Programmaplan

Inleiding

Het programmaplan bestaat uit negen inhoudelijke programma’s. Daarnaast is er een overzicht algemene dekkingsmiddelen en overhead.

In het programma geven we antwoord op de drie W-vragen:

  • Wat willen we bereiken?
  • Wat gaan we daarvoor doen?
  • Wat mag het kosten?

 

De beschrijving van ‘wat we willen bereiken’ maakt onderdeel uit van de kaderstellende rol van de raad. In enkele programma’s wijzigde de tekst van ‘wat willen we bereiken’. Bijlage 3 geeft een overzicht van de wijzigingen met behulp van een “was-wordt overzicht”. Met een afzonderlijk beslispunt stelt de gemeenteraad de wijzigingen vast.

 

De opbouw per programma is als volgt:

  • Per taakveld ‘wat willen we bereiken’ met een toelichting op de bijbehorende activiteiten (‘wat gaan we daarvoor doen’) en wat het gaat kosten.
  • Tabel met indicatoren
  • Overzicht met relevante beleidsnota’s

In het programmaplan staat niet alles over de begrotingsprogramma’s. De activiteiten richten zich op nieuwe of extra inspanningen (ambities) binnen het betreffende beleidsterrein. Going-concern activiteiten lichten wij niet toe tenzij het om politieke redenen van belang is de focus te houden op de voortgang van de activiteit. Uiteraard betekent dit niet dat er geen inzet plaatsvindt. Ook binnen de going-concern activiteiten, voeren wij via het reguliere proces veranderingen door en worden resultaten behaald.

Informatie over verbonden partijen, weerstandsvermogen, grondbeleid, lokale heffingen is afzonderlijk in paragrafen samengebracht. In de paragrafen wordt dieper ingegaan op het betreffende thema.

Corona

Het is zeer ongewis wat de financiële effecten van de corona-crisis zijn op de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025. De financiële effecten van de corona-crisis zijn niet (goed) in te schatten. Dit is gebleken uit een onderzoek wat is uitgevoerd in opdracht van de VNG. Wij gaan er in de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 ervan uit dat het Rijk de financiële gevolgen van de corona-crisis (grotendeels) compenseert. Wij hanteren dezelfde gedragslijn zoals wij in 2020 en 2021 hebben gedaan en gaan doen. We verwerken eventuele werkelijke financiële gevolgen bij de bestuursrapportage en op jaarrekeningbasis via de jaarrekening. Onttrekkingen en toevoegingen aan de bestemmingsreserve corona worden bij beide P&C documenten gepresenteerd.
Via de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt een voorzichtige inschatting gemaakt van welke financiële risico’s wij als gemeente lopen.

Wat mag het kosten

Elk programma bevat een financieel overzicht ‘Wat mag het kosten’. Het komt voor dat over de jaren heen er verschillen zijn in de bedragen die begroot worden. Om hier op voorhand inzicht in te geven, nemen wij bij deze overzichten een toelichting op. De basis voor de toelichting is het verschil tussen de budgetten voor het jaar 2022 ten opzichte van 2021.

We geven inzicht in de indicatoren

Elk jaar nemen we een vaste set beleidsindicatoren op in de begroting en jaarstukken. Deze set indicatoren is landelijk verplicht. En geeft de gemeenteraad de mogelijkheid om de (beleids-)sturing te verbeteren. Daarnaast mogen gemeenten zelf bepalen welke indicatoren ze extra presenteren. De totale set is enkele jaren geleden door een raadswerkgroep bepaald. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 wordt dit herijkt.

De cijfers komen in veel gevallen uit de laatste burgerpeiling onder Lochemse inwoners. Hiervoor maken wij gebruik van het inwonerspanel ‘Lochem Spreekt’. De uitkomsten uit de burgerpeiling vergelijken wij met de ambities. In het voorjaar van 2021 vond de burgerpeiling plaats. De nieuwe waarden staan in de begroting. Op de website www.waarstaatjegemeente.nl zijn de meeste indicatoren te raadplegen en te vergelijken met andere gemeenten.