Bijlagen

12 bijlagen

Onder de 'meer' knop  aan de rechterkant (halverwege) van het scherm zijn alle bijlagen te raadplegen. In de bijlagen zijn de volgende onderwerpen toegevoegd:

 1. Investeringsplan nieuw beleid 2021
 2. Overzicht incidentele baten en lasten
 3. Kostenonderbouwing lokale heffingen
 4. EMU-saldo
 5. Geprognosticeerde balans
 6. Overzicht baten en lasten per programma en taakveld
 7. Was – wordt overzicht “wat willen we bereiken”
 8. Overzicht meerjarig financiële corona-effecten
 9. Overzicht nieuw beleid Kadernota 2021
 10. Overzicht ombuigingen
 11. Overzicht Financiële mutaties Kadernota 2021
 12. Meerjarig overzicht reserves