Programma 0 | Bestuur en ondersteuning

Wat willen we bereiken?

01. Bestuur

Wat hebben we ervoor gedaan?

0.2 Burgerzaken

Wat hebben we ervoor gedaan?

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Wat hebben we ervoor gedaan?

Overige activiteiten

Wat hebben we ervoor gedaan?

Analyse

0 Bestuur en ondersteuning
Overzicht baten en lasten - = nadeel, bedragen x € 1.000
Taakveld BBV Omschrijving taakveld BBV Werkelijk 2018 Begroting 2019 Werkelijk 2019 Saldo 2019
Baten 823 725 956 231
0.1 Bestuur 9 1 -1
0.2 Burgerzaken 630 437 433 -4
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 184 287 524 237
Belangrijkste afwijkingen:
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Restgronden: voordeel € 230.000
- Zowel aan de batenkant, een incidenteel voordeel van € 80.000, als aan de lastenkant, een incidenteel nadeel van € 80.000, per saldo nihil door de aankoop van de Provincie van een perceel aan de Binnenweg in Almen en de directe doorverkoop ervan. - Een incidenteel voordeel van € 150.000 door verkopen van restgrond, met name een perceel bosgrond nabij de Verlderweg in Harfsen ter hoogte van € 110.000.
Taakveld BBV Omschrijving taakveld BBV Werkelijk 2018 Begroting 2019 Werkelijk 2019 Saldo 2019
Lasten 3.178 2.908 2.590 318
0.1 Bestuur 2.197 384 394 -10
0.2 Burgerzaken 841 697 447 250
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 139 100 266 -166
Kapitaallasten 55 22 33
Loonkosten 1.672 1.461 211
Belangrijkste afwijkingen:
0.2 Burgerzaken Digitale Agenda: voordeel € 200.000
- Een incidenteel voordeel van € 200.000, veroorzaakt door capaciteitsproblemen en de Hack. Wij stellen voor dit budget over te hevelen naar 2020.
0.2 Burgerzaken E-dienstverlening: voordeel € 60.000
- Een incidenteel voordeel van € 60.000. Dit budget stamt uit 2012 en heeft als bestemming om digitalisering te bevorderen. Dit budget is in 2019 niet opgegaan aan het opzetten van het Platform Maatschappelijke Informatie Achterhoek (PMIA). Wij stellen voor dit budget over te hevelen naar 2020.
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Restgronden: nadeel € 110.000
- Zie hierboven onder 'baten' voor een toelichting op het incidenteel nadeel van € 80.000. - Een incidenteel nadeel van € 30.000 door de afkoop van het erfpachtrecht van een perceel van For Farmers ten behoeve van de uitbreiding van WILA aan de Kwinkweerd.
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden St. Josephschool: nadeel € 20.000
- De sloopkosten vielen € 16.000 hoger uit dan geraamd. Daarnaast is de buurt gefaciliteerd met een werkbudget van € 4.000 voor een tijdelijke inrichting van het buitenterrein aan de Prins Clauslaan in de wijk Zuiderenk. Beide zijn incidentele nadelen
Totaal programma 0 -2.355 -2.183 -1.633 549