Aanbiedingsbrief

Samen vinden we de weg

Met groot enthousiasme zijn wij na de verkiezingen en coalitievorming samen met inwoners, maatschappelijke partners, ondernemers, raad en organisatie aan de slag gegaan om ons in te zetten voor onze mooie gemeente Lochem. De eerste weerslag van onze ambities treft u aan in deze begroting. Zij sluiten aan bij de koers van het coalitieakkoord en het collegeprogramma op hoofdlijnen waaraan we op dit moment nog aan werken maar dat binnen afzienbare tijd gepresenteerd zal worden. 


Doen wat eerst nodig is
Financieel kennen we na onzekere en moeilijke jaren een gunstiger tij. Dit betekent ruimte voor nieuwe plannen en een meerjarig sluitende begroting. Dat is natuurlijk mooi. Want wensen en ideeën hebben we genoeg. We hebben echter ook goed gekeken naar wat eerst nodig is. Wat ons betreft zijn dat: 
1. De basis op orde. Denk aan het verbeteren van onze dienstverlening, de aanblik van de openbare ruimte, het actualiseren van verouderd beleid zodat het weer aansluit bij de behoeften van vandaag, het terugdringen wachtlijsten et cetera; 
2. Het afronden van al langer lopende plannen zoals bijvoorbeeld de Landbouwbrug Almen, de zwembaden en de Gorsselse accommodaties;
3. Nieuwe plannen op basis van het coalitieakkoord en actuele maatschappelijke opgaven.
 
Grote maatschappelijke opgaven 
Deze begroting komt tot stand tegen een achtergrond van grote opgaven; onder andere woningnood, vluchtelingenopvang, stikstof, oorlog in Oekraïne, hoge inflatie en sterk stijgende energielasten die in bepaalde gevallen kunnen leiden tot armoede, dit alles gecombineerd met een grote krapte op de arbeidsmarkt. Ook op de Lochemse samenleving hebben deze ontwikkelingen grote invloed en brengen forse onzekerheden met zich mee. We willen deze zo goed mogelijk het hoofd bieden, reden waarom we hier continue mee bezig zijn. In de begroting vindt dit ook zijn weerslag in de vorm van nieuwe activiteiten. Daarbij zien wij dat door bijvoorbeeld de krapte op de arbeidsmarkt de uitvoering onder druk kan komen te staan. We doen er alles aan om in die gevallen toch tot goede oplossingen te komen. 


De wereld in beweging 
Meer dan ooit is de wereld in beweging. Dat betekent ook dat we niet alles kunnen voor- en overzien. De omstandigheden vragen om een slagvaardig bestuur. Snel schakelen is een vereiste, evenals daadkracht en wendbaarheid. Preventie heeft de voorkeur boven zwaardere maatregelen achteraf. Ook hebben we als gemeente niet altijd een even grote rol. 
De landelijke politiek heeft in het kader van Prinsjesdag maatregelen aangekondigd, niet alleen voor particulieren die in dit kader al een tegemoetkoming krijgen maar ook voor zelfstandige ondernemers die in een vergelijkbare situatie verkeren. Voor accommodaties zoals buurthuizen die zich door de recente prijsontwikkelingen ernstig zien bedreigd in hun voortbestaan is er vanuit Den Haag nog geen uitgewerkt plan. In samenspraak met de raad zal onderzocht moeten worden of aanvullende maatregelen genomen moeten worden. Dit is evenals andere onderwerpen nog niet financieel vertaald in de begroting. 


Maatschappelijk rendement
Na 2023 biedt de meerjarenbegroting financiële ruimte. Maar we kijken ook naar onze reserves. Het coalitieakkoord geeft aan dat we deze inzetten waar ze voor bedoeld zijn: deels om achter de hand te houden om tegenvallers op te vangen, maar vooral ook om investeringen te doen. Daarmee kunnen we financieel rendement maar bovenal structureel maatschappelijk rendement voor onze inwoners, ondernemers en hun woon- en werkomgeving bewerkstelligen. Op deze manier blijven we beschikken over een solide en wendbare financiële basis. 


Waar een wil is is een weg
A.L. Snijders (1937 - 2021) schreef een ZKV getiteld ‘Spreuk’. In dit korte verhaal beschrijft hij een bezoek aan een houten bank geplaatst in het buitengebied van Lochem, gedoneerd door een lokale rijschoolhouder. “Vanmorgen ben ik met zonsopgang naar de bank gefietst. In het Latijn stond er ‘Aut viam inveniam aut faciam’. De rijschoolhouder had er ook een vertaling bij gegraveerd: Ik vind een weg of ik maak er een. Bij het terugrijden bedacht ik dat ik het zonder Latijn gedaan zou hebben: waar een wil is is een weg.’ 
Deze spreuk zou ons gezamenlijke motto moeten vormen: ondanks de uiterst ongewone en turbulente wereld waarin we nu leven staan we samen voor een gemeenschappelijke opgave. We vinden samen de weg of we maken er samen een.