Programma 3 | Economie

Wat willen we bereiken?

3.1 Economische ontwikkeling

Wat hebben we ervoor gedaan?

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Wat hebben we ervoor gedaan?

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

Wat hebben we ervoor gedaan?

3.4 Economische promotie

Wat hebben we ervoor gedaan?

Overige Activiteiten

Wat hebben we ervoor gedaan?

Het beleid voor dit programma is onder andere vastgelegd in de beleidsnota’s

Analyse

3 Economie
Overzicht baten en lasten - = nadeel, bedragen x € 1.000
Taakveld BBV Omschrijving taakveld BBV Werkelijk 2018 Begroting 2019 Werkelijk 2019 Saldo 2019
Baten 5.294 2.163 1.587 -576
3.1 Economische ontwikkeling 79 66 77 10
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.707 1.177 497 -681
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 35 45 33 -12
3.4 Economische promotie 1.473 874 980 106
Belangrijkste afwijkingen:
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Grondexploitaties bedrijventerreinen: nadeel € 968.000
- Aan de batenkant is er een nadeel van € 968.000 en aan de lastenkant een nadeel van € 2.316.000. Per saldo een incidenteel nadeel van € 3.284.000: - Een nadeel van € 2.846.000. Dit is de afwaardering van de nog niet in exploitatie genomen gronden Diekink. Zie voor de toelichting de paragraaf grondbeleid. - Een nadeel van € 354.000. Bij de (tussentijdse) winstnemingen namen wij voor de bedrijventerreinen een winst van € 4.000. We raamden € 358.000. Het grootste verschil komt door de lagere winstneming op het complex Aalsvoort West. - Een nadeel van € 77.000 door een dotatie aan de verliesvoorziening TKF.
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijfspanden: voordeel € 287.000
- Een incidenteel voordeel van € 205.000 door de verhuur van het pand Hanzeweg 2, daar staat een incidenteel nadeel tegenover omdat de kapitaallasten van dit pand ook niet begroot zijn, per saldo komen we uit op ongeveer nihil. Vanaf 2020 worden zowel de kosten als de opbrengsten geprognosticeerd binnen de grondexploitatie Kop van Oost, de raad zal daar in 2020 een besluit over nemen. - Een structureel voordeel van € 40.000, € 20.000 niet begrote verhuur gebouw Markt 2 (VVV en Escaperoom) en € 20.000 niet begrote verhuur Markt 3 (Stadshuus). Dit is verwerkt in de Kadernota 2021. - Een structureel voordeel, niet begrote huurinkomsten, van € 20.000 door verhuur van Groene Kruisstraatje 4 aan Kindercentrum Avonturijn. Tegenover deze niet begrote opbrengsten staan niet begrote structurele kosten, zie de lasten hieronder.
3.4 Economische promotie Toeristenbelasting: voordeel € 103.000
- Er is een hogere opbrengst toeristenbelasting van € 100.000. De hogere opbrengst komt onder andere door scherpere controles door Tribuut op zowel de boeken bij ondernemers als het bestand van belastingplichtigen. Structureel voordeel. Structureel houden we voor 2020 en verder al rekening met een opbrengst van € 723.000 (begroting 2020).
Taakveld BBV Omschrijving taakveld BBV Werkelijk 2018 Begroting 2019 Werkelijk 2019 Saldo 2019
Lasten 4.648 1.852 4.391 -2.539
3.1 Economische ontwikkeling 381 347 282 65
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.425 776 3.172 -2.396
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 49 185 163 23
3.4 Economische promotie 793 317 259 59
Kapitaallasten 59 236 -177
Loonkosten 168 280 -112
Belangrijkste afwijkingen:
3.1 Economische ontwikkeling Inhuur MKB manager: voordeel € 20.000
- We huurden de MKB manager de 2e helft van 2019 minder in. Door het resterende bedrag over te hevelen naar 2020, aangevuld met het bedrag van € 15.000 opgenomen in de begroting 2020, is het mogelijk de MKB manager 1 dag per week in 2020 in te huren. Incidenteel voordeel. We stellen het restant budget van € 20.000 over te hevelen naar 2020.
3.1 Economische ontwikkeling Breedband buitengebied: voordeel € 19.000
- In 2019 voerden we de glasvezelaanleg buitengebied voor 99% uit. In 2020 werken we aan de laatste 'maatwerk' aansluitingen. Incidenteel voordeel. We stellen het restant budget van € 20.000 over te hevelen naar 2020.
3.1 Economische ontwikkeling Projecten innovatie coöperatie: voordeel € 31.000
- Veel projecten kwamen in het eerste jaar van de innovatie coöperatie in ontwikkeling. De werkelijke uitvoering komt in 2020 op gang. Incidenteel voordeel. We stellen het restant budget van € 31.000 over te hevelen naar 2020.
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Grondexploitaties bedrijventerreinen: nadeel € 2.316.000
- Dit incidentele nadeel lichten wij bovenstaand toe bij de analyse van de baten 'grondexploitaties bedrijventerreinen'. Aan de batenkant is er een nadeel van € 968.000 en aan de lastenkant een nadeel van € 2.316.000. Per saldo een incidenteel nadeel van € 3.284.000.
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijfspanden: nadeel € 138.000
- Bij gebouw Markt 2 een incidenteel nadeel van € 20.000 door onvoorziene restauratiewerkzaamheden en een structureel nadeel door niet begrote kosten voor energie van € 20.000. - Bij gebouw Markt 3 een incidenteel nadeel van € 20.000 door extra werkzaamheden inzake de vervanging van de brandmeldinstallatie en een structureel nadeel door niet begrote kosten voor energie van € 15.000. - Een structureel nadeel van € 40.000 aan niet begrote kosten voor voornamelijk gas, elektra en schoonmaakkosten. Tegenover deze niet begrote kosten staan niet begrote structurele opbrengsten, zie hierboven.
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Ontwikkelen visie bedrijventerrein Goorseweg: voordeel € 44.000
- In 2019 vingen we aan met de vise Goorseweg. Alle ontwikkelingen rondom dat gebied vragen om een integrale ruimtelijke visie. De visie ronden we in de loop van 2020 af en bieden we ter vaststelling aan de gemeenteraad aan. Incidenteel voordeel. We stellen het restant budget van € 44.000 over te hevelen naar 2020.
3.4 Economische promotie Realiseren én bijdragen aan exploitatie inspiratiecentrum VVV: voordeel € 60.000
- In 2019 trof de VVV voorbereidingen voor realisatie van het inspiratiecentrum. De VVV had meer tijd nodig om het concept goed uit te werken en aanvullende fondsen te werven. Naar verwachting ontwikkelt de VVV dit in 2020 en rondt het dan af. Incidenteel voordeel. We stellen voor het restant budget van € 40.000 (realiseren inspiratiecentrum) over te hevelen naar 2020.
Totaal programma 3 646 311 -2.804 -3.115