Beslispunten

Beslispunten

Programma’s en algemene baten en lasten
1. Instemmen met:

 • de jaarlijkse begrotingstekorten
 • het dekken van de begrotingstekorten door de volgende jaarlijkse onttrekkingen aan de Algemene Reserve:
Jaar Aanvullingen uit de Algemene Reserve
2021 € 483.000
2022 € 1.459.000
2023 € 827.000
2024 € 278.000
Totaal € 3.047.000
 • het in januari 2021 bespreken van een procesvoorstel om de begrotingstekorten op de lossen

2. Instemmen met:

 • de financiële effecten corona voor 2021 en verder
 • de lasten voor 2020 en 2021 ten laste van de bestemmingsreserve Corona brengen
bedragen in € - = nadeel
Onderwerp en toelichting 2020 2021 2022 2023 2024
Meerjarig financiële Corona-effecten -27.000 -329.000 -159.000 -23.000 0
Bestemmingsreserve Corona, onttrekking 27.000 329.000      
Totaal effect ten laste van begrotingssaldo 0 0 -159.000 -23.000 0


3. Instemmen met de meerjarige financiële ontwikkelingen uit de Kadernota 2021 (a t/m c) en de wijziging in de lopende
ombuigingsmaatregelen (d.)

 • Nieuw beleid 2021 en verder (bijlage 9)
 • Ombuigingsmaatregelen (bijlage 10 Deel A)
 • Financiële mutaties (bijlage 11)
 • Niet haalbare lopende ombuigingsmaatregel (Bijlage 10 Deel B)
bedragen x € - = nadeel
  2021 2022 2023 2024
Nieuw beleid 2021 en verder (bijlage 9) -1.379.500 -547.500 -542.500 -473.500
Ombuigingsmaatregelen 2021 en verder (bijlage 10 Deel A)) 497.000 835.000 1.066.000 1.218.000
 Financiële mutaties 2021 en verder (bijlage 11) 802.000 -1.841.000 -2.043.000 -1.375.000
Saldo -80.500 -1.553.500 -1.519.500 -630.500
Niet haalbare lopende ombuigingsmaatregel (Bijlage 10 Deel B) -150.000 -100.000 -50.000  
Totaal saldo financiële wijziging -230.500 -1.653.500 -1.569.500 -630.500


4. Instemmen met het aanvullend nieuw beleid Begroting 2021:

Bedragen in €
  Exploitatielasten
Onderwerp Investering Afschr.
per.
2021 2022 2023 2024
Totaal 171.000   301.000 85.000 8.000 8.000

 

5. Instemmen met het beschikbaar stellen van de jaarschijf 2021 voor de grondexploitaties (zie paragraaf Grondbeleid):

Jaarschijf 2021
Complex Geraamde kosten Opbrengsten
Aalsvoort West  € 234.261  € 434.531
Stijgoord  € 35.645  € 387.539
TKF  € 125.653  € 586.003
Almen Zuid I/IIa  € 137.384  € 167.200
Barchem Zuid  € 149.610  € 429.789
Clusterlocatie Exel  € 25.152  -
Detmerskazerne  € 616.138  € 679.182
Etalage naar de Toekomst  € 122.713  € 430.943
Harfsen West  € 253.675  € 517.629
Kop van Oost 618.368  € 548.953
Totaal 2.318.600  € 4.181.769


6. Instemmen met de wijzigingen in ‘Wat willen we bereiken’. Zie bijlage 7 voor het ‘was-wordt’-overzicht.

7. Instemmen met het programmaplan. Zie hoofdstuk 2.

Investeringsplan nieuw beleid
8. Voor de activiteiten die met een zwart blokje zijn aangegeven in bijlage 1 de budgetten beschikbaar stellen. Dit zijn:

 • Update digitale agenda 2019-2020 € 117.000 (2021) en € 100.000 structureel;
 • Maatregelen nota mobiliteit € 60.000 (2021);
 • Ontwikkelen planvorming stationsomgeving Lochem € 50.000 (2021);
 • Havenmeester Havenbedrijf Twente € 35.000 structureel;
 • Uitvoeren Economische agenda 2019-2022 € 83.000 structureel;
 • Opstellen visie Scheggertdijk Almen € 50.000 (2021);
 • Uitvoeren visie Recreatie en Toerisme € 20.000 (2021) en € 130.000 structureel;
 • Taalhuis voortzetting coördinatie € 38.000 structureel;
 • Toekenning subsidie sportverenigingen € 236.000 (2021)
 • Verlengen samenwerkingsovereenkomst regioarcheoloog 2021-2024 € 12.500 structureel;
 • Voortzetting dienstverlening BudgetAdviescentrum Lochem (B€L) € 40.000 structureel;
 • JOGG en Beweegimpuls mogelijk maken € 53.000 (2021), € 53.000 (2022) en € 53.000 (2023);
 • Uitvoeren vervangingen ondergrondse verzamelcontainers 2021, investeringskrediet € 156.000 (2021);
 • Deelnemen aan de Regionale Energie (klimaat) Strategie € 22.000 (2021);
 • Herziening begraafplaatsenbeleid € 20.000 (2021).