Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie

Wat willen we bereiken?

5.1 Sportbeleid en activering

Wat hebben we ervoor gedaan?

5.2 Sportaccommodaties

Wat hebben we ervoor gedaan?

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Wat hebben we ervoor gedaan?

5.4 Musea

5.5 Cultureel erfgoed

5.6 Media

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Wat hebben we ervoor gedaan?

Overige activiteiten

Wat hebben we ervoor gedaan?

Het beleid voor dit programma is onder andere vastgelegd in de beleidsnota’s:

Analyse

5 Sport,Cultuur en Recreatie
Overzicht baten en lasten - = nadeel, bedragen x € 1.000
Taakveld BBV Omschrijving taakveld BBV Werkelijk 2018 Begroting 2019 Werkelijk 2019 Saldo 2019
Baten 601 871 745 -126
5.2 Sportaccommodaties 446 542 518 -24
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1 0
5.5 Cultureel erfgoed 4 79 21 -58
5.6 Media 87 73 73 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 63 177 132 -44
Belangrijkste afwijkingen:
5.5 Cultureel erfgoed Kerktorens en Synagoge: nadeel € 60.000
- De Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) heeft een looptijd van 2019 tot en met 2024. De totale bate over de gehele looptijd is begroot in 2019, maar in werkelijkheid vallen de opbrengsten verspreid over de jaren. Dat betekent over 2019 een incidenteel nadeel van € 60.000, maar daar staat een incidenteel voordeel in de komende jaren tegenover. Dit is verwerkt in de Kadernota 2021.
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Opstellen biodiversiteitsplan: nadeel € 25.000
- Betreft de subsidie van de provincie bij dit project. Zie verder de toelichting bij de lasten. Incidenteel nadeel.
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Duurzaam beheer bomen: nadeel € 22.000
- Marktpartijen, aannemers geven aan dat de gehanteerde prijzen/de begrote opbrensten niet meer reëel zijn. Uit de jaarrapportage blijkt o.a. dat de opbrengst per boom (circa € 60) bij trajectenkap niet gehaald wordt en zelfs een kostenpost is (circa € 105). Ook vallen de inkomsten bij snoei en risicokap tegen. Structureel nadeel. We stellen een projectevaluatie op die we in het 2e kwartaal 2020 aanbieden aan de raad. Hierin geven we een actualisatie van de financiën.
Taakveld BBV Omschrijving taakveld BBV Werkelijk 2018 Begroting 2019 Werkelijk 2019 Saldo 2019
Lasten 6.679 6.925 6.770 155
5.1 Sportbeleid en activering 441 466 466 1
5.2 Sportaccommodaties 1.596 1.214 1.375 -161
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 704 649 630 18
5.4 Musea 119 112 109 3
5.5 Cultureel erfgoed 132 75 73 1
5.6 Media 693 684 684 1
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2.994 2.870 2.605 265
Kapitaallasten 342 322 21
Loonkosten 512 506 6
Belangrijkste afwijkingen:
5.2 Sportaccommodaties Zwembaden: nadeel € 229.000
- Een incidenteel nadeel van € 90.000 door extra inzet bij zwembad de Beemd op veiligheidsmaatregelen. Een incidenteel nadeel van € 35.000 door onvoorzien onderhoud aan de technische installaties van zwembad de Berkel. In 2019 deden zich ernstige lekkages voor bij zwembad de Boskoele, de reparaties leidden tot een incidenteel nadeel van € 100.000.
5.2 Sportaccommodaties Onderzoek verduurzamen de Beemd: voordeel € 15.000
- Het onderzoek naar de kansen van verduurzaming van het complex de Beemd (in samenhang met het Toekomstplan) is in 2019 voorbereid en wordt daadwerkelijk uitgevoerd in 2020. In 2019 leidt dit tot een incidenteel voordeel van € 15.000. Wij stellen voor dit budget over te hevelen naar 2020.
5.2 Sportaccommodaties Sporthal de Beemd: voordeel € 25.000
- Bij de sporthal de Beemd is de afweging gemaakt onderhoudskosten, waar mogelijk, uit te stellen met het oog op de resultaten van het onderzoek naar de kansen van verduurzaming, ook in relatie tot het Toekomstplan, dat in 2020 wordt uitgevoerd. Dit leidt tot een incidenteel voordeel van € 25.000.
5.2 Sportaccommodaties Gebouw 't Trefpunt Gorssel: nadeel € 34.000
- Extra uitgaven in het kader van de brandveiligheid leiden tot een incidenteel nadeel van € 30.000. Een incidenteel nadeel van € 10.000 door extra kosten voor de intensieve begeleiding bij het proces rondom de uitwerking van het accommodatiebeleid in Gorssel.
5.2 Sportaccommodaties Subsidie aanleg 2e kunstveld hockey Epse: voordeel € 76.000
- Vanwege discussie binnen de Stichting Sportbevordering Epse is nog geen opdracht verleend voor de aanleg van het kunstgrashockeyveld. Incidenteel voordeel. We stellen voor € 76.000 over te hevelen naar 2020.
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Duurzaam roekenbeheer: voordeel € 13.000
- Het voordeel komt omdat de provincie bijna 7 maanden over de ontheffingverlening deed. Vanaf begin 2020 verwijderen en verplaatsen we nesten naar de nieuwe locatie en kappen we de essen aan de Westerwal (Lochem). In de maanden daarna verjagen we de roeken met laserlicht. Vanaf november 2020 gaan we weer een ronde maken om nesten te verwijderen. Incidenteel voordeel.
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Renovatie gemeentelijk groen (BuitenRuimte): voordeel € 47.000
- Er zijn in 2019 minder projecten uitgevoerd, door o.a. organisatie aanpassingen binnen Circulus-Berkel en de PFAS-problematiek. Incidenteel voordeel.
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Speelvoorzieningen openbaar: voordeel € 22.000
- Een deel van het budget is bestemd als waarderingssubsidie voor speelplekken die buiten het speelruimtebeleid vallen. Minder speeltuinverenigingen hebben deze subsidie aangevraagd dan verwacht. Daarnaast was er sprake van beperkt noodzakelijk onderhoud en vervanging van speeltoestellen in het beheer van de gemeente. In de Kadernota 2021 namen wij bij de ombuigingen een structureel voordeel op van € 25.000 vanaf 2023. Incidenteel voordeel.
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Duurzaam beheer bomen buitengebied: voordeel € 76.000
- In de begroting zijn incidentele bedragen (2018 en 2019) opgenomen voor o.a. de uitwerking van het warmtemodel. Uitwerking van het warmtemodel gaat niet door. Ontwikkeling van het warmtemodel is niet wenselijk vanuit de nieuwe inzichten van het klimaatbeleid. Het niet bestede budget voor de uitwerking van het warmtemodel zetten we in 2020 in voor de herplant van bomen die de afgelopen jaren zijn gekapt. In het theoretisch rekenmodel wordt uitgegaan van herplant van jaarlijks 68 bomen, terwijl in de praktijk er veel meer bomen moeten worden herplant. Uitwerking daarvan vindt plaats in de projectevaluatie die we in het 2e kwartaal 2020 aan de raad aanbieden. Incidenteel voordeel. We stellen voor het restant budget van € 76.000 minus het nadeel op de baten van € 22.000 over te hevelen naar 2020.
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Opstellen biodiversiteitsplan: voordeel € 50.000
- We ontwikkelden nog geen beleid. Eind 2019 kende de provincie de subsidie voor het opstellen van het biodiversiteitsplan toe. We startten met het opstellen van het beleidsplan. Vanwege personele wisseling startten we later dan gepland. Najaar 2020 bieden we het beleidsplan aan bij de raad. Incidenteel voordeel. We stellen voor het restant budget van € 50.000 minus het nadeel op de baten van € 25.000 over te hevelen naar 2020.
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Uitvoeren biodiversiteitsplan: voordeel € 28.000
- Onderdeel van het biodiversiteitsplan is een actieplan biodiversiteit met uitvoeringsprojecten. Totdat het plan is vastgesteld, ondersteunen we initiatieven van inwoners die betrekking hebben op het verbeteren / versterken van de biodiversiteit. Bekendheid van het onderwerp en dat we als gemeente hier wat aan kunnen en willen bijdragen begint langzaam bekend te raken bij de inwoners van Lochem. Mensen komen nu met projecten en initiatieven bij de gemeente. Incidenteel voordeel. We stellen voor het restant budget van € 28.000 over te hevelen naar 2020.
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Uitbreiden routenetwerken Barchem, Eefde, Harfsen en Gorssel: voordeel € 30.000
- We voerden verkennende gesprekken. Stichting Achterhoek Toerisme vroeg co-financiering aan voor deze projecten. In afwachting van die co-financiering wachtten we de werkzaamheden af. In januari 2020 kende de provincie de subsidie toe. Begin 2020 maakten we een aanvang met de werkzaamheden. Dit ronden we naar verwachting in 2020 af. Incidenteel voordeel. We stellen voor het restant budget van € 30.000 over te hevelen naar 2020.
Totaal programma 5 -6078 -6.054 -6.025 29