Algemene dekkingsmiddelen

Inleiding

Algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten zonder vooraf bepaald bestedingsdoel die de gemeente vrij kan besteden. Het gaat behalve om de uitkering uit het gemeentefonds, om gemeentebelastingen, deelnemingen/dividend, erfpacht, rente en de verzamelpost overige dekkingsmiddelen inclusief onvoorzien.
De post onvoorzien is bedoeld als dekking voor lasten die niet in de begroting opgenomen zijn, maar lopende de uitvoering van het beleid noodzakelijkerwijs gemaakt moeten worden. Wij hanteren hierbij de criteria van de drie O’s; onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar.

De algemene dekkingsmiddelen (inkomsten) zijn bedoeld voor de uitvoering van de programma’s waarin het beleid tot uitvoering wordt gebracht dat de gemeenteraad heeft vastgesteld.
De taakvelden zijn:

• Treasury
• OZB woningen
• OZB niet-woningen
• Parkeerbelasting
• Belastingen overig
• Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
• Overige baten en lasten

Het financieel beleid is onder andere vastgelegd in de beleidsnota’s

• Financiële verordening Gemeente Lochem 2017
    Bijlage bij de Financiële verordening van de gemeente Lochem 2017
• Treasurystatuut 2018
• Garantie geldleningen notitie raad 20091207
• Nota reserves en voorzieningen 2019 (raad 9-3-2020)
• Amendement Nota reserves en voorzieningen (raad 9-3-2020)
• Nota Waarderen, Activeren en Afschrijven 2019 (raad 9-3-2020)
• Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing (8- 2-2021)
• Budgethoudersregeling (2020)