Bijlagen

10 bijlagen

Bovenaan het scherm bij de knop ‘Bijlagen’ zijn alle bijlagen te raadplegen. In de bijlagen zijn de volgende onderwerpen toegevoegd:

Bijlage 1: Investeringsplan 2021 - 2025

Bijlage 2: Overzicht lopende bezuinigingsvoorstellen Begroting 2022

Bijlage 3: Was-wordt overzicht 'wat willen we bereiken'

Bijlage 4: Overzicht baten en lasten per programma en taakveld

Bijlage 5: Overzicht incidentele baten en lasten

Bijlage 6: Meerjarig overzicht reserves

Bijlage 7: Kostenonderbouwing lokale heffingen

Bijlage 8: Detailspecificatie per grondcomplex

Bijlage 9: EMU-saldo

Bijlage 10: Geprognosticeerde balans