2. Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1 Verkeer en vervoer

2.2 Parkeren

2.3 Recreatieve havens

2.4 Economische havens en waterwegen

2.5 Openbaar vervoer

Beleidsnota's

Wat mag het kosten?

( bedragen x € 1.000)
Verkeer, vervoer en waterstaat Werkelijk Begroting Begroting Meerjarenbegroting
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Baten 548 1.635 409 423 423 423
2.1 Verkeer, wegen en water 342 266 156 180 180 180
2.2 Parkeren 19
2.3 Recreatieve Havens 21 1 1 1 1
2.4 Economische Havens en waterwegen 142 198 188 178 178 178
2.5 Openbaar vervoer 64 1.132 64 64 64 64
Lasten 5.337 9.231 5.246 5.850 5.864 5.864
2.1 Verkeer, wegen en water 4.871 7.115 4.841 5.445 5.460 5.459
2.2 Parkeren 74 77 70 70 70 70
2.3 Recreatieve Havens 32 20 3 3 3 3
2.4 Economische Havens en waterwegen 194 209 209 209 209 209
2.5 Openbaar vervoer 166 1.811 123 123 123 123
Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat -4.789 -7.596 -4.837 -5.427 -5.442 -5.441
Baten - toelichting fluctuaties - vergelijking begroting 2023 t.o.v. begroting 2022
2.1 In 2022 namen we incidenteel € 10.000 subsidie van de Provincie op voor het opstellen van een plan van aanpak invasieve exoten.
2.1 In 2022 staat de sloop van de brug over het afleidingskanaal in Eefde gepland. Het Waterschap Rijn en IJssel draagt daar voor € 60.000 incidenteel in bij.
2.1 De raamovereenkomst verpakkingen vervalt per 31 december 2022. Hiermee vervalt de vergoeding van € 40.000 die wij op grond van deze overeenkomst voor incidentele zwerfvuilprojecten ontvangen.
2.2 In het kader van Slimme Mobiliteit is voor het aanbrengen van de parkeersensoren een subsidie van € 19.000 beschikbaar in 2022.
2.3 In het project 'Planvorming passantenhaven Lochem' draagt het Waterschap Rijn en IJssel voor € 20.000 (50%) incidenteel bij in onze kosten in 2022.
2.4 We ramen in 2023 € 10.000 minder inkomsten vanuit de havengelden. Dit is als gevolg van de afname van de op- en overslag van materialen voor veevoer. In de Bestuursrapportage 2022 stellen we dit nog verder bij.
2.5 Voor 2022 namen we incidenteel een bijdrage uit de grondexploitatie Aalsvoort West op en een bijdrage van de provincie Gelderland in de dekking van de kosten van het project 'Opheffen onbewaakte spoorwegovergangen (NABO's)' (€ 1.068.000).
Lasten - toelichting fluctuaties - vergelijking begroting 2023 t.o.v. begroting 2022
2.1 Voor 2022 namen we incidenteel onze bijdrage op die we betalen aan de provincie Gelderland voor aanleg van de rondweg Lochem (€ 2 miljoen).
2.1 Vanaf 2023 ramen we structureel € 127.000 hogere kapitaallasten. Dit komt door investeringen die we in 2022 afsluiten en waarvan de kapitaallasten in 2023 starten.
2.1 Daarnaast staan er in 2022 diverse incidentele projecten op verkeersgebied in de begroting. Dit betreft o.a. inwonersinitiatief toegankelijkheid (€ 50.000), voorkeursontwerp Goorseweg verbinding station (€ 30.000), projectbegeleiding Rondweg Lochem (€ 85.000), verbeteren verkeersveiligheid in 30 km uur gebieden (€ 45.000) en het uitvoeren van fysieke verkeersmaatregelen (€ 60.000).
2.2 n.v.t.
2.3 Het project 'Planvorming passantenhaven Lochem' kost € 17.000 incidenteel in 2022.
2.4 n.v.t.
2.5 Voor 2022 namen we incidenteel € 1.688.000 op als gemeentelijk en provinciale bijdrage in het project 'Opheffen onbewaakte spoorwegovergangen (NABO's)'.