Programmaverantwoording

Inleiding

Het programmaplan bestaat uit negen inhoudelijke programma’s. Daarnaast is er een overzicht algemene dekkingsmiddelen en overhead.

In het programma geven we antwoord op de drie W-vragen:

  • Wat willen we bereiken?
  • Wat gaan we daarvoor doen?
  • Wat mag het kosten?

De beschrijving van ‘wat we willen bereiken’ maakt onderdeel uit van de kaderstellende rol van de raad. In enkele programma’s wijzigde de tekst van ‘wat willen we bereiken’. Bijlage 7 geeft een overzicht van de wijzigingen met behulp van een “was-wordt overzicht”. Met een afzonderlijk beslispunt stelt de gemeenteraad de wijzigingen vast.

De opbouw per programma is als volgt:

  • Per taakveld ‘wat willen we bereiken’ met een toelichting op de bijbehorende activiteiten (‘wat gaan we daarvoor doen’) en wat het gaat kosten.
  • Tabel met indicatoren
  • Overzicht met relevante beleidsnota’s

In het programmaplan staat niet alles over de begrotingsprogramma’s. De activiteiten richten zich op nieuwe of extra inspanningen (ambities) binnen het betreffende beleidsterrein. Going-concern activiteiten lichten wij niet toe tenzij het om politieke redenen van belang is de focus te houden op de voortgang van de activiteit. Uiteraard betekent dit niet dat er geen inzet plaatsvindt. Ook binnen de going-concern activiteiten, voeren wij via het reguliere proces veranderingen door en worden resultaten behaald.

Informatie over verbonden partijen, weerstandsvermogen, grondbeleid, lokale heffingen is afzonderlijk in paragrafen samengebracht. In de paragrafen wordt dieper ingegaan op het betreffende thema.

Wat mag het kosten

Met de auditcommissie spraken we af om in de Begroting 2021 te starten met het toelichten van (grote) afwijkingen bij de going-concern posten. Elk programma bevat een financieel overzicht ‘Wat mag het kosten’. Het komt voor dat over de jaren heen er verschillen zijn in de bedragen die begroot worden.  Om hier op voorhand inzicht in te geven, nemen wij bij deze overzichten een toelichting op. De basis voor de toelichting is het verschil tussen het jaar 2021 ten opzichte van 2020. In alle gevallen vond besluitvorming door de gemeenteraad over het toekennen van budgetten plaats in eerdere jaren. Of ligt ter besluitvorming voor in deze begroting.

Indicatoren

Jaarlijks nemen we een vaste set beleidsindicatoren op in de begroting en jaarstukken. Deze set indicatoren geeft de gemeenteraad de mogelijkheid om de (beleids-)sturing te verbeteren. Daarnaast mogen gemeenten zelf bepalen welke indicatoren ze extra presenteren. De cijfers komen in veel gevallen uit de meest recente burgerpeiling onder Lochemse inwoners. Hiervoor maken wij gebruik van het inwonerspanel ‘Lochem Spreekt’. De uitkomsten uit de burgerpeiling vergelijken wij met de ambities. Op de website www.waarstaatjegemeente.nl zijn de meeste indicatoren te raadplegen en te vergelijken met andere gemeenten. De planning was om in 2020 een nieuwe burgerpeiling te houden. Dit is niet gelukt. Oorzaak hiervan is capaciteitsgebrek, een verschuiving van prioriteiten als gevolg van corona en de volle agenda van ‘Lochem Spreekt’.
De burgerpeiling vindt nu naar verwachting begin 2021 plaats. Hierdoor hebben verschillende indicatoren nog een waarde uit 2018.