Beslispunten

Beslispunten

Programma’s en algemene baten en lasten

  1. Instemmen met het verlagen van de voorgenomen onttrekking aan de Algemene Reserve met € 439.000 in 2022. Zie hoofdstuk 1, tabel 1.
  2. Instemmen met het aanvullend nieuw beleid Begroting 2022. Zie hoofdstuk 1, tabel 2.
  3. Instemmen met de wijzigingen in ‘Wat willen we bereiken’.  Zie Bijlage 3 voor het ‘was-wordt’-overzicht.
  4. Instemmen met het programmaplan. Zie hoofdstuk 2.

Paragrafen

  1. a. Instemmen met het beschikbaar stellen van de baten en lasten van jaarschijf 2022 voor de grondexploitaties (zie paragraaf Grondbeleid):

 

 

b. Instemmen met de meerjarige grondexploitatiebegrotingen. Zie de paragraaf Grondbeleid, inclusief bijlage 8 – Detailspecificatie per grondcomplex.

c. Instemmen met het bijstellen van de verliesvoorziening grondexploitaties met betrekking tot jaarschijf 2021 voor: € 411.000 ten laste van de algemene reserve.

d. Instemmen met het verwerken van de tussentijdse winstneming met betrekking tot jaarschijf 2021 voor € 92.000 ten bate van de algemene reserve.

 

Investeringsplan nieuw beleid

  1. Voor de activiteiten die met een zwart blokje zijn aangegeven in bijlage 1 de budgetten beschikbaar stellen. Dit zijn:

a. Camerasysteem raadszaal (inclusief digitaal stemmen)
b. Nota mobiliteit: fysieke maatregelen
c. Extra inzet landbouw
d. Regiodeal cofinanciering Innovatie Coöperatie
e. Rank/Vennegotte (Lochem); onderzoek naar toekomstperspectief (IHP 2018-2028) en prijsindexatie 6,38%
f. Bijdrage Bao Suvisregeling ventilatiescholen 20%
g. Bijdrage VO Suvisregeling ventilatiescholen 20%
h. Bijdrage VO Suvisregeling ventilatiescholen 20%
i. Duurzaam beheer laanbomen buitengebied - onuitstelbaar en onvermijdelijk
j. Duurzaam beheer laanbomen buitengebied – ambitie
k. Achterstand herplantverplichting laanbomen buitengebied - onuitstelbaar en onvermijdelijk
l. Achterstand herplantverplichting laanbomen buitengebied – ambitie
m. Uitvoering Soortmanagementplan Vleermuizen
n. Faciliteren initiatieven zorgcoördinatie in een aantal kernen
o. Vroegsignalering van schulden
p. Verkenning omgekeerde verordening
q. Uitvoeren vervangingen ondergrondse verzamelcontainers
- vervangingen 2022
r. Verlenging taken Regionale Energie Strategie (RES)
s. Warmtetransitie en de koppeling aan besparen in de gebouwde omgeving
t. Duurzame opwek vanuit buurtperspectief
u. Verlenging DVO coördinatie energiecoaches
subsidie regionale energieloket (provincie)
v. Omgevingswet (verbeterprogramma basisregistraties)
w. Opstellen Woonzorgvisie
x. Aankoop gronden woningbouwlocaties
y. Onderzoeken in de pré projectfase woningbouwopgave
reserve Wonen