6. Sociaal Domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.2 Wijkteams

6.3 Inkomensregelingen

6.4 Begeleide participatie

6.5 Arbeidsparticipatie instrumenten

6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO

6.71 Maatwerk dienstverlening 18+

6.72 Maatwerk dienstverlening 18-

6.81. Geëscaleerde zorg 18+

6.82. Geëscaleerde zorg 18-

Beleidsnota's

Het beleid voor dit programma ligt onder andere vast in de beleidsnota’s:

Wat mag het kosten?

( bedragen x € 1.000)
Sociaal domein Werkelijk Begroting Begroting Meerjarenbegroting
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Baten 9.704 9.632 7.394 7.411 7.318 7.318
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 245 1.994 280 282 189 189
6.2 Wijkteams 5 26
6.3 Inkomensregelingen 8.523 6.579 6.067 6.067 6.067 6.067
6.4 Begeleide participatie 663 607 602 602 602 602
6.5 Arbeidsparticipatie 118 178 193 193 193
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 12 18 18 18 18 18
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 230 240 250 250 250 250
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 25
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 50
Lasten 36.838 37.484 34.741 34.512 34.127 34.161
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 4.647 5.273 3.309 3.003 2.831 2.831
6.2 Wijkteams 719 4.985 5.115 5.115 4.891 4.891
6.3 Inkomensregelingen 10.486 8.446 7.636 7.636 7.616 7.616
6.4 Begeleide participatie 2.665 3.090 3.056 3.056 3.056 3.056
6.5 Arbeidsparticipatie 878 834 843 859 859 859
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.920 1.076 1.045 1.045 1.045 1.045
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.085 6.584 6.572 6.632 6.663 6.696
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 9.304 6.979 7.000 7.001 7.002 7.003
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 15 93 43 43 43 43
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 119 123 123 123 123 123
Totaal Sociaal domein -27.135 -27.852 -27.347 -27.101 -26.809 -26.843
Baten - toelichting fluctuaties - vergelijking begroting 2023 t.o.v. begroting 2022
6.1 In 2022 namen we incidenteel € 1.700.000 op voor rijksbijdragen vluchtelingen uit Oekraïne.
6.2 In 2022 namen we incidenteel € 26.000 op voor detacheringsvergoeding van de gemeente Zutphen
6.3 De rijksbijdrage BUIG (participatie inkomensdeel) jaar 2023 is in de kadernota 2023 geraamd op € 6.000.000 dit is € 500.000 lager dan in 2022.
6.4 n.v.t.
6.5 Vanaf 2023 ramen we € 60.000 structureel voor Specifieke uitkering Inburgering.
6.6 n.v.t.
6.71 In 2022 namen we incidenteel € 10.000 minder op voor de eigen bijdrage vraagafhankelijk vervoer. De verwachting was dat in 2022 80% van het vraagafhankelijk vervoer van voor coronatijd wordt hervat.
6.72 n.v.t.
6.81 In 2022 namen we € 50.000 op voor inkomsten van de centrum gemeente voor uitvoering Maatschappelijke opvang Beschermd Wonen.
6.82 n.v.t.
Lasten - toelichting fluctuaties - vergelijking begroting 2023 t.o.v. begroting 2022
6.1 In 2022 namen we incidenteel € 1.700.000 op aan uitgaven voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.
6.1 In 2022 namen we incidenteel € 158.000 op voor extra inzet Jongeren- en thuicsoach om de coronaeffecten bij jeugdigen te mitigeren.
6.2 Vanaf 2023 ramen we structureel € 142.000 meer budget voor salariskosten 't Baken dit is besloten bij de Kadernota 2023.
6.3 In 2022 namen we in de kadernota 2023 incidenteel € 800.000 op voor de uitbetaling van de energietoeslag voor minima.
6.4 Vanaf 2023 ramen we structureel € 38.000 minder voor salariskosten Wet sociale werkvoorziening.
6.5 n.v.t.
6.6 In de Bestuursrapportage 2020 raamden we aanvullend voor het jaar 2023 incidenteel € 30.000 op voor de pilot zorgcoördinatie.
6.71 n.v.t.
6.72 n.v.t.
6.81 In 2022 namen we € 50.000 op voor salariskosten uitvoering Maatschappelijke opvang Beschermd Wonen.
6.82 n.v.t.