Balans per 31 december 2019

Activazijde per 31 december 2019

Bedragen x € 1.000
Ultimo Primo Ultimo
ACTIVA 2019 2019 2018
Vaste activa
Immateriële vaste activa 484 409 409
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief 158 65 65
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden 326 344 344
Materiële vaste activa 80.955 84.828 84.828
- Investeringen met een economisch nut
• overige investeringen met een economisch nut 50.956 56.183 56.183
• overige investeringen met een economisch nut, waarvoor ter
bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 21.089 21.061 21.061
- Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut 4.966 3.640 3.640
- In erfpacht 3.944 3.944 3.944
Financiële vaste activa 4.820 4.932 4.737
- Kapitaal verstrekkingen aan:
• deelnemingen 341 341 341
- Leningen aan:
• deelnemingen 286 430 430
- Overige langlopende leningen u/g* 4.192 4.161 3.966
Totaal vaste activa 86.259 90.168 89.974
Vlottende activa
Voorraden 8.111 12.632 12.632
- Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie 8.104 12.618 12.618
- Gereed product en handelsgoederen 6 14 14
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 14.184 8.411 7.885
- Vorderingen op openbare lichamen* 4.433 4.872 4.870
- Rekening-courantverhoudingen met het rijk 5.345 2.408 2.408
- Rekening-courantverhoudingen met niet-financiëlle instellingen 947 107 107
- Overige vorderingen* 3.458 1.024 500
Liquide middelen 468 1.246 1.246
- Kassaldi 2 1 1
- Banksaldi 465 1.245 1.245
Overlopende activa 8.689 9.290 8.034
- Nog te ontvangen bedragen van overige Nederlandse overheidslichamen* 830 3.072 1.816
- Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen 7.859 6.218 6.218
Totaal vlottende activa 31.452 31.580 29.797
Totaal-generaal 117.711 121.748 119.771
* Op 31-12-2019 is Het Plein opgeheven en is het teruggegaan naar de Gemeente Lochem en Gemeente Zutphen. De met* gemerkte posten zijn gewijzigd ten opzicht van de jaarrekening 2018 van de Gemeente Lochem

Passivazijde per 31 december 2019

Bedragen x € 1.000
Ultimo Primo Ultimo
PASSIVA 2019 2019 2018
Vaste passiva
Eigen vermogen 54.862 50.867 50.867
- Algemene reserve 17.927 16.848 16.848
- Bestemmingsreserves: 31.219 32.653 32.653
- Resultaat na bestemming 5.716 1.367 1.367
Voorzieningen 21.355 23.130 23.130
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 1.067 4.674 4.674
- Voorzieningen ter egalisering van kosten 2.495 2.528 2.528
- Voorzieningen voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen,
waarvoor een heffing wordt h=geheven 15.513 14.351 14.351
- Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming
gebonden is 2.281 1.577 1.577
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 25.118 17.924 17.924
- Onderhandse leningen van:
• binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen 1.200 1.320 1.320
• binnenlandse banken en overige financiële instellingen 23.918 16.604 16.604
• overige binnenlandse sectoren
- Openbare Lichamen als bedoeld in art.1a Wet fido
Totaal vaste passiva 101.335 91.921 91.921
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar 10.305 21.271 20.767
- Overige Kasgeldleningen 5.000 16.000 16.000
- Banksaldi
- Overige schulden* 5.305 5.271 4.767
Overlopende passiva 6.071 8.556 7.083
- Vooruitontvangen bedragen van overige Nederlandse overheidslichamen 2.604 2.386 2.386
- Overige nog te betalen en vooruitontvangen bedragen* 3.466 6.170 4.697
Totaal vlottende passiva 16.376 29.827 27.850
Totaal-generaal 117.711 121.748 119.771
Gewaarborgde geldleningen 364 395