4. Onderwijs

Beleidsnota's

Wat mag het kosten?

( bedragen x € 1.000)
Onderwijs Werkelijk Begroting Begroting Meerjarenbegroting
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Baten 906 463 420 418 351 284
4.1 Openbaar basisonderwijs 6 6 8 6 6 6
4.2 Onderwijshuisvesting 649 15 15 15 15 15
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 251 442 397 397 330 263
Lasten 3.301 3.300 2.829 2.707 2.979 2.918
4.1 Openbaar basisonderwijs 263 274 274 274 274 274
4.2 Onderwijshuisvesting 1.889 1.627 1.281 1.146 1.476 1.470
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.150 1.399 1.273 1.286 1.229 1.174
Totaal Onderwijs -2.395 -2.837 -2.409 -2.289 -2.629 -2.635
Baten - toelichting fluctuaties - vergelijking begroting 2023 t.o.v. begroting 2022
4.1 n.v.t.
4.2 n.v.t.
4.3 In 2022 namen we incidenteel € 30.000 inkomsten uit het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voor uitvoering van de kwalificatieplicht in Lochem op.
4.3 In 2022 namen we incidenteel € 15.000 inkomsten vanuit het Regio Stedendriehoek voor projectgelden Jeugdhulp in de school op.
Lasten - toelichting fluctuaties - vergelijking begroting 2023 t.o.v. begroting 2022
4.1 n.v.t.
4.2 Vanaf 2023 ramen we structureel € 80.000 hogere kapitaallasten. Dit komt door investeringen die we in 2022 afsluiten en waarvan de kapitaallasten in 2023 starten.
4.2 Lagere uitgaven in 2023 van € 10.000 worden veroorzaakt door een incidentele raming in 2022 van € 15.000 en in 2023 een incidentele raming van € 6.000 voor het opstellen van het integraal huisvestingsplan.
4.2 Incidenteel namen we in 2022 € 418.000 als bijdrage Suvisregeling ventilatie scholen op.
4.3 In 2022 namen we incidenteel € 80.000 op voor afwikkeling van een juridisch geschil. Daarnaast ramen we vanaf 2023 structureel minder uitgaven voor leerlingenvervoer. In 2023 is dat € 48.000.