Beslispunten

Beslispunten

Programma’s en algemene baten en lasten

  1. Instemmen met het terugdraaien van de voorgenomen onttrekking aan de Algemene Reserve met € 1.459.000 in 2022.  Zie Financiële positie, tabel 1.
  2. Instemmen met het aanvullend nieuw beleid Begroting 2023 en de financiële gevolgen verwerken in de Begroting 2023. Zie Financiële positie, tabel 2.
  3. Instemmen met de herijking bezuinigingsopdrachten en de financiële gevolgen verwerken in de Begroting 2023. Zie Financiële positie, tabel 3.
  4. Instemmen met de wijzigingen in ‘Wat willen we bereiken’.  Zie Bijlage 3 voor het ‘was-wordt’-overzicht.
  5. Instemmen met het Programmaplan. 

Paragrafen

6.a. Instemmen met het beschikbaar stellen van de baten en lasten van jaarschijf 2023 voor de grondexploitaties (zie paragraaf Grondbeleid):

Complex Baten Lasten
Begroot 2023 Begroot 2023
Woningbouw
Kop van Oost 1.446.054 -1.192.522
Almen-Zuid IIA - -228.065
Harfsen West - -378.017
Cluster Exel - -373.597
Detmerskazerne - -690.975
EndT Deelplan 5 Holmerskamp 85.500 -161.422
Scheggertdijk 7 9.173 -473.983
Industrieterreinen
Aalsvoort West 69.776 -337.158
Stijgoord 313.866 -29.481
TKF 335.669 -95.367
Diekink 1.393.516 -1.561.429
Totaal 3.653.554 -5.522.016

b. Instemmen met de meerjarige grondexploitatiebegrotingen. Zie de paragraaf Grondbeleid, inclusief bijlage 8 – Detailspecificatie per grondcomplex.

c.  Instemmen met het bijstellen van de verliesvoorziening grondexploitaties met betrekking tot jaarschijf 2022 ten laste van de algemene reserve en het meerjarig verwerken van de tussentijdse winstneming ten bate van de algemene reserve en bestemmingsreserve Kop van Oost als in onderstaande tabel (zie paragraaf Grondbeleid):

Begrotingswijziging Grondexploitaties actualisatie Begroting 2023
Complex 2022 2023 2024 2025 2026
Prognose winstnemingen grondexploitaties (POC-methode)
- Aalsvoort West -243.000 213.000
- Harfsen West -118.000 123.000
- Exel Clusterlocatie 23.000 30.000 18.000
- Detmerskazerne -20.000 6.000 4.000
- Scheggertdijk -25.000 -50.000 -14.000 15.000 60.000
Prognose verliesnemingen grondexploitaties
- Diekink -189.000
- TKF -55.000
- Stijgoord -9.000
- Barchem Zuid 4.000
- Kop van Oost 66.000
- Almen Zuid II-A -37.000
- EndT deelplan 5 Holmerskamp -53.000
Mutatie algemene reserve 745.000 -292.000 -13.000 -45.000 -78.000
Mutatie bestemmingsreserve Kop van Oost -66.000
Totaal 0 0 0 0 0

Investeringsplan nieuw beleid

7. Voor de activiteiten die met een zwart blokje zijn aangegeven in bijlage 1 de budgetten beschikbaar stellen.   Per programma zijn dit:

0. Bestuur en Ondersteuning
a. Invoering Wet open overheid (Woo):
    - formatie - urenuitbreiding juridische zaken
    - vervangen Bluebeam door DigiEplan (installatie, test en training)
    - vervangen Bluebeam door DigiEplan (licenties en onderhoud software) 
b. Doorontwikkelen (digitale) dienstverlening:
    - chatbot; online robot, geprogrammeerd om vragen van een klant af te handelen
    - continu werkprocessen optimaliseren en software hier op aanpassen 
c. Taxatie panden brandverzekering
d. Uitvoeringsprogramma college
e. Budget Dichtbij
f.  Bestuurlijke vernieuwing
1. Veiligheid
a. Actualisatie evenementenbeleid
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
a. Realiseren rondweg Lochem (inhuur)
b. Ontwikkelen nieuw beleid gemeentelijke zandwegen
c. Ontwikkeling nieuw beleid civiele kunstwerken
    - ontwikkelen plan
    - nadere inspecties
    - onderhoudsmaatregelen
d.    Mobiliteitsplan 2022-2030; Educatie campagne hard rijden en educatie campagne landbouwverkeer (voorlichting)
e.    Mobiliteitsplan 2022-2030; Uitvoeren netwerkscan fietsvoorzieningen (onderzoek)
f.    Mobiliteitsplan 2022-2030; Saneren overbodige paaltjes en straatmeubilair (uitvoering)
g.    Onderzoek openbaar vervoer
3. Economie
a. Inzet accountmanager en MKB-manager
    - formatie MKB-manager
    - formatie accountmanager
b. Landbouw/landschap; stikstof(crisis)
c. Voorbereiden landelijke regelgeving landbouw (onderzoek)
5. Sport, cultuur en recreatie
a. Vleermuisvoorziening Stijgoord
    - onderhoud en beheer vleermuisvoorziening
b. Inzet op aangepast sporten
c. Uitvoering motie kunst in de openbare ruimte
d. Herziening Bosbeheerplan
6. Sociaal Domein
a. Wachtlijsten jeugdzorg/gezinsvoogdij
    - formatie
    - begeleiding
b. Continuering lokale aanpak Huiselijk Geweld
    - formatie aandachtsfunctionarissen 
    - bijdrage aan derden
c. Versterking gemeentelijke dienstverlening (POK middelen) (formatie)
d. Succesvolle aanpak in de Jeugdhulp
e. Begeleiding van ontheemden in de Lochemse samenleving 
7. Volksgezondheid en milieu
a. Uitvoeren vervangingen ondergrondse verzamelcontainers
    - vervangingen 2023
b. Opleiding en inzet energie-adviseurs
    - scholing
    - bijdrage aan derden
c. Verlenging coördinatie energiecoaches (bijdragen aan derden)
d. Routeplanner naar energieneutraliteit
e. Communicatie en participatieprogramma Transitievisie gebouwde omgeving (opstellen plan)
f.  Zonnedaken toevoegen
g. Buurt Energie Strategie - aan de slag
h. Extra personele inzet bestrijding energiearmoede
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke orde en stedelijke vernieuwing
a. Omgevingswet: gevolgen voor formatie 2023 en verder
    - Specialistische begeleiding omgevingsplan (inhuur)
    - Extra inzet uitwerking omgevingsvisie in omgevingsprogramma's (inhuur)
    - Extra inzet op samenwerking ketenpartners en behandeling initiatieven (inhuur)
    - Extra inzet omgevingsloket (inhuur)
    - Participatie stimuleren en faciliteren (formatie)
    - Maken en beheren Toepasbare Regels (formatie)
b. Doorontwikkeling gegevensbeheer en Geo-informatie:
    - Uitbreiding formatie BGT gegevensbeheerder
    - Uitbreiding formatie Geo-informatie specialist
    - beheer en onderhoud Data Warehouse licenties
    - onderhoud en ondersteuning SLA
c. Functie sturing grondbeleid structureel (formatie)
d. Uitbreiding formatie planeconomie
e. Uitbreiding formatie wonen
f.  Krediet aankoop gronden Wvg locaties
Overhead
a. Aanbesteding van het nieuwe zaaksysteem (nu Lex)