Algemene dekkingsmiddelen

Inleiding

Algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten zonder vooraf bepaald bestedingsdoel die de gemeente vrij kan besteden. Het gaat behalve om de uitkering uit het gemeentefonds, om gemeentebelastingen, deelnemingen/dividend, erfpacht, rente en de verzamelpost overige dekkingsmiddelen inclusief onvoorzien.
De post onvoorzien is bedoeld als dekking voor lasten die niet in de begroting opgenomen zijn, maar lopende de uitvoering van het beleid noodzakelijkerwijs gemaakt moeten worden. Wij hanteren hierbij de criteria van de drie O’s; onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar

De algemene dekkingsmiddelen (inkomsten) zijn bedoeld voor de uitvoering van de programma’s waarin het beleid tot uitvoering wordt gebracht dat de gemeenteraad heeft vastgesteld.
De taakvelden zijn:

 • Treasury
 • OZB woningen
 • OZB niet-woningen
 • Parkeerbelasting
 • Belastingen overig
 • Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
 • Overige baten en lasten

Het financieel beleid is onder andere vastgelegd in de beleidsnota’s

 • Financiële verordening Gemeente Lochem 2017
  Bijlage bij de Financiële verordening van de gemeente Lochem 2017
 • Treasurystatuut 2018
 • Garantie geldleningen notitie raad 20091207
 • Nota reserves en voorzieningen 2019 (raad 9-3-2020)
 • Amendement Nota reserves en voorzieningen (raad 9-3-2020)
 • Nota Waarderen, Activeren en Afschrijven 2019 (raad 9-3-2020)
 • Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing (20- 6-2016)
 • Budgethoudersregeling (2020)

Wat mag het kosten?

- = nadeel Wat mag het het kosten? bedragen x € 1.000
Algemene Dekkingsmiddelen Werkelijk Begroting Begroting Meerjarenbegroting
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Baten 63.428 58.952 60.390 59.221 60.493 60.493
0.5 Treasury 1.424 1.040 1.039 987 978 977
P320 Bedrijvigheid 607 366 394 392 392 392
P630 Samenlevingsopbouw 4 4 4 4 4 4
P820 Volkshuisvesting 52 53 53 53 53 53
P911 Geldleningen 589 473 444 420 410 410
P912 Beleggingen 171 144 144 119 119 119
0.61 OZB woningen 3.881 4.190 4.190 4.190 4.190 4.190
P920 Belastingen 3.881 4.190 4.190 4.190 4.190 4.190
0.62 OZB niet-woningen 1.370 1.591 1.591 1.591 1.591 1.591
P920 Belastingen 1.370 1.591 1.591 1.591 1.591 1.591
0.63 Parkeerbelasting 13 19 19 19 19 19
P214 Parkeren 13 19 19 19 19 19
0.64 Belastingen Overig 7.969 2.337 2.337 73 73 73
P920 Belastingen 7.969 2.337 2.337 73 73 73
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 48.771 49.746 51.185 52.332 53.614 53.614
P921 Algemene uitkering gemeentefonds 48.771 49.746 51.185 52.332 53.614 53.614
0.8 Overige baten en lasten 30 30 30 30 30
P821 Eigendommen 30 30 30 30 30
P922 Algemene baten/lasten
Lasten 1.487 1.373 8.543 5.960 5.720 5.033
0.5 Treasury 449 404 369 328 288 287
P911 Geldleningen 448 403 368 328 287 287
P912 Beleggingen 1 1 1 1 1 1
0.61 OZB woningen 286 359 281 285 285 285
P920 Belastingen 25 31 31 31 31 31
P940 Lasten heffing inv.gemeentebelasting 262 328 250 254 254 254
0.62 OZB niet-woningen 73 77 69 71 71 71
P940 Lasten heffing inv.gemeentebelasting 73 77 69 71 71 71
0.64 Belastingen Overig 49 12 2.252 12 12 12
P920 Belastingen 49 12 2.252 12 12 12
P940 Lasten heffing inv.gemeentebelasting 0 0 0 0 0
0.8 Overige baten en lasten 630 521 5.572 5.263 5.063 4.377
P630 Samenlevingsopbouw -81 -81 -81 -81 -81
P821 Eigendommen 17 17 17 17 17
P922 Algemene baten/lasten 630 585 5.636 5.327 5.127 4.441
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen 61.941 57.578 51.847 53.261 54.773 55.460
Baten - toelichting financiële fluctuaties - vergelijking begroting 2021 t.o.v. begroting 2020
0.7 P921 Algemene uitkering gemeentefonds De algemene uitkering wordt gekenmerkt door het accres, een jaarlijks aanpassing gebaseerd op een bestuurlijk overeengekomen normeringsystematiek.
Lasten - toelichting financiële fluctuaties - vergelijking begroting 2021 t.o.v. begroting 2020
0.61 P940 Lasten heffing inv.gemeentebelasting In de Kadernota 2021 namen we wij structureel € 50.000 extra budget op voor de bijdrage aan Tribuut vanwege de ontwikkeling van de proceskostenvergoedingen die Tribuut uitkeert. Besluitvorming bij de Kadernota 2021 vond alleen over 2020 plaats. Bij de Begroting 2021 vindt besluitvorming over 2021 e.v. plaats.
0.64 P920 Belastingen In de Kadernota 2021 raamden wij incidenteel voor 2020 en 2021 de vrijval en toevoeging aan het begrotingssaldo van de dotatie in de voorziening precarioheffing (€ 2.240.000). Besluitvorming bij de Kadernota 2021 vond alleen over 2020 plaats. Bij de Begroting 2021 vindt besluitvorming over 2021 e.v. plaats.
0.8 P922 Algemene baten/lasten De meerjarig financiële wijzigingen die bij de Kadernota 2021 zijn doorgeschoven staan als totaal op stelposten bij de Algemene Dekkingsmiddelen. Dit in afwachting op besluitvorming bij de Begroting 2021.