Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat

Wat willen we bereiken?

2.1 Verkeer en vervoer

Wat hebben we ervoor gedaan?

2.2 Parkeren

Wat hebben we ervoor gedaan?

2.3 Recreatieve havens

2.4 Economische havens en waterwegen

Wat hebben we ervoor gedaan?

2.5 Openbaar vervoer

Wat hebben we ervoor gedaan?

Overige activiteiten

Wat hebben we ervoor gedaan?

Het beleid voor dit programma is onder andere vastgelegd in de beleidsnota’s

Analyse

2 Verkeer, vervoer en waterstaat
Overzicht baten en lasten - = nadeel, bedragen x € 1.000
Taakveld BBV Omschrijving taakveld BBV Werkelijk 2018 Begroting 2019 Werkelijk 2019 Saldo 2019
Baten 511 489 448 -41
2.1 Verkeer en vervoer 219 232 236 4
2.3 Recreatieve havens 1 -1
2.4 Economische havens en waterwegen 226 192 139 -53
2.5 Openbaar vervoer 67 64 73 9
Belangrijkste afwijkingen:
2.4 Economische havens en waterwegen Industriële binnenhaven Lochem: nadeel € 53.000
- Een deel van het tekort (€ 40.000) wordt verklaard door het feit dat het laaste kwartaal van de te innen havengelden nog administratief verwerkt en opgelegd moet worden door het havenbedrijf. Ook zijn er in 2019 geen extra havengelden ontvangen zoals in 2018. In 2018 was er sprake van incidenteel extra gebruik van de havens. Door de langdurige periode van laagwater zijn in 2018 er meer schepen ingezet om de lading te vervoeren. Incidenteel nadeel.
Taakveld BBV Omschrijving taakveld BBV Werkelijk 2018 Begroting 2019 Werkelijk 2019 Saldo 2019
Lasten 5.161 5.687 5.296 391
2.1 Verkeer en vervoer 4.841 4.284 4.278 6
2.2 Parkeren 50 53 41 12
2.3 Recreatieve havens 6 3 0 3
2.4 Economische havens en waterwegen 158 175 135 41
2.5 Openbaar vervoer 106 121 121 -0
Kapitaallasten 345 255 90
Loonkosten 705 466 239
Belangrijkste afwijkingen:
2.1 Verkeer en vervoer IBOR basis op orde: voordeel € 230.000
- Circulus-Berkel (Buitenruimte) zet het budget in voor onderhoud elementenverhardingen. In 2019 voerde Circulus-Berkel een deel uit. Circulus-Berkel voerde nog niet alles uit in 2019, door de beperkte personele capaciteit en prioritering van werkzaamheden. In 2020 voeren ze de rest uit. Incidenteel voordeel. We stellen voor het restant budget van € 230.000 over te hevelen naar 2020.
2.1 Verkeer en vervoer Onderhoud Kwinkweerd: nadeel € 100.000
- In november 2019 voerden we onderhoud uit aan de Kwinkweerd (Lochem). Het was niet langer verantwoord om dit uit te stellen. We informeerden de raad daarover via een memo. Incidenteel nadeel.
2.1 Verkeer en vervoer Gladheidsbestrijding (BuitenRuimte): voordeel € 36.000
- Het was een milde winter. Er is in 2019 minder vaak gestrooid en ook minder zout gebruikt. Incidenteel voordeel.
2.1 Verkeer en vervoer Openbare verlichting: nadeel € 76.000
- In 2019 waren er veel storingen en schades aan bestaande openbare verlichting. Daarnaast was er een nagekomen nota over onderhoud van 2018. Incidenteel nadeel.
2.1 Verkeer en vervoer Verkeersregelinstallaties: nadeel € 30.000
- We betaalden een eenmalige bijdrage van € 30.000 als afkoopsom voor de vri kruising Larenseweg- N346 rondweg Lochem volgens de samenwerkingsovereenkomst aan de provincie. Incidenteel nadeel.
2.1 Verkeer en vervoer Verkeersveiligheid (BuitenRuimte): nadeel € 130.000
- Vanuit meer maatschappelijke vragen zijn er in 2019 meer verkeersvoorzieningen en -maatregelelen getroffen. Ook zijn er veel meer burgerinitiatieven dan in voorgaande jaren. Incidenteel nadeel.
2.1 Verkeer en vervoer Herstel brug Kapperallee: nadeel € 57.000
- Zowel het herstel van de brug in de Kapperallee als het meerwerk aan de Kapperallee zelf vielen hoger uit dan was ingeschat bij de bestuursrapportage. Incidenteel nadeel. Project afsluiten.
2.1 Verkeer en vervoer 30 km verkeersveiligheid: voordeel € 93.000
- We voerden een maatregelenpakket met snelheid remmende maatregelen uit. Uitvoering van de plannen in Laren doen we in 2020. Incidenteel voordeel. We stellen voor het restant budget van € 93.000 over te hevelen naar 2020.
2.1 Verkeer en vervoer Verkeersveiligheid infra fiets: voordeel € 29.000
- Het budget zetten we in voor fietsoverkappingen en verbeteringen in de wijk Molengronden (Lochem) in 2020. Incidenteel voordeel. We stellen voor het restant budget van € 29.000 over te hevelen naar 2020.
2.2 Parkeren Parkeeronderzoek centrum Lochem: voordeel € 10.000
- We voerden een parkeeronderzoek centrum Lochem uit in 2019. In 2020 voeren we nogmaals een parkeeronderzoek uit na realisering van de Lidl en herinrichting van het Graafschapterrein. Dit om de effecten van beide maatregelen in beeld te krijgen. Incidenteel voordeel. We stellen voor het restant budget van € 10.000 over te hevelen naar 2020.
2.4 Economische havens en waterwegen Industriële binnenhaven Lochem: voordeel € 41.000
- Bij de kadernota 2020 stelde de raad een budget beschikbaar van € 35.000 voor extra onderzoek naar het onderhoud en de vervangingen bij de kades in 2019. Dit onderzoek voeren we grotendeels in 2020 uit. Incidenteel voordeel. We stellen voor het restant budget van € 20.000 over te hevelen naar 2020.
Totaal programma 2 -4.650 -5.198 -4.848 350