baten 2.841 2.711 2.532 2.502 2.603 2.603
8.1 Ruimtelijke Ordening 323 147 147 147 147 147
P810 Ruimtelijke ordening 316 147 147 147 147 147
P821 Eigendommen 7
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 961 1.678 1.664 1.634 1.735 1.735
P821 Eigendommen 3
P830 Grondzaken 959 1.678 1.664 1.634 1.735 1.735
8.3 Wonen en bouwen 1.557 886 721 721 721 721
P810 Ruimtelijke ordening 418 30
P820 Volkshuisvesting 5 141 6 6 6 6
P822 Vergunningen 1.117 715 715 715 715 715
P823 Handhaving 16
Lasten 3.416 4.497 4.202 3.971 3.736 3.736
8.1 Ruimtelijke Ordening 964 1.319 1.348 1.127 902 902
P810 Ruimtelijke ordening 936 1.296 1.325 1.104 879 879
P821 Eigendommen 28 24 24 24 24 24
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 578 1.423 1.427 1.405 1.395 1.395
P830 Grondzaken 578 1.423 1.427 1.405 1.395 1.395
8.3 Wonen en bouwen 1.873 1.754 1.427 1.439 1.439 1.439
P810 Ruimtelijke ordening 426 102
P820 Volkshuisvesting 116 279 97 97 97 97
P822 Vergunningen 910 937 893 905 905 905
P823 Handhaving 421 436 436 436 436 436
Totaal Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing -574 -1.785 -1.670 -1.469 -1.133 -1.133
Baten - toelichting financiële fluctuaties - vergelijking begroting 2021 t.o.v. begroting 2020
8.2 P830 Grondzaken De tussentijdse winstneming op grondexploitaties - woningbouw ramen we incidenteel op dit product. Voor 2020 is dat € 255.000 en in 2021 € 261.000. In de Bestuursrapportage 2020 stellen we de winstneming bij.
8.3 P810 Ruimtelijke ordening In 2020 namen we voor het project aardgasvrij Laren een subsidie van € 30.000 incidenteel op. Dit schuiven we deels door naar 2021 bij de Bestuursrapportage 2020.
8.3 P820 Volkshuisvesting In 2020 namen we de specifieke uitkering van het ministerie van BZK m.b.t. de Regeling Reductie Energieverbruik voor huiseigenaren incidenteel op (€ 135.000).
Lasten - toelichting financiële fluctuaties - vergelijking begroting 2021 t.o.v. begroting 2020
8.1 P810 Ruimtelijke ordening Het verschil tussen de jaren komt door het incidentele invoeringsbudget voor de omgevingswet. In 2021 is dat € 65.000 hoger dan in 2020. In 2020 raamden we daarnaast het opstellen van de visie buitengebied (€ 30.000).
8.3 P810 Ruimtelijke ordening In 2020 namen we incidentele budgetten op voor warmteprojecten in wijken. Dit betreft aardgasvrij Laren (€ 72.000) en de pilot waterstof wijk Berkeloord Lochem (€ 30.000). Het project aardgasvrij Laren schuiven we deels door naar 2021 bij de Bestuursrapportage 2020.
8.3 P820 Volkshuisvesting In 2020 namen we voor de Regeling Reductie Energieverbruik voor huiseigenaren een incidenteel budget op van € 135.000 en voor de woonvisie Lochem 2018-2025 een incidenteel budget van € 36.000. De woonvisie Lochem schuiven we deels door naar 2021 bij de Bestuursrapportage 2020.
8.3 P822 Vergunningen In 2020 namen we een incidenteel budget op voor inhuur van € 43.000 voor de vergunningverleners omgevingsvergunning bouw.