8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1 Ruimte en leefomgeving

8.2 Grondexploitatie woningbouw

8.3 Wonen en bouwen

Beleidsnota's

Wat mag het kosten?

( bedragen x € 1.000)
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing Werkelijk Begroting Begroting Meerjarenbegroting
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Baten 2.183 2.602 2.827 2.175 2.175 2.175
8.1 Ruimte en leefomgeving 107 201 161 161 161 161
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 957 1.478 1.945 1.373 1.373 1.373
8.3 Wonen en bouwen 1.118 923 721 641 641 641
Lasten 4.536 5.582 4.085 3.905 3.905 3.905
8.1 Ruimte en leefomgeving 1.366 2.412 1.099 1.099 1.099 1.099
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 1.272 1.435 1.510 1.410 1.410 1.410
8.3 Wonen en bouwen 1.899 1.735 1.475 1.396 1.396 1.396
Totaal Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing -2.353 -2.980 -1.257 -1.730 -1.730 -1.730
Baten - toelichting fluctuaties - vergelijking begroting 2023 t.o.v. begroting 2022
8.1 In 2022 namen we incidenteel € 40.000 meer op voor leges bestemmingsplannen. We verwachten extra leges inkomsten bestemmingsplannen, vanwege de toenemende vraag om te bouwen.
8.2 De tussentijdse winstneming op grondexploitaties- woningbouw ramen we incidenteel op dit product. Voor 2022 is dat € 105.000 en in 2023 is dat € 572.000. In de Bestuursrapportage 2022 en in deze begroting stellen we dit bij.
8.3 Vanaf 2023 verlagen we de opbrengst leges omgevingsvergunning structureel met € 102.000 als gevolg van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Deze wet gaat naar de kennis van nu in op 01 januari 2023.
8.3 We ontvangen van Rijk een bedrag van € 260.000 voor de aanpak van energiearmoede (1e tranche). We nemen € 180.000 op in 2022 en € 80.000 in 2023.
Lasten - toelichting fluctuaties - vergelijking begroting 2023 t.o.v. begroting 2022
8.1 In 2022 namen we incidenteel € 81.000 voor inhuur tijdelijke medewerking Ruimtelijke ordening vanwege de toenemende vraag om te bouwen.
8.1 Vanaf 2022 namen we structureel meer op voor extra capaciteit voor de invoering omgevingswet. Voor 2022 is dat € 135.000 en vanaf 2023 € 180.000.
8.1 In 2022 namen we incidentele budgetten/projecten op voor o.a. het ontwikkelen planvorming stationsomgeving Lochem (€ 50.000), voorbereiden van de omgevingswet (€ 818.000), verbeterprogramma basisregistraties (€ 374.000) en het opstellen van een woonzorgvisie (€ 35.000). In de Bestuursrapportage 2022 en in deze begroting (nieuw beleid) stellen we dit bij.
8.2 Hogere uitgaven vanaf 2023 worden voor € 25.000 veroorzaakt door een hogere kapitaallasten vanwege aankoop woningbouwlocaties (WVG).
8.2 We namen incidenteel € 50.000 op voor sturing grondexploitaties in 2022 en voor het jaar 2023 € 100.000. In de Bestuursrapportage 2022 en in deze begroting (nieuw beleid) stellen we dit bij.
8.3 De middelen voor Wonen met een plus waren begroot tot en met 2022 (€ 18.000). Vanaf 2023 is de taakstelling gerealiseerd.
8.3 In 2022 namen we incidentele budgetten/projecten op voor o.a. aanpak van energiearmoede (€ 180.000), haalbaarheidsonderzoek huisvesting statushouders (€ 60.000) en de woonvisie Lochem (€ 80.000). In 2023 raamden we voor de aanpak van energiearmoede € 80.000.