Programma 1 | Veiligheid

Analyse

1 Veiligheid
Overzicht baten en lasten - = nadeel, bedragen x € 1.000
Taakveld BBV Omschrijving taakveld BBV Werkelijk 2018 Begroting 2019 Werkelijk 2019 Saldo 2019
Baten 30 414 274 -140
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 10 9 6 -2
1.2 Openbare orde en veiligheid 19 405 267 -138
Belangrijkste afwijkingen:
1.2 Openbare orde en veiligheid Berging vliegtuigwrak Eefde: nadeel € 150.000
- Zowel aan de batenkant, een incidenteel nadeel van € 250.000, als aan de lastenkant, een incidenteel voordeel van € 250.000, per saldo nihil door het lager uitvallen van de financiële omvang van de berging van de Typhoon in Eefde. - Een incidenteel voordeel van € 100.000 door dekking van eigen ambtelijke uren binnen het project Berging vliegtuigwrak Eefde.
Taakveld BBV Omschrijving taakveld BBV Werkelijk 2018 Begroting 2019 Werkelijk 2019 Saldo 2019
Lasten 2.425 3.099 2.783 316
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.986 2.013 2.085 -72
1.2 Openbare orde en veiligheid 439 614 346 267
Kapitaallasten 78 47 31
Loonkosten 394 305 89
Belangrijkste afwijkingen:
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Onderhoud kazernes: nadeel € 35.000
- Een incidenteel nadeel van € 35.000 op het (klein) onderhoud van de brandweerkazernes, voornamelijk door het, na lekkages, vervangen van dakbedekking in Lochem. - Het restant incidenteel nadeel van ongeveer € 35.000 is de som van overige kleine verschillen.
1.2 Openbare orde en veiligheid Berging vliegtuigwrak Eefde: voordeel € 250.000
- Zie hierboven onder 'baten' voor een toelichting op het incidentele voordeel van € 250.000.
Totaal programma 1 -2.396 -2.685 -2.509 176