6. Sociaal Domein

Programma item

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Activiteit

6.2 Wijkteams

Activiteit

6.3 Inkomensregelingen

Activiteit

6.4 Begeleide participatie

Activiteit

6.5 Arbeidsparticipatie instrumenten

Activiteit

6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO

6.71 Maatwerk dienstverlening 18+

Activiteit

6.72 Maatwerk dienstverlening 18-

Activiteit

6.81. Geëscaleerde zorg 18+

6.82. Geëscaleerde zorg 18-

Activiteit

Beleidsnota's

Het beleid voor dit programma ligt onder andere vast in de beleidsnota’s:

Algemeen beleidskader sociaal domein (2019) ) (documentnummer 201909883707)
‘Dichtbij zijn en voorkomen’ visie op preventie gemeente Lochem (2020)
Preventie- en handhavingsplan alcohol matiging (2020)
Subsidieregeling algemene oplossingen in het sociaal domein Gemeente Lochem 2015
Nota verbonden partijen (2020)
• Beleidsplan Jeugdhulp en Wmo (2020)
• Lokaal gezondheidsbeleid (2020)
‘Veerkrachtig ouder worden in gemeente Lochem’, beleids- en actieplan ouderen (2019)
Sport en beweegakkoord gemeente Lochem (2020)
• ‘Omzien naar elkaar’, beleidsplan informele hulp in de gemeente Lochem (2020)
• ‘Met de samenleving werken naar een toereikend geheel aan ontmoetingsinitiatieven’, visie op ontmoetingsinitiatieven in de gemeente Lochem (2018)
Minimabeleid Perspectief! (2017)
Gedragslijn voor beoordeling ‘ondersteuning thuis’ (2016)
Regionaal plan van aanpak transformatie MO-BW (2017)
Lokaal plan van aanpak Lochem transformatie MO-BW (2018)
Handhavingsbeleid Wet kinderopvang Gemeente Lochem (2018)
Uitvoeringsagenda statushouders 2019-2020 (2019)
• Regiovisie (2017-2022), Transformatie maatschappelijke opvang, bemoeizorg en beschermd wonen (GGZ)
Regiovisie Samen tegen huiselijk geweld, aanpak huiselijk geweld 2020-2023 (2020)
• Uitvoeringsagenda Samen tegen Huiselijk geweld, aanpak huiselijk geweld 2020-2023 (2020)
• Verordening Wmo 2021(documentnummer;202010988084)
• Beleidsregels Wmo 2021(documentnummer; 202011991677)
• Verordening Jeugdhulp gemeente Lochem (2018)
Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Lochem (2019)
• Verzamelverordening werk en inkomen 2021 (documentnummer; 2020121002814)
Beleidskader schulddienstverlening gemeente Lochem (2018-2021)
• Beleidsregels werk en inkomen (2021)
Beleidsregels bijzondere bijstand en armoede en minimabeleid 2020 (2019)