Overzicht taakvelden

Overzicht taakvelden 2019

Overzicht per programma per taakveld - = nadeel, bedragen x € 1.000
BEGROTING 2019 WERKELIJK 2019 SALDO 2019
Taakveld Omschrijving taakveld Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0 - Bestuur en ondersteuning 725 2.908 -2.183 956 2.590 -1.633 231 318 -549
0.1 Bestuur 1 1.617 -1.615 1.456 -1.456 -1 160 -159
0.2 Burgerzaken 437 1.154 -717 433 854 -421 -4 299 -295
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 287 138 149 524 279 245 237 -141 -95
1 - Veiligheid 414 3.099 -2.685 274 2.783 -2.509 -140 316 -176
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 9 2.143 -2.134 6 2.163 -2.157 -2 -20 23
1.2 Openbare orde en veiligheid 405 956 -551 267 620 -352 -138 336 -199
2 - Verkeer, vervoer en waterstaat 489 5.687 -5.198 448 5.296 -4.848 -41 391 -350
2.1 Verkeer en vervoer 232 5.235 -5.003 236 4.909 -4.674 4 326 -330
2.2 Parkeren 84 -84 64 -64 20 -20
2.3 Recreatieve havens 1 3 -2 0 -0 -1 3 -2
2.4 Economische havens en waterwegen 192 233 -41 139 191 -52 -53 42 11
2.5 Openbaar vervoer 64 132 -68 73 131 -58 9 1 -9
3 - Economie 2.163 1.852 311 1.587 4.391 -2.804 -576 -2.539 3.115
3.1 Economische ontwikkeling 66 480 -414 77 419 -342 10 61 -71
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 1.177 869 308 497 3.550 -3.053 -681 -2.681 3.362
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 45 186 -141 33 163 -130 -12 23 -11
3.4 Economische promotie 874 317 557 980 259 722 106 59 -165
4 - Onderwijs 197 3.215 -3.018 267 3.091 -2.824 70 124 -194
4.1 Openbaar basisonderwijs 6 268 -262 7 235 -229 0 33 -33
4.2 Onderwijshuisvesting 15 1.547 -1.532 20 1.482 -1.461 5 65 -71
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 175 1.399 -1.224 240 1.373 -1.134 65 26 -90
5 - Sport,Cultuur en Recreatie 871 6.925 -6.054 745 6.770 -6.025 -126 155 -29
5.1 Sportbeleid en activering 466 -466 466 -466 1 -1
5.2 Sportaccommodaties 542 1.652 -1.110 518 1.802 -1.283 -24 -149 173
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 735 -735 695 -695 40 -40
5.4 Musea 112 -112 109 -109 3 -3
5.5 Cultureel erfgoed 79 155 -76 21 138 -117 -58 17 41
5.6 Media 73 707 -634 73 703 -630 0 3 -4
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 177 3.098 -2.921 132 2.857 -2.725 -44 240 -196
6 - Sociaal domein 6.983 34.517 -27.534 7.008 33.039 -26.031 25 1.478 -1.502
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 153 2.886 -2.733 44 2.673 -2.629 -109 212 -104
6.2 Wijkteams 4.058 -4.058 11 3.227 -3.217 11 831 -842
6.3 Inkomensregelingen 6.532 8.504 -1.972 6.590 8.404 -1.814 59 100 -159
6.4 Begeleide participatie 2.850 -2.850 2.770 -2.770 80 -80
6.5 Arbeidsparticipatie 50 719 -669 101 576 -475 51 143 -194
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 9 915 -906 11 1.342 -1.331 2 -427 424
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 240 5.287 -5.047 251 5.320 -5.069 11 -33 22
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 9.184 -9.184 8.593 -8.593 590 -590
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 114 -114 133 -133 -19 19
7 - Volksgezondheid en Millieu 9.330 10.785 -1.455 9.212 10.462 -1.250 -118 322 -205
7.1 Volksgezondheid 1.357 -1.357 1.172 -1.172 184 -184
7.2 Riolering 5.459 4.274 1.185 5.571 4.370 1.201 112 -96 -17
7.3 Afval 3.422 3.187 235 3.210 3.120 90 -213 67 145
7.4 Milieubeheer 88 1.526 -1.438 125 1.265 -1.140 37 261 -298
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 360 441 -80 306 535 -229 -54 -95 149
8 - Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing 3.716 5.038 -1.322 2.841 3.416 -574 -875 1.622 -748
8.1 Ruimtelijke ordening 161 1.158 -997 323 964 -641 162 193 -356
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 2.376 1.859 516 961 578 383 -1.414 1.281 133
8.3 Wonen en bouwen 1.180 2.021 -841 1.557 1.873 -316 377 148 -525
9 - Algemene Dekkingsmiddelen 57.427 3.519 53.908 63.428 1.487 61.941 6.001 2.032 -8.032
0.5 Treasury 1.405 447 958 1.424 449 975 19 -2 -17
0.61 OZB woningen 3.915 298 3.617 3.881 286 3.595 -34 12 22
0.62 OZB niet-woningen 1.487 75 1.413 1.370 73 1.297 -117 2 115
0.63 Parkeerbelasting 18 18 13 13 -5 5
0.64 Belastingen overig 2.336 2.252 84 7.969 49 7.920 5.632 2.203 -7.835
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 48.235 48.235 48.771 48.771 536 -536
0.8 Overige baten en lasten 30 447 -417 630 -630 -30 -183 213
10 - OVERIG Overhead, VpB, Mutaties Reserves 7.594 12.266 -4.673 4.060 17.502 -13.441 -3.534 -5.235 8.769
0.4 Overhead 330 10.104 -9.774 407 9.868 -9.461 77 236 -313
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 67 -67 -14 14 81 -81
0.10 Mutaties reserves 7.264 2.096 5.168 3.653 1.932 1.721 -3.611 164 3.447
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 5.716 -5.716 -5.716 5.716
Totaal 89.908 89.810 98 90.826 90.826 0 918 -1.016 98