Algemene baten en lasten

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene Dekkingsmiddelen
Overzicht baten en lasten - = nadeel, bedragen x € 1.000
Taakveld BBV Omschrijving taakveld BBV Werkelijk 2018 Begroting 2019 Werkelijk 2019 Saldo 2019
Baten 54.306 57.427 63.428 6.001
0.5 Treasury 1.173 1.405 1.424 19
0.61 OZB woningen 3.827 3.915 3.881 -34
0.62 OZB niet-woningen 1.385 1.487 1.370 -117
0.63 Parkeerbelasting 13 18 13 -5
0.64 Belastingen overig 2.456 2.336 7.969 5.632
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 45.231 48.235 48.771 536
0.8 Overige baten en lasten 221 30 -30
Belangrijkste afwijkingen:
0.62 OZB niet-woningen OZB niet-woningen: nadeel € 117.000
- De OZB voor niet-woningen eigenaren en gebruikers heeft minder opgeleverd dan begroot. De oorzaak hiervoor is dat er in de begroting rekening is gehouden met een hogere waarde ontwikkeling dan in werkelijkheid is gebleken.
0.64 Belastingen overig Precariobelasting: voordeel € 5.600.000
- Begin 2020 trok Liander het hoger beroep over de opgelegde precariobelasting 2016 en 2017 in. Het gaat in totaal om € 3.360.000. De daarvoor aangelegde voorziening ter hoogte van hetzelfde bedrag komt daarmee te vervallen. Over de aan Liander oplegde precariobelasting over 2018 is het gebleven bij een proforma beroep, ook hier komt de voorziening daarmee vrij te vallen, het gaat om € 2.240.000. Over 2016, 2017 en 2018 tezamen een incidenteel voordeel van € 5.600.000. Deze vrijval was niet begroot in 2019. De aanslag precariobelasting 2019 ter hoogte van € 2.240.000 is begin 2020 aan Liander opgelegd. Tot medio maart 2020 was Liander in de gelegenheid beroep aan te tekenen tegen deze heffing. Die datum is gepasseerd zonder dat er beroep werd aangetekend tegen de heffing. Deze opbrengst is daarmee begroot en ontvangen in 2019.
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Algemene uitkering: voordeel € 536.000
- De realisatie over uitkeringsjaar 2019 is gebaseerd op de uitkeringsspecificatie van het ministerie van 23 januari 2020. Ten opzichte van de raming valt de algemene uitkering € 536.000 hoger uit. De decembercirculaire hebben we niet meer kunnen verwerken in de begroting. Samen met de gewijzigde aantallen die gebruikt worden bij de berekening van de algemene uitkering ontstaat een voordeel van € 187.000. Verder is in de decembercirculaire 2019 de uitkering Klimaatmiddelen Transitievisie warmte, wijkaanpak en energieloket toegevoegd. Voor ons een incidenteel voordeel van € 241.000. De nadruk bij deze middelen ligt op de ondersteuning van de decentrale overheden bij het realiseren van de Regionale Energie Strategieën (RES) en op de ondersteuning van gemeenten bij de Transitievisies Warmte. Bij de overheveling van de middelen Sociaal Domein naar de algemene uitkering vanaf 2019 is afgesproken dat gemeenten die een voor- of nadeel hebben een extra uitkering krijgen. Deze uitkering is her berekend, voor ons een voordeel van € 114.000.
Taakveld BBV Omschrijving taakveld BBV Werkelijk 2018 Begroting 2019 Werkelijk 2019 Saldo 2019
Lasten 4.197 3.519 1.487 2.032
0.5 Treasury 569 447 448 -1
0.61 OZB woningen 295 268 262 7
0.62 OZB niet-woningen 30 75 73 2
0.64 Belastingen overig 2.371 2.252 49 2.203
0.8 Overige baten en lasten 932 343 630 -287
Kapitaallasten 70 2 68
Loonkosten 65 25 40
Belangrijkste afwijkingen:
0.64 Belastingen overig Precariobelasting: voordeel € 2.240.000
- Omdat bij eerdere heffingen aan Liander altijd beroep werd aangetekend en de vervolgprocedures veel tijd kostten, voegden wij gelijktijdig uit voorzichtigheid de opbrengst toe aan de voorziening. In de jaarrekening van enig jaar was het effect op het resultaat daarmee nihil. Ook voor 2019 namen wij dit zo op in de begroting. Er is echter geen bezwaar aangetekend. Zodat de opbrengst niet hoeft te worden toegevoegd aan de voorziening.
0.8 Overige baten en lasten Stelpost saldo jaarrekening: nadeel € 300.000
- Een structureel nadeel van € 300.000. In de begroting nemen wij ter ondervanging van onder uitputting een structureel negatief budget op. In 2019 bedraagt deze € 300.000. Door het opnemen van een dergelijke stelpost romen wij het verwachte positieve rekeningsaldo op voorhand af.
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen 50.109 53.908 61.941 8.032

Overhead en VPB

Overhead en VPB
Overzicht baten en lasten - = nadeel, bedragen x € 1.000
Taakveld BBV Omschrijving taakveld BBV Werkelijk 2018 Begroting 2019 Werkelijk 2019 Saldo 2019
Baten 674 330 407 77
0.4 Overhead 674 330 407 77
Belangrijkste afwijkingen:
0.4 Overhead Tegemoetkoming 'hack': voordeel € 30.000
- Een incidenteel voordeel van € 30.000. Naar aanleiding van de 'hack' en de transparante communicatie daarna, door een vergoeding van de VNG voor de bevordering van de gemeentelijke cyberagenda.
0.4 Overhead Detachering eigen medewerkers: voordeel € 54.000
- Een incidenteel voordeel van € 54.000 door de detachering van eigen medewerkers aan verwante organisaties en verbonden partijen.
Taakveld BBV Omschrijving taakveld BBV Werkelijk 2018 Begroting 2019 Werkelijk 2019 Saldo 2019
Lasten 9.069 10.171 9.854 317
0.4 Overhead 9.055 3.647 3.341 306
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 14 67 -14 81
Kapitaallasten 900 816 84
Loonkosten 5.558 5.711 -154
Belangrijkste afwijkingen:
0.4 Overhead Inhuur: voordeel € 66.000
- Een incidenteel voordeel van € 66.000 doet zich voor bij de kosten van inhuur, grotendeels veroorzaakt door de inhuur van een kracht die voor het hele jaar was begroot, maar medio het lopende jaar werd ingezet.
0.4 Overhead Burgerparticipatie: voordeel € 49.000
- In 2019 is er een nieuw budget beschikbaar ten behoeve van 'burgerparticipatie interactief proces', in 2019 is er nog geen beroep gedaan op dit budget, dit leidt tot een incidenteel voordeel van € 49.000.
0.4 Overhead Arbo en personeelszorg: voordeel € 129.000
- In 2019 zijn er minder kosten gemaakt in het kader van arbo-maatregelen en personeelszorg in brede zin, dit incidenteel voordeel van € 129.000 valt onder de totale loonsom/ besteding van personeelsbudgetten.
0.4 Overhead Vervoercentrale: voordeel € 40.000
- Een incidenteel voordeel van € 40.000 doet zich voor door minder gemaakte kosten voor de vervoercentrale (PlusOV). Zo werd de inhuur van een medewerker voor het volle jaar begroot, maar in werkelijkheid direct ingehuurd door de vervoercentrale.
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB) Vennootschapsbelasting: voordeel € 81.000
- De heffing vennootschapsbelasting maakt onderdeel uit van het resultaat. Omdat de resultaten op fiscaal belaste activiteiten onderling worden verrekend en aangifte wordt gedaan over het totale (gesaldeerde) resultaat, moet de heffing worden begroot en verantwoord als een centrale post in de jaarrekening. De vennootschapsbelastingplicht beperkt zich tot de activiteiten van de grondexploitaties. De belastingplicht in 2019 was nihil, de realisatie van minus €14.000 betreft vrijval van afdracht over 2018.
Totaal Overhead en VPB -8.394 -9.841 -9.446 394

Toelichting algemene lasten

Toelichting algemene lasten binnen alle programma’s
Het resultaat op de programma’s voor de salarissen en kapitaallasten worden in totaliteit beoordeeld. In 2019 is er een incidenteel voordeel van € 291.000 op de salarissen en een incidenteel voordeel van € 100.000 op de kapitaallasten. Aan rente is € 17.000 meer toegerekend aan de taakvelden dan begroot. Er is meer rente doorberekend aan grondexploitaties. Door investeringen die doorschuiven in de tijd verantwoorden wij aan afschrijvingen € 117.000 minder.