Algemene dekkingsmiddelen

Inleiding

Algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten zonder vooraf bepaald bestedingsdoel die de gemeente vrij kan besteden. Het gaat behalve om de uitkering uit het gemeentefonds, om gemeentebelastingen, deelnemingen/dividend, erfpacht, rente en de verzamelpost overige dekkingsmiddelen inclusief onvoorzien.
De post onvoorzien is bedoeld als dekking voor lasten die niet in de begroting opgenomen zijn, maar lopende de uitvoering van het beleid noodzakelijkerwijs gemaakt moeten worden. Wij hanteren hierbij de criteria van de drie O’s; onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar.

De algemene dekkingsmiddelen (inkomsten) zijn bedoeld voor de uitvoering van de programma’s waarin het beleid tot uitvoering wordt gebracht dat de gemeenteraad heeft vastgesteld.
De taakvelden zijn:

• Treasury
• OZB woningen
• OZB niet-woningen
• Parkeerbelasting
• Belastingen overig
• Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
• Overige baten en lasten

Het financieel beleid is onder andere vastgelegd in de beleidsnota’s

• Financiële verordening Gemeente Lochem 2017
    Bijlage bij de Financiële verordening van de gemeente Lochem 2017
• Treasurystatuut 2018
• Garantie geldleningen notitie raad 20091207
• Nota reserves en voorzieningen 2019 (raad 9-3-2020)
• Amendement Nota reserves en voorzieningen (raad 9-3-2020)
• Nota Waarderen, Activeren en Afschrijven 2019 (raad 9-3-2020)
• Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing (8- 2-2021)
• Budgethoudersregeling (2020)

Wat mag het kosten? ( bedragen x € 1.000)
Algemene Dekkingsmiddelen Werkelijk Begroting Begroting Meerjarenbegroting
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Baten 64.351 62.225 60.909 61.563 62.665 63.949
0.5 Treasury 1.142 1.162 1.000 1.010 1.023 1.022
0.61 OZB woningen 4.289 4.325 4.325 4.325 4.325 4.325
0.62 OZB niet-woningen 1.653 1.642 1.642 1.642 1.642 1.642
0.63 Parkeerbelasting 16 19 19 19 19 19
0.64 Belastingen Overig 2.465 97 97 97 97 97
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 54.744 54.950 53.796 54.440 55.530 56.814
0.8 Overige baten en lasten 43 30 30 30 30 30
Lasten 1.357 2.607 3.466 4.416 5.226 6.452
0.5 Treasury 360 321 341 350 363 362
0.61 OZB woningen 351 359 431 439 444 436
0.62 OZB niet-woningen 104 108 104 107 110 110
0.64 Belastingen Overig 16 9 9 9 9 9
0.8 Overige baten en lasten 527 1.810 2.582 3.511 4.300 5.535
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen 62.994 59.618 57.443 57.146 57.439 57.496
Baten - toelichting fluctuaties - vergelijking begroting 2023 t.o.v. begroting 2022
0.5 In 2022 namen we incidenteel € 18.000 meer op voor ontvangst dividend van de BNG.
0.5 Vanaf 2023 berekenen we structureel meer rente door aan de taakvelden. In 2023 is dat € 57.000.
0.5 Door de lagere begrote boekwaarde van de grondexploitatie vanaf 2023 kunnen we structureel minder rente toerekenen aan deze grondexploitatie. In 2023 is dat € 120.000.
0.5 In 2022 namen we incidenteel € 63.000 op voor ontvangst dividend van Alliander.
0.61 n.v.t.
0.62 n.v.t.
0.63 n.v.t.
0.64 n.v.t.
0.7 De algemene uitkering wordt gekenmerkt door het accres, een jaarlijkse aanpassing gebaseerd op een bestuurlijk overeengekomen normeringssystematiek.
0.8 n.v.t.
Lasten - toelichting fluctuaties - vergelijking begroting 2023 t.o.v. begroting 2022
0.5 In 2022 namen we incidenteel € 40.000 op voor rente op langlopende geldleningen.
0.5 Vanaf 2023 ramen we structureel meer voor rente op kortlopende geldleningen. In 2023 is dat € 60.000.
0.61 In 2022 namen we incidenteel € 69.000 minder op voor bijdrage Tribuut. Bestuur van Tribuut heeft besloten om een deel van de reserves uit te keren aan de gemeentes, deze mutatie verwerkten we in de Kadernota 2023.
0.62 n.v.t.
0.63 n.v.t.
0.64 n.v.t.
0.7 n.v.t.
0.8 Voor 2023 ramen we structureel € 561.000 meer inkomsten uit het gemeentefonds waarvan we nog in afwachting zijn van nadere inhoudelijke en financiële onderbouwing. Daaronder vallen ook de verwachte toekomstige cumulatieve loon- en prijsstijgingen.
0.8 In 2022 namen we incidenteel € 166.000 minder kapitaallasten op in de begroting omdat de afronding van een aantal kredieten werd vertraagd en niet in 2021 plaatsvond.