7. Volksgezondheid en milieu

7.1 Volksgezondheid

7.2 Riolering

7.3 Afval

7.4 Milieubeheer

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Beleidsnota's

Het beleid voor dit programma is onder andere vastgelegd in de beleidsnota’s:
Nationale en provinciale nota’s:

 

Nota's van de regio:

  • Agenda Cleantechregio
  • Regionale Energie Strategie Cleantechregio, november 2021

Nota’s van de gemeente:

•    Nota Begraafplaatsen deel 1 (2011)
•    Nota Begraafplaatsen deel 2 (2012)
•    Nota lokaal gezondheidsbeleid (2014)
•    Plan van aanpak JOGG 2021-2023
•    Preventie en handhavingsplan alcoholmatiging (2016)
•    Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2025 (2021)
•    Grondstoffenplan 2021-2025 (2021) 
•    Uitvoeringsprogramma Klimaat en Energie  2021-2023 (2021)
•    Energieloket Lochem
•    Regionaal energieloket (2021-2024)
•    Monitoring- en Evaluatieplan (2017)
•    Monitoringsrapportage 2017 Klimaat en energie (2018)
•    Beleidskader kleinschalig wind (2019 – aanpassing 2022)
•    Klimaatadaptatieplan Lochem 2021-2025  
•    Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatieplan gemeente Lochem 2021-2025 

Wat mag het kosten?

( bedragen x € 1.000)
Volksgezondheid en Millieu Werkelijk Begroting Begroting Meerjarenbegroting
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Baten 11.515 10.554 10.940 11.003 10.975 10.680
7.1 Volksgezondheid 83 46
7.2 Riolering 6.652 6.378 6.410 6.442 6.474 6.179
7.3 Afval 4.369 3.722 4.126 4.102 4.102 4.102
7.4 Milieubeheer 80 29 25 80 19 19
7.5 Begraafplaatsen 331 379 379 379 379 379
Lasten 12.279 12.570 12.296 12.276 12.203 11.908
7.1 Volksgezondheid 1.274 1.447 1.344 1.301 1.301 1.301
7.2 Riolering 5.798 5.693 5.723 5.757 5.791 5.496
7.3 Afval 3.274 3.401 3.386 3.391 3.395 3.395
7.4 Milieubeheer 1.461 1.546 1.374 1.359 1.298 1.298
7.5 Begraafplaatsen 472 484 469 469 419 419
Totaal Volksgezondheid en Millieu -765 -2.016 -1.356 -1.272 -1.228 -1.228
Baten - toelichting fluctuaties - vergelijking begroting 2023 t.o.v. begroting 2022
7.1 In 2022 namen we incidenteel € 46.000 op als specifieke uitkering van het Rijk voor bevorderen gezonde leefstijl onder kwetsbare groepen.
7.2 De hogere opbrengst van € 32.000 in 2023 komt door de stijging van de opbrengsten rioolheffing.
7.3 Vanaf 2023 ramen wij € 50.000 structureel minder voor inzameling van PMD van het Afvalfonds Verpakkingen.
7.3 De geraamde opbrengsten afvalstoffenheffing zijn in 2022 lager. Dit komt o.a. doordat we in 2022 een bedrag van € 245.000 inzetten (overschot 2020) voor tariefsverlaging. Door gestegen brandstofkosten en een uitbreiding van de dienstverlening op het recycleplein in Lochem die we doorberekenen in het tarief vanaf 2023 stijgen de opbrengsten vanaf 2023.
7.4 n.v.t.
7.5 n.v.t.
Lasten - toelichting fluctuaties - vergelijking begroting 2023 t.o.v. begroting 2022
7.1 In 2022 namen we incidenteel € 103.000 op. Dt betreft het actieprogramma Tranformatie Kindermishandeling (€ 57.000) en het project bevorderen gezonde leefstijl onder kwetsbare groepen (€ 46.000).
7.2 De stijging in 2023 van € 30.000 komt met name door de mutaties in de voorziening vervanging riolering en egalisatie riolering.
7.3 Vanaf 2023 ramen we structureel meer voor afvalinzameling. De stijging heeft te maken met gestegen brandstofkosten en een uitbreiding van de dienstverlening op het recycleplein in Lochem. Daar staat tegenover een incidenteel nadeel in 2022 vanwege minder compensabele BTW op huishoudelijk afval. Door de verwachte kostenstijging voor 2023 e.v. verwachten we dat dit een incidenteel nadeel is.
7.4 In 2022 namen we incidenteel € 75.000 op voor personele inzet landbouw.
7.4 In 2022 namen we diverse incidentele budgetten en projecten op voor klimaat en duurzaamheid. Dit betreft o.a. warmtetransitie (€ 47.000), coördinatie vrijwillige energiecoaches (€ 30.000), verkenning thermische energie afval-/oppervlakte water (€ 18.000) en onderzoek financieringsmogelijkheden transitie gebouwde omgeving (€ 15.000). Een deel schuiven we door in de Bestuursrapportage 2022 naar 2023 of komt terug als nieuw beleid in deze begroting.
7.5 In 2022 namen we incidenteel € 16.000 op voor de herziening van het begraafplaatsenbeleid.