Overzicht baten en lasten

Inleiding

De analyse van de afwijkingen tussen de begroting en de rekeningcijfers per programma nemen wij op in de verantwoording per programma (zie jaarverslag, per programma, analyse). Wij kiezen hiervoor omwille van de leesbaarheid van de verantwoording. Naast de inhoudelijke beleidsverantwoording is in het jaarverslag daarmee ook per programma inzichtelijk wat er op financieel gebied speelt. De financiële analyse maakt onderdeel uit van de accountantscontrole.

- = nadeel, bedragen x € 1.000
Overzicht baten en lasten Begroting 2019 voor wijziging Begroting 2019 na wijziging Rekening 2019
Programma Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0 - Bestuur en ondersteuning 460 2.358 -1.898 725 2.908 -2.183 956 2.590 -1.633
1 - Veiligheid 13 2.309 -2.296 414 3.099 -2.685 274 2.783 -2.509
2 - Verkeer, vervoer en waterstaat 428 7.269 -6.841 489 5.687 -5.198 448 5.296 -4.848
3 - Economie 1.451 1.240 210 2.163 1.852 311 1.587 4.391 -2.804
4 - Onderwijs 248 3.092 -2.844 197 3.215 -3.018 267 3.091 -2.824
5 - Sport,Cultuur en Recreatie 774 6.180 -5.405 871 6.925 -6.054 745 6.770 -6.025
6 - Sociaal domein 6.498 33.065 -26.567 6.983 34.517 -27.534 7.008 33.039 -26.031
7 - Volksgezondheid en Millieu 8.938 9.221 -283 9.330 10.785 -1.455 9.212 10.462 -1.250
8 - Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing 2.340 4.126 -1.786 3.716 5.038 -1.322 2.841 3.416 -574
Totaal programmas 21.151 68.861 -47.709 24.887 74.024 -49.137 23.338 71.837 -48.499
Algemene Dekkingsmiddelen 53.989 2.950 51.039 57.427 3.499 53.928 63.428 1.487 61.941
Begrotingssaldo -2 2 98 -98
Onvoorzien 49 -49 20 -20
Overhead 271 8.556 -8.285 330 10.104 -9.774 407 9.868 -9.461
Vennootschapsbelasting 67 -67 67 -67 -14 14
Saldo van baten en lasten 75.412 80.480 -5.069 82.645 87.813 -5.168 87.173 83.178 3.995
Mutatie reserves 6.105 1.036 5.069 7.264 2.096 5.168 3.653 1.932 1.721
Het gerealiseerd resultaat 81.516 81.516 0 89.908 89.908 0 90.826 85.110 5.716

Begrotingsrechtmatigheid

Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. Begrotingsoverschrijdingen zijn in principe onrechtmatig. Volgens het toetsingskader van de commissie BBV zijn er echter situaties denkbaar waarbij de overschrijdingen binnen het door de raad uiteengezette beleid blijven. Bijvoorbeeld compensatie van hogere kosten door direct gerelateerde hogere opbrengsten en kostenoverschrijdingen bij openeinderegelingen.

In het volgende overzicht zijn de afwijkingen van de programma’s opgenomen (overschrijding van de lasten) met daarbij de verklaring in hoeverre de afwijking past binnen het door de raad geformuleerde beleid. Voor een nadere uiteenzetting van de verschillen verwijzen wij naar de toelichting bij de programma’s. De raad autoriseert de kostenoverschrijdingen met het vaststellen van de jaarrekening.

 - = nadeel

 Bedragen x € 1.000

 

Programma

Begrotingsafwijking lasten

Verklaring

Conclusie

 
 

 

Begroot

Realisatie

Saldo

     
 

3. Economie

1.852

 

4.391

-2.539

De afwijking ontstaat door:
Een nadeel van € 2.316.000 op de grondexploitatie bedrijventerreinen. Met name ontstaan door afwaardering gronden Diekink.
Zie verder de volledige toelichting bij programma 3.

Past binnen beleid  

 

Incidentele baten en lasten

In het algemeen geldt dat wij als gemeente structurele taken uitvoeren en daarvoor structurele baten en lasten ramen in de begroting. Structurele baten en lasten zijn dus de regel, incidentele baten en lasten zijn de uitzondering. Het BBV geeft geen scherpe definitie wat incidenteel of structureel is en laat ruimte aan ons als gemeente, omdat dit past bij de eigen beoordeling van de lokale omstandigheden.
In grote lijnen hebben wij de volgende posten als incidentele lasten en baten opgenomen:

  • De incidentele budgetten/projecten (6-nummers)
  • De tijdelijke inhuur buiten het reguliere salarisbudget
  • Overige incidentele baten en lasten
  • Onttrekking uit, of toevoeging aan reserves
Overzicht incidentele baten en lasten 2019 Bedragen x € 1.000
BATEN (- = voordeel) LASTEN (- = nadeel) SALDO (-=nadeel)
Programma begroot werkelijk saldo begroot werkelijk saldo totaal toelichting
Incidentele baten en lasten
0. Bestuur en ondersteuning 253 483 -231 462 352 110 340
Uitvoering digitale agenda 2019-2022 en e-dienstverlening 347 92 254 254 Budget voor oa. uitvoering ontwikkelsporen
Jongeren betrekken en trainen 10 10 10 Eenmalige kosten ondersteuning project inzet sociale media
Vervolg collegetour 5 5 5 Eenmalige kosten ontmoeting college met de samenleving
Lochem viert 75 jaar bevrijding in 2020 15 24 -9 -9 Eenmalige kosten viering 75 jaar bevrijding Lochem
St.Josephschool Pr.Clauslaan36 85 106 -21 -21 Beheerskosten leegstand en sloop schoolgebouw
Pand Ampsenseweg 17 253 254 -2 12 -12 -10 Beheerskosten en verkoopopbrengst pand t.b.v. CvJO
Restgronden 229 -229 117 -117 112 Diverse grondaan- en verkopen
1. Veiligheid 400 251 149 425 157 268 119
Berging vliegtuigwrak Eefde 400 251 149 400 157 243 94 Berging vliegtuigwrak Typhoon
Veilig ondernemen buitengebied 25 25 25 Implementatie van het keurmerk Veilig ondernemen
2. Verkeer, vervoer en waterstaat 95 111 -16 1.078 839 239 255
Gewichtsbeperking Lochemse brug 15 20 -5 -5 Eenmalige kosten huur tijdelijke VRI
Zwerfafval 40 22 18 41 22 19 1 Project extra inzet preventie en aanpak zwerfafval
Verkeersveiligheid infra fiets 30 1 29 29 Project verkeersveiligheid infra fiets
Wegenlegger 20 20 20 Project opstellen wegenlegger
Rondweg Lochem 14 -14 -14 Project rondweg Lochem (gemeentelijke kosten)
Gedragscampagnes nota mobiliteit 21 9 13 13 Diverse campagnes (o.a. landbouwverkeer, e-bikes)
Fietsvoorzieningen Laren 10 10 10 Project fietsvoorzieningen Laren
Pilot vervoersconcept 6 5 1 1 Project alternatieve vervoerswijzen (E-TRIP)
Opstellen beleids- en beheerplan openbare verlichting 13 17 -4 -4 Eenmalige kosten opstellen beleidsplan OV
Bijdrage verkeerslichten N348-Elfuursweg Gorssel 180 180 Eenmalige kosten provinciale bijdrage
Verbeteren 30 km uur verkeersveiligheid 136 43 93 93 Project verbeteren verkeersveiligheid 30 km/uur woonwijken
Sloop brug afleidingskanaal Berkel 1 -1 -1 Project sloop brug Eefde
Damwand Twentekanaal 28 28 Schade damwand Twentekanaal
Onderzoek industriële binnenhaven 35 15 20 20 Extra onderzoek onderhoud en vervangingen
Herstel brug Kapperallee inclusief extra kosten 25 59 -34 100 157 -57 -23 Project herstel brug Kapperallee Eefde en bijdrage WRIJ
Parkeeronderzoek centrum Lochem 30 20 10 10 Eenmalige kosten parkeeronderzoek
Opheffen onbewaakte spoorwegovergangen 2 -2 -2 Project opheffen onbewaakte spoorwegovergangen
Afkoop Schoneveld Laren 30 30 Eenmalige bijdrage ontwikkelaar
Tijdelijke inhuur (buiten reguliere salarisbudget) 113 106 7 7 Eenmalige kosten inhuur diverse functies
Onderhoud Kwinkweerd 100 -100 -100 Achterstallig onderhoud asfaltweg
IBOR basis op orde 300 70 230 230 Achterstallig onderhoud elementenverharding
Afkoopsom vri kruising Larenseweg-N346 30 -30 -30 Eenmalige kosten provinciale bijdrage
3. Economie 1.140 175 965 1.174 3.331 -2.157 -3.122
Breedband Buitengebied 19 19 19 Project glasvezelaanleg buitengebied (maatwerk aansluitingen)
Glasvezel buitengebied 2018-2019 13 22 -9 13 15 -2 7 Project glasvezelaanleg buitengebied (totaalproject)
Doorontwikkelen innovatie coöperatie - bijdrage aan AIC 50 51 -1 -1 Eenmalige kosten ondersteunen / bijdrage organisatie
Doorontwikkelen innovatie coöperatie - projecten faciliteren 40 9 31 31 Eenmalige kosten uitvoering projecten
Korte Ketens 50 44 6 50 44 6 Eenmalige kosten project Korte Ketens (POP3)
Ontwikkelen visie bedrijventerrein Goorseweg 50 6 44 44 Eenmalige kosten opstellen visie
Centrum voor Jong Ondernemerschap 100 103 -3 -3 Eenmalige bijdrage oprichting Centrum voor Jong Ondernemerschap
Startversneller 5 5 5 Eenmalige kosten bijdrage begeleiding startende ondernemers
Verdere doorontwikkeling woon-werkkavels Hanzepoort 25 25 Eenmalige stimuleringsbijdrage project Hanzepoort
Strategische kracht Lochem 10 10 Eenmalige kosten project strategische slagkracht (inhuur)
Visie recreatie en toerisme 30 30 Opstellen visie recreatie en toerisme
Realiseren inspiratiecentrum VVV 40 40 40 Eenmalige bijdrage realiseren inspiratiecentrum
Inhuur MKB-manager 64 44 20 20 Tijdelijke inhuur MKB-manager
Grondexploitaties bedrijventerreinen 1.032 64 968 678 2.994 -2.316 -3.283 Winstnemingen, afwaarderingen, verliesvoorziengen grex
Uitkering liquidatie RAL 45 45 Eenmalige bate liquidatie RAL (ontmanteling)
4. Onderwijs 133 106 27 27
Herstel bouwfout Villa 60 50 23 27 27 Eenmalige kosten herstel bouwfout
Taalhuis 39 38 1 1 Subsidie Taalhuiscoördinator
Tijdelijke inhuur (buiten reguliere salarisbudget) 44 45 -1 -1 Eenmalige kosten inhuur diverse functies
5. Sport, cultuur en recreatie 100 14 86 294 126 167 82
Subsidie aanleg 2e kunstgrasveld hockey Epse 76 76 76 Eenmalige subsidie aanleg kunstgrasveld
Opstellen biodiversiteitsplan 25 25 50 50 25 Eenmalige kosten opstellen biodiversiteitsplan met subsidie
MTB-route de Graafschap 25 25 Eenmalige bijdrage aanleg mountainbikeroute
Bijdrage Wakker Loarne 4 -4 -4 Eenmalige bijdrage pumptrack Laren
Uitbreiding routenetwerken Barchem, Eefde, Harfsen & Gorssel 30 30 30 Eenmalige bijdrage routenetwerken
Tijdelijke inhuur (buiten reguliere salarisbudget) 25 18 7 7 Tijdelijke inhuur monumentencoach
Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) 75 14 61 -61 Incidentele subisidie
Onderzoek verduurzamen de Beemd 15 15 15 Incidenteel onderzoek verduurzamen
Duurzaam beheer bomen buitengebied 60 60 Eenmalige kosten achterstallig onderhoud bomen
Archeologie 13 19 -6 -6 Kosten regioarcheoloog
6. Sociaal Domein 203 89 114 1.091 915 176 62
Kinderopvang houderwijziging 20 39 -19 -19 Extra kinderopvanginspecties ivm houderwijziging
Liquidatiekosten Het Plein 48 8 40 40 Afwikkeling liquidatie Het Plein
Opstellen visies-plannen 50 34 16 16 Inrichting WSW-taken
t Baken 100 100 0 Eenmalige bedrijfsvoeringkosten t Baken
Evaluatie 't Baken 20 8 12 12 Eenmalige kosten evaluatie
Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen 153 39 114 120 4 115 1 Uitvoering van activiteiten met subsidie
Pilot duale inburgeringstraject 50 50 49 8 41 41 Eenmalige kosten pilot
Tijdelijke inhuur (buiten reguliere salarisbudget) 852 860 -8 -8 Eenmalige kosten inhuur diverse functies
7. Volksgezondheid en milieu 85 40 45 688 367 321 276
Actieplan transformatie kindermishandeling 2019/2020 177 27 150 150 Eenmalige kosten project transformatie kindermishandeling
Laadinfrastructuur 11 11 Eenmalige kosten project laadinfrastructuur
De Groene Fabriek 50 50 100 49 51 51 Eenmalige kosten project De Groene Fabriek
Grootschalige opwek duurzame energie 25 6 19 19 Eenmalige kosten project grootschalige opwek duurz.energie
Coördinatie vrijwillige energiecoaches 30 29 1 1 Eenmalige kosten project coördinatie vrijwillige energiecoaches
Communicatieprogramma energieneutraal 2030 25 25 25 Eenmalige kosten communicatieprogramma
Energiebesparingsmogelijkheden maatschappelijk vastgoed 15 4 11 11 Eenmalige kosten project energiebesp.maatsch.vastgoed
Voorb, beg, toez geluidssan Reng.weg Devweg eo LCH 17 5 13 17 5 13 Eenmalige kosten voorbereiding geluidssanering
Verk. Thermische Energie afval-/oppvl.water 25 25 25 Eenmalige kosten project verkenning TEA/TEO
Haalbaarheidsstudie biogas HUB 24 24 24 Eenmalige kosten haalbaarheidsstudie
Regionale Energie Strategie 66 41 25 25 Eenmalige kosten opstellen RES
Energiebesparing bij bedrijven 18 18 21 21 3 Eenmalige kosten energiebesparing bij bedrijven via ODA
Tijdelijke inhuur (buiten reguliere salarisbudget) 92 134 -42 -42 Eenmalige kosten inhuur diverse functies
Jongeren Op Gezond Gewicht 60 61 -1 -1 Eenmalige bijdrage JOGG-regiseur
Bijdrage klimaatstresstest 26 -26 26 Eenmalige bijdrage klimaatstresstest
Nadelige afrekening verpakkingenfonds -41 41 -41 Eenmalige terugbetaling teveel ontvangen bedrag
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke orde en stedelijke vernieuwing 2.033 1.147 886 2.758 1.308 1.450 564
Voorbereiden Omgevingswet 22 -22 133 100 33 55 Eenmalige kosten voorbereiding omgevingswet
Uitkoopreg.Ampsenseweg 17 9 9 9 2 7 7 Eenmalige kosten uitkoopregeling woning onder hoogspanning
Uitkoopregeling Dorpsstraat 2a Almen 10 10 10 10 Eenmalige kosten uitkoopregeling woning onder hoogspanning
Uitkoopregeling Dorpsstraat 2b Almen -412 -408 -3 412 408 3 7 Eenmalige kosten uitkoopregeling woning onder hoogspanning
Binnenstad Lochem ruimtelijke visie + verkeersstructuurplan 75 72 2 2 Eenmalige kosten opstellen visie binnenstad
Arbeidsmigranten huisvesting beleid 10 10 10 Eenmalige kosten opstellen huisvestingsbeleid
Woonvisie Lochem 2018-2025 50 14 36 36 Eenmalige kosten uitvoering woonvisie
Aardgasvrij Laren 50 10 40 100 18 82 42 Eenmalige kosten ontwikkelen wijktransitieplan
Maatregelen Ravenswaarden 10 10 10 Eenmalige kosten maatregelen uiterwaarden
Tijdelijke inhuur (buiten reguliere salarisbudget) 91 82 9 9 Eenmalige kosten inhuur diverse functies
Bestemmingsplannen - afkoopsom planschade 57 -57 57 -57 Eenmalige afkoopsom planschade FAB clustering Laren
Voordelige afrekening uitv.landsch.proj.Vit.GLD 83 -83 83 Eenmalige voordelige afrekening subsidie
Grondexploitaties woningbouw 2.376 959 1.417 1.859 555 1.304 -113 Winstnemingen, afwaarderingen, verliesvoorziengen grex
Omgevingsvergunning bouw 416 -416 416 Incidenteel hogere opbrengst leges
Algemene dekkingsmiddelen 2.474 8.435 -5.961 2.319 79 2.240 8.201
Dividenduitkering Alliander 210 210 Extra dividend Alliander (incidentele boekwinst verkoop Allego)
Precariobelasting 2.264 7.864 -5.600 2.240 2.240 7.840 Precariobelasting
Algemene uitkering 361 -361 361 Incidentele inkomsten gemeentefonds december 2019
Tribuut Project Gebruiksoppervlakte 79 79 Eenmalige bijdrage gemeente Lochem in project Tribuut
Overig (o.a. overhead) 7.166 3.825 3.342 3.855 3.572 283 -3.058
Aanbesteding en implementatie integraal cliëntvolgsysteem 40 40 40 Aanbesteding en implementatie integraal cliëntvolgsysteem
Afwikkeling nieuwbouw gemeentehuis 10 -10 -10 Eenmalige kosten opleveringsgebreken/ruiten
Herhuisvesting gemeentehuis 73 65 8 8 Eenmalige kosten huisvesting van 't Baken (inclusief Het Plein) en een verdere uitbreiding van huisvesting PlusOV
Tijdelijke inhuur (buiten reguliere salarisbudget) 202 68 134 134 Eenmalige kosten inhuur diverse functies
Bestuursondersteuner 69 34 35 35 Ondersteuning wethouders collegeperiode
Werkbudget "Dichtbij" 50 1 49 49 Budget voor impuls geven aan initiatieven van inwoners
Vergoeding voor personeel 26 131 -106 106 Eenmalige vergoedingen personeelskosten
Kosten nasleep hack 06-06-2019 140 137 3 3 Eenmalige kosten hack
Digitale sociale kaart 10 10 Eenmalige kosten automatisering
Zaaksysteem LeX 55 55 Extra ontwikkelkosten LeX
Licentie raadplegen FMS 26 26 Eenmalige kosten raadplegen oud financieel systeem
Licentiekosten Cognos via Centric 36 36 Eenmalige kosten licentie
Mutatie algemene reserve 4.804 1.401 3.403 2.505 2.481 24 -3.379 Eenmalige onttrekkingen en toevoegingen alg.reserve
Rekeningresultaat 2018 1.367 1.367 Rekeningresultaat 2018
Toevoeging reserve kapitaallasten 649 649 Eenmalige toevoegingen aan reserve kapitaallasten
Onttrekking reserve afvalstoffenheffing 427 427 Eenmalige onttrekkingen aan reserve afvalstoffenheffing
Onttrekking reserve riolering 44 44 Eenmalige onttrekkingen aan reserve riolering
Onttrekking reserve wonen 50 14 36 -36 Eenmalige onttrekkingen aan reserve wonen
Onttrekking reserve functiegericht wegbeheer 100 100 Eenmalige onttrekkingen aan reserve functiegericht wegbeheer
Onttrekking reserve Kop van Oost 342 -342 342 Eenmalige onttrekkingen aan reserve Kop van Oost
Onttrekking reserve sociaal domein 350 350 -350 Eenmalige onttrekkingen aan reserve sociaal domein
Totaal 13.948 14.570 -623 14.276 11.152 3.125 3.747

Overzicht mutatie reserves

 

Bedragen x € 1.000
Dotaties:
Omschrijving Progr. Begroot Werkelijk Saldo   Begroot incidenteel Werkelijk incidenteel Begroot structureel Werkelijk structureel
Bijdrage aan algemene reserve div. 2.505 2.481 24   2.505 2.481    
Toevoeging aan reserve kapitaallasten div. 929 789 140   649 649 280 140
Bijdrage aan Vervanging ondergrondse containers 3 29 29 -   -   29 29
                   
Totaal dotaties   3.463 3.299 164   3.154 3.130 309 169
Onttrekkingen    
Bijdrage van algemene reserve div. -4.804 -1.401 -3.403   -4.804 -1.401 - -
Bijdrage van kapitaallasten div. -1.490 -1.326 -164   - - -1.490 -1.326
Bijdrage van Afvalstoffenheffing 3 -427 -427 -   -427 -427 - -
Bijdrage van reserve riolering 3 -44 -44 -   -44 -44 - -
Bijdrage van Kop van Oost 3 - -342 342   - -342 - -
Functiegericht wegbeheer 4 -100 -100 -   -100 -100  - -
Bijdrage van Reserve wonen 5 -50 -14 -36   -50 -14 - -
Bijdrage van Sociaal Domein 7 -350 - -350   -350  - - -
Totaal onttrekkingen    -7.264 -3.653 -3.611   -5.774 -2.327 -1.490 -1.326
Resultaat 2018
  -1.367 -1.367 -   -1.367 -1.367 - -
Totaal mutaties reserves    -5.168 -1.721  -3.447    -3.987  -564  -1.181  -1.157 

Toelichting mutaties reserves

Dotaties:
De dotaties aan de reserves zijn in totaal € 164.000 lager dan begroot.
De grootste afwijking betreft de lagere toevoeging van rente aan de reserve kapitaallasten van € 140.000.

Onttrekkingen:
De onttrekkingen aan de reserves zijn in totaal € 3.611.000 lager dan begroot.
Het exploitatieresultaat 2019 is positief. Met name door het inboeken van de precariogelden voor € 7,7 miljoen. Dit betekent dat de voorgenomen onttrekking van € 2,8 miljoen aan de algemene reserve voor het verwachte begrotingstekort niet hoeft plaats te vinden. Door het onbenut laten van overgehevelde budgetten is € 495.000 minder onttrokken aan de algemene reserve.
Aan de reserve kapitaallasten is € 164.000 minder onttrokken wegens rente en lagere afschrijvingsbedragen.
Vanwege het voordeel in de exploitatie 2019 sociaal domein is de voorgenomen onttrekking van € 350.000 aan de bestemmingsreserve niet nodig.
Ter dekking van het tekort van de Kop van Oost is € 342.000 onttrokken aan de reserve Kop van Oost. Dit was niet begroot.


Onderstaande tabel geeft een specificatie van de mutaties algemene reserve in 2019

Omschrijving Begroot Werkelijk
Onttrekkingen aan de algemene reserve
Jaarrekening 2018 dekking overheveling 2018 naar 2019 1.197.500 702.126
Verkeersmaatregelen schoolomgeving Garve 66.875 66.875
Kadernota 2020 ontrekking alg reserve dekking begrotgingstekort 1.470.500 0
Primitieve begroting 2019 p7 huis.geweld -20.000 -20.000
Primitieve begroting 2019 p5 retailagenda 25.000 25.000
Primitieve begroting 2019 p3 landschapproject 38.000 28.000
Primitieve begroting 2019 p5 ik start smart 15.000 10.000
Primitieve begroting 2019 p5 centr.vjo 100.000 100.000
Primitieve begroting 2019 p4 elfuursweg 180.000 180.000
Primitieve begroting 2019 p4 infra fiets 20.000 749
Primitieve begroting 2019 p4 verkeerv.30km 100.000 42.958
Primitieve begroting 2019 Voorbereiden omgevingswet 205.000 205.000
Primitieve begroting 2019 Duurz.beh.bomen. Buitengebied 60.000 60.000
Primitieve begroting 2019 dekking begrotingstekort 1.346.000 0
Totaalbedragen 4.803.875 1.400.707
Toevoegingen aan de algemene reserve
Kadernota dekkingsvoorstel voorbereiden omgevingswet 125.000 125.000
Overheveing klijnsma gelden 2019 2020 80.000 80.000
Burapp 2019 prg6 opstellen visies en plannen WSW 100.000 100.000
Burapp 2019 prg7 versnelling energietransitie 19.000 19.000
Burapp 2019 prg6 ontmoetingsinitiatieven 20.000 20.000
Burapp 2019 prg6 optimaliseren participatie 50.000 50.000
Burapp 2019 prg7 energielabel en pva energiebesparing 46.500 46.500
Burapp 2019 prg7 gebouwde omgeveing warmtetransitie warmteplan 20.000 20.000
Burapp 2019 prg 6 uitbreiding jongerenwerk 20.000 20.000
Jaarrekening 2018 overboeking Rekeningsaldo 2018 1.367.000 1.366.630
Primitieve begroting 2019 Harfsen West 153.000 48.153
Primitieve begroting 2019 Herontwikkeling Propschool 38.000 216.689
Primitieve begroting 2019 Aalsvoort West 336.000 -60.218
Primitieve begroting 2019 Stijgoord 22.000 64.338
Primitieve begroting Van Disselweg 104.000 364.132
Primitieve begroting Exel Clusterlocatie 4.000 0
Totaalbedragen 2.504.500 2.480.224

Wet normering topinkomens (WNT)

Op 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. De WNT regelt dat topfunctionarissen in de (Semi) publieke sector niet meer mogen verdienen dan 130% van het salaris van een minister. Dit wordt normering van topinkomens genoemd. De WNT-norm voor 2019 is € 194.000.
In 2019 zijn door de gemeente Lochem geen salarissen betaald die boven deze norm uitkomen. De griffier en secretaris moeten worden aangemerkt als topfunctionaris als bedoeld in de WNT.

Beloningen regulier

bedragen x € 1

R. Starke

M. Veenbergen

Functiegegevens

Secretaris-directeur

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2019

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

103.081

84.448

Beloningen betaalbaar op termijn

18.034

14.534

Subtotaal

121.115

 98.982

 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

194.000

194.000

 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging 2019

121.115

98.982

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

 

Gegevens 2018

Aanvang en einde functievervulling in 2018

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

101.402

83.026

Beloningen betaalbaar op termijn

16.850

13.598

Totale bezoldiging 2018

118.252

96.624

 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

189.000

189.000