Bijlagen

Bijlage 1: Investeringsplan 2022 - 2026

Bedragen in €
afschr.
Omschrijving 2022 2023 2024 2025 2026 Totaal in jaren 2022 2023 2024 2025 2026
0. Bestuur en Ondersteuning
Uitbreiding formatie griffie 0 100.000 100.000 100.000 100.000 expl. (str.)
Aanpassingen inrichting gemeentehuis: 0
- Investering inrichting 774.000 774.000 10 81.000 81.000 80.000 r+a
- Investering ICT (hardware) 280.000 280.000 5 57.000 57.000 57.000 r+a
- Beplanting binnen 0 59.500 expl. (inc.)
- Extra kosten schoonmaak 0 10.000 10.000 10.000 expl. (str.)
- Extra kosten onderhoud planten 0 6.000 6.000 6.000 expl. (str.)
Invoering Wet open overheid (Woo):
- formatie - urenuitbreiding juridische zaken 0 15.000 15.000 15.000 15.000 expl. (str.)
- vervangen Bluebeam door DigiEplan (installatie, test en training) 9.000 expl. (inc.)
- vervangen Bluebeam door DigiEplan (licenties en onderhoud software) 0 24.000 24.000 24.000 24.000 expl. (str.)
Doorontwikkelen (digitale) dienstverlening:
- chatbot; online robot, geprogrammeerd om vragen van een klant af te handelen 0 3.000 3.000 3.000 3.000 expl. (str.)
- continu werkprocessen optimaliseren en software hier op aanpassen 0 10.000 10.000 10.000 10.000 expl. (str.)
Taxatie panden brandverzekering 0 40.000 expl. (inc.)
Uitvoeringsprogramma college 212.500 expl. (inc.)
Budget Dichtbij 50.000 50.000 50.000 50.000 expl. (inc.)
Bestuurlijke vernieuwing 5.000 expl. (inc.)
Totaal investeringen Bestuur en Ondersteuning 0 1.054.000 0 0 0 1.054.000
Totaal lasten Bestuur en Ondersteuning 0 528.000 356.000 356.000 355.000
Lasten te dekken via reserves/anders
Budgettaire lasten programma 0 Bestuur en Ondersteuning 0 528.000 356.000 356.000 355.000
1. Veiligheid
Actualisatie evenementenbeleid 0 50.000 expl. (inc.)
Noodzakelijke aanpassingen brandweerkazernes 900.000 900.000 25 40.000 40.000 r+a
Totaal investeringen Veiligheid 0 900.000 0 0 0 900.000
Totaal lasten Veiligheid 0 50.000 0 40.000 40.000
Lasten te dekken via reserves/anders 0 0 0 0
Budgettaire lasten programma 1 Veiligheid 0 50.000 0 40.000 40.000
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
Snelfietsroute F348 800.000 800.000 25 36.000 36.000 36.000 r+a
Industriehaven Lochem
- onderhouden en vervangingen 130.000 130.000 130.000 130.000 expl. (str.)
Realiseren rondweg Lochem (inhuur) 68.000 68.000 expl. (inc.)
Herinrichting Tramstraat-Larenseweg (Lochem) 2.000.000 2.000.000 25 90.000 90.000 r+a
Ontwikkelen nieuw beleid gemeentelijke zandwegen 30.000 expl. (inc.)
Ontwikkeling nieuw beleid civiele kunstwerken
- ontwikkelen plan 20.000 expl. (inc.)
- nadere inspecties 28.000 expl. (inc.)
- onderhoudsmaatregelen 50.000 expl. (inc.)
Landbouwbrug Almen
- landbouwbrug (aanvullend krediet) 218.500 218.500 40 7.000 7.000 r+a
- aanleg wegen- en padenstructuur 418.000 418.000 25 19.000 19.000 r+a
- ontmantelen gronddepot 15.000 expl. (inc.)
Onderhoud begaanbaarheid Bruggeweerdsdijk 95.000 expl. (inc.)
Mobiliteitsplan 2022-2030; Educatie campagne hard rijden en educatie campagne landbouwverkeer (voorlichting) 30.000 expl. (inc.)
Mobiliteitsplan 2022-2030; Uitvoeren netwerkscan fietsvoorzieningen (onderzoek) 60.000 expl. (inc.)
Mobiliteitsplan 2022-2030; Saneren overbodige paaltjes en straatmeubilair (uitvoering) 10.000 expl. (inc.)
Mobiliteitsplan 2022-2030; Fietsstraat Gloep - Albert Hahnweg Lochem (investering)
- investering 2.442.000
- subsidie -252.000
- netto investering 2.190.000 2.190.000 25 99.000 98.000 r+a
Gemeentelijke bijdrage fiets-voetveer Gorssel-Wilp 20.000 20.000 20.000 20.000 expl. (str.)
Onderzoek openbaar vervoer 15.000 expl. (inc.)
Totaal investeringen Verkeer, vervoer en waterstaat 2.000.000 3.626.500 0 0 0 5.626.500
Totaal lasten Verkeer, vervoer en waterstaat 0 571.000 254.000 401.000 400.000
Lasten te dekken via reserves/anders 0 0 0 0 0
Budgettaire lasten programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 0 571.000 254.000 401.000 400.000
3. Economie
Inzet accountmanager en MKB-manager
- formatie MKB-manager 59.000 59.000 59.000 59.000 expl. (str.)
- formatie accountmanager 104.000 104.000 104.000 104.000 expl. (str.)
Landbouw/landschap; stikstof(crisis) 104.000 expl. (inc.)
Voorbereiden landelijke regelgeving landbouw (onderzoek) 28.000 expl. (inc.)
Cofinanciering LEADER (2023-2027) 121.000 121.000 121.000 121.000 expl. (inc.)
Totaal investeringen Economie 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten Economie 0 416.000 284.000 284.000 284.000
Lasten te dekken via reserves/anders 0 0 0 0 0
Budgettaire lasten programma 3 Economie 0 416.000 284.000 284.000 284.000
4. Onderwijs
Nieuwbouw Rank/Vennegotte 4.733.000 4.733.000 40 143.000 r+a
Nieuwbouw Vullerschool 4.062.000 4.062.000 40 122.000 r+a
Totaal investeringen Onderwijs 0 0 0 8.795.000 0 8.795.000
Totaal lasten Onderwijs 0 0 0 0 265.000
Lasten te dekken via reserves/anders 0 0
Budgettaire lasten programma 4 Onderwijs 0 0 0 0 265.000
5. Sport, cultuur en recreatie
Vleermuisvoorziening Stijgoord 60.000 60.000 40 r+a
dekking grondexploitatie Stijgoord -60.000 -60.000 grex
- onderhoud en beheer vleermuisvoorziening 1.000 1.000 1.000 1.000 expl. (str.)
Beeld-kwaliteit op orde 489.000 489.000 489.000 489.000 expl. (str.)
Inzet op aangepast sporten 18.000 18.000 18.000 18.000 expl. (str.)
Uitvoering motie kunst in de openbare ruimte 30.000 30.000 30.000 30.000 expl. (str.)
Herziening Bosbeheerplan 20.000 expl. (inc.)
Totaal investeringen Sport, cultuur en recreatie 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten Sport, cultuur en recreatie 0 558.000 538.000 538.000 538.000
Lasten te dekken via reserves/anders 0 0 0 0 0
Budgettaire lasten programma 5 Sport, cultuur en recreatie 0 558.000 538.000 538.000 538.000
6. Sociaal Domein
Wachtlijsten jeugdzorg/gezinsvoogdij
- formatie 95.000 95.000 95.000 95.000 expl. (inc.)
- begeleiding 55.000 55.000 55.000 55.000 expl. (inc.)
Dekking stelpost Jeugdhulp -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 expl. (inc.)
Continuering lokale aanpak Huiselijk Geweld
- formatie aandachtsfunctionarissen 49.000 49.000 49.000 49.000 expl. (str.)
- bijdrage aan derden 15.000 15.000 15.000 15.000 expl. (str.)
Versterking gemeentelijke dienstverlening (POK middelen) (formatie) 97.000 97.000 97.000 97.000 expl. (str.)
Succesvolle aanpak in de Jeugdhulp 55.000 55.000 55.000 55.000 expl. (str.)
Dekking stelpost Jeugdhulp -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 expl. (str.)
Begeleiding van ontheemden in de Lochemse samenleving 95.000 95.000 95.000 95.000 expl. (str.)
Zorgcoördinatie in de kernen 105.000 120.000 120.000 120.000 expl. (str.)
Totaal investeringen Sociaal Domein 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten Sociaal Domein 0 566.000 581.000 581.000 581.000
Lasten te dekken via reserves/anders 0 -205.000 -205.000 -205.000 -205.000
Budgettaire lasten programma 6 Sociaal Domein 0 361.000 376.000 376.000 376.000
7. Volksgezondheid en milieu
Uitvoeren vervangingen ondergrondse verzamelcontainers
- vervangingen 2023 208.000 208.000 10 208.000 voorz./r+a
- vervangingen 2024 28.000 28.000 10 28.000 voorz./r+a
- vervangingen 2025 24.000 24.000 10 24.000 voorz./r+a
- vervangingen 2026 144.000 144.000 10 144.000 voorz./r+a
- dekking voorziening vervanging ondergrondse verzamelcontainers -208.000 -28.000 -24.000 -144.000 dekk.voorz.
Opleiding en inzet energie-adviseurs
- scholing 5.000 expl. (inc.)
- bijdrage aan derden 25.000 25.000 25.000 25.000 expl. (str.)
Verlenging coördinatie energiecoaches (bijdragen aan derden) 30.000 30.000 30.000 30.000 expl. (str.)
Sterk maken voor zon op dak 100.000 100.000 100.000 100.000 expl. (str.)
Renovatie begraafplaatsen (investering) 125.000 15 9.000 9.000 r+a
Routeplanner naar energieneutraliteit 35.000 expl. (inc.)
Communicatie en participatieprogramma Transitievisie gebouwde omgeving (opstellen plan) 36.000 expl. (inc.)
Zonnedaken toevoegen 25.000 expl. (inc.)
Buurt Energie Strategie - aan de slag 30.000 30.000 30.000 30.000 expl. (inc.)
Extra personele inzet bestrijding energiearmoede 45.000 expl. (inc.)
Totaal investeringen Volksgezondheid en milieu 0 333.000 28.000 24.000 144.000 404.000
Totaal lasten Volksgezondheid en milieu 0 539.000 213.000 218.000 338.000
Lasten te dekken via reserves/anders 0 -208.000 -28.000 -24.000 -144.000
Budgettaire lasten programma 7 Volksgezondheid en milieu 0 331.000 185.000 194.000 194.000
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke orde en stedelijke vernieuwing
Realisatie projecten Binnenstad Lochem 1.427.000 1.427.000 25 64.000 64.000 r+a
Omgevingswet: gevolgen voor formatie 2023 en verder
- Specialistische begeleiding omgevingsplan (inhuur) 45.000 expl. (inc.)
- Extra inzet uitwerking omgevingsvisie in omgevingsprogramma's (inhuur) 162.000 expl. (inc.)
- Extra inzet op samenwerking ketenpartners en behandeling initiatieven (inhuur) 162.000 expl. (inc.)
- Extra inzet omgevingsloket (inhuur) 72.000 expl. (inc.)
- Participatie stimuleren en faciliteren (formatie) 104.000 104.000 104.000 104.000 expl. (str.)
- Maken en beheren Toepasbare Regels (formatie) 104.000 104.000 104.000 104.000 expl. (str.)
Doorontwikkeling gegevensbeheer en Geo-informatie:
- Uitbreiding formatie BGT gegevensbeheerder 95.000 95.000 95.000 95.000 expl. (str.)
Dekking door inleenbudget BGT-BAG-BOR beheer -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 expl. (str.)
- Uitbreiding formatie Geo-informatie specialist 104.000 104.000 104.000 104.000 expl. (str.)
- beheer en onderhoud Data Warehouse licenties 4.500 4.500 4.500 4.500 expl. (str.)
- onderhoud en ondersteuning SLA 14.500 14.500 14.500 14.500 expl. (str.)
Aanvullend krediet herinrichting Walderpoort, Tramstraat en Larenseweg Lochem
- investering 825.000
- subsidie -221.000