Programma 6 | Sociaal Domein

Wat willen we bereiken?

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Wat hebben we ervoor gedaan?

6.2 Wijkteams

Wat hebben we ervoor gedaan?

6.3 Inkomensregelingen

Wat hebben we ervoor gedaan?

6.4 Begeleide participatie

Wat hebben we ervoor gedaan?

6.5 Arbeidsparticipatie

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

Wat hebben we ervoor gedaan?

6.7.1 Maatwerkdienstverlening 18+

Wat hebben we ervoor gedaan?

6.7.2 Maatwerkdienstverlening 18-

Wat hebben we ervoor gedaan?

6.8.1 Geëscaleerde zorg 18+

6.8.2 Geëscaleerde zorg 18-

Wat hebben we ervoor gedaan?

Overige activiteiten

Wat hebben we ervoor gedaan?

Het beleid voor dit programma is onder andere vastgelegd in de beleidsnota’s:

Analyse

6 Sociaal domein
Overzicht baten en lasten - = nadeel, bedragen x € 1.000
Taakveld BBV Omschrijving taakveld BBV Werkelijk 2018 Begroting 2019 Werkelijk 2019 Saldo 2019
Baten 7.541 6.983 7.008 25
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 104 153 44 -109
6.2 Wijkteams - 11 11
6.3 Inkomensregelingen 6.529 6.532 6.590 59
6.5 Arbeidsparticipatie 66 50 101 51
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 101 9 11 2
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 664 240 251 11
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 77
Belangrijkste afwijkingen:
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Beschermd wonen: nadeel € 114.000
- De bijdrage voor Beschermd Wonen en de uitgaven die t.l.v. deze bijdrage komen lopen gelijk op. In 2019 hebben we maar een deel van de bijdrage kunnen besteden. De ontvangen bijdrage verantwoorden we daarom voor een deel in 2019 waardoor een nadeel ontstaat, de rest van de bijdrage nemen we op in 2020.
6.5 Arbeidsparticipatie Re-integratie: voordeel € 50.000
- Wij ontvingen een bijdrage uit het Europees Sociaal Fonds van € 50.000 over de periode 2014-2017. Incidenteel voordeel.
Taakveld BBV Omschrijving taakveld BBV Werkelijk 2018 Begroting 2019 Werkelijk 2019 Saldo 2019
Lasten 34.266 34.517 33.039 1.478
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 3.479 2.460 2.312 148
6.2 Wijkteams 135 525 445 80
6.3 Inkomensregelingen 10.541 8.364 8.143 222
6.4 Begeleide participatie 2.733 2.850 2.770 80
6.5 Arbeidsparticipatie 460 730 541 189
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.454 933 966 -33
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 5.627 5.180 5.098 83
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 9.727 9.227 8.439 788
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 110 114 133 -19
Kapitaallasten 32 32 0
Loonkosten 4.101 4.161 -59
Belangrijkste afwijkingen:
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Beschermd wonen: voordeel € 115.000
- Zie hierboven bij de 'baten' voor een toelichting op het incidentele voordeel.
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Adviesraad: voordeel € 16.000
- De adviesraad zat in 2019 nog in de startfase en was nog volop in ontwikkeling. Na de benoeming van voorzitter en de leden, in de tweede helft van 2019, kwam de adviesraad daadwerkelijk toe aan haar taken en activiteiten. Incidenteel voordeel. Wij stellen voor dit budget € 16.000 over te hevelen naar 2020.
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Kinderopvang: nadeel € 28.000
- € 9.000 meer uitgegeven aan gesubsidieerde plaatsen. We hebben hier op dit moment een 'open einde-regeling' op. Daarnaast hebben we te maken gehad met flink wat extra inspecties vanwege verdere stappen in het handhavingstraject voor meerdere locaties.
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Kinderopvang: re-integratie nadeel € 26.000
- In 2019 is dit instrument vaker ingezet.
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Vluchtelingenwerk: voordeel € 35.000
- De taakstelling voor het aantal te huisvesten asielstatushouders is afgelopen jaren gedaald. Daardoor zijn er ook minder activiteiten en uitgaven voor Vluchtingenwerk.
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Algemene oplossingen: voordeel € 54.000
- In 2019 zijn er weinig initiatieven ontvangen die vanuit dit budget ondersteuning hebben gekregen. De pilot ontmoetingsinitiatieven is in de tweede helft van 2019 gestart. Het schrijven van de onderbouwing van hoeveel geld ze nodig hebben duurt langer dan gedacht. Daardoor is er uitloop in 2020. Wij stellen voor € 20.000 over te hevelen naar 2020.
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Mantelzorgcompliment: nadeel € 36.000
- SWL voert namens de gemeente het mantelzorgcompliment uit. In de afgelopen jaren is een continue stijging te zien in het aantal verstrekte complimenten. In 2015 zijn er 267 complimenten verstrekt, in 2019 zijn er 700 complimenten verstrekt. In de kadernota 2021 nemen wij bij de financiële mutaties een structureel nadeel op van € 35.000. Incidenteel nadeel
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Dorpshuis 't Hart: nadeel € 48.000
- Een incidenteel nadeel van € 48.000 door kosten die samenhangen met de verbouwing van dorpshuis Het Hart in Eefde. Deze verbouwing is in overeenstemming met de uitgangspunten van het accommodatiebeleid, daarbij wordt het eigendom overgedragen aan de Stichting Accommodaties Eefde (SAE).
6.2 Wijkteams t Baken bedrijfsvoeringskosten: voordeel € 60.000
- Een training methodisch werken is in 2019 ingekocht, maar de uitvoering is uitgesteld naar Q2. Druk op de caseload zorgde ervoor dat training voor consulenten nog niet opportuun was. Wij stellen voor € 34.000 over te hevelen naar 2020.
6.2 Wijkteams Evaluatie 't Baken: voordeel € 12.000
- Evaluatie is gestart in oktober 2019 en wordt in maart 2020 afgerond. Eerste gedeelte ( € 8.000) is bij de start betaald. Het tweede gedeelte betalen we in maart/april bij afronding. Wij stellen voor € 12.000 over te hevelen naar 2020.
6.3 Inkomensregelingen Het Plein uitvoeringskosten: voordeel € 40.000.
- Incidenteel voordeel. De liquidatie van het Plein is in 2019 afgerond. Hiervoor was € 40.000 minder nodig.
6.3 Inkomensregelingen Participatie: voordeel € 100.000
- Het aantal uitkeringen in 2019 is sterk gedaald ten opzichte van 2018. De ambitie was om het bijstandsbestand te laten afnemen tot 450 uitkeringen. Die ambitie is in 2019 gehaald. We zijn geëindigd op 434 uitkeringen. Incidenteel voordeel.
6.3 Inkomensregelingen WMO tegemoetkoming zorgkosten: voordeel € 60.000
- Het budget collectieve zorgverzekering laat afgelopen jaren een structurele onder uitputting zien. In de Kadernota 2021 nemen wij bij de ombuigingsvoorstellen een structureel voordeel op van € 60.000. Incidenteel voordeel.
6.5 Arbeidsparticipatie Optimaliseren Participatie: voordeel € 23.000
- Het opstarten van specifieke activiteiten kostte meer tijd dan verwacht. Hierdoor komen activiteiten die gepland waren voor 4e kwartaal 2019 pas tot uitvoering in 1e kwartaal 2020. We stellen voor € 23.000 over te hevelen naar 2020.
6.5 Arbeidsparticipatie Pilot duale inburgeringstraject: voordeel € 30.000
- Het werven van deelnemers en het maken van kleine groepjes kostte iets meer tijd dan verwacht. Hierdoor zijn er nog geen kosten gemaakt voor de inzet van instrumenten voor opleiding en (taal)begeleiding. We stellen voor € 30.000 over te hevelen naar 2020.
6.5 Arbeidsparticipatie Re-integratie: voordeel € 104.000
- 2019 is het eerste jaar waarin we vanuit ’t Baken hebben gewerkt met het inzetten van re-integratiemiddelen voor de begeleiding van inwoners naar werk en/of participatie. We konden daarbij geen gebruik maken van de gehanteerde kostenstructuur van Het Plein. Daarnaast hebben we uiteindelijk minder gebruik kunnen maken van een aantal re-integratieonderdelen. Delta bijvoorbeeld was in 2019 in liquidatie en had vanwege vertrekkende professionals niet de capaciteit beschikbaar om vol door te draaien. Ook hebben we minder gebruik gemaakt van medische onderzoeken. Het eerste jaar is vooral een zoektocht geweest naar het vinden van een balans tussen raming, kennis van het bestand, benodigde inzet en uitvoering.
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) WRV- rolstoelen: nadeel € 114.000
- De nieuwe inkoopmethode heeft ervoor gezorgd dat de uitgaven hoger zijn bij een nieuwe toewijzing (met mobiliteitsgarantie voor 9 jaar). We blijven de uitgaven kritisch volgen, indien nodig dan komen we hier bij de Bestuursrapportage 2020 op terug. Incidenteel nadeel
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) WMO uitvoeringskosten: voordeel € 32.000
- De regionale kosten zijn dit jaar lager omdat deze gedeeltelijk zijn opgevangen binnen de regio. Dit is een incidenteel voordeel omdat we volgend jaar niet kunnen rekenen op een buffer bij de regio.
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) WRV wonen: nadeel € 38.000
- Bij woonvoorzieningen zien we altijd een grote variatie in de uitgaven. Grote woningaanpassingen hebben geleid tot hogere uitgaven. Incidenteel nadeel.
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) WRV vervoer: voordeel € 88.000
- De lagere uitgaven ontstaan door het toewijzen van minder dure producten en door tarief- en inkoopverschillen vanwege de nieuwe inkoop. De doorwerking van de structurele afwijking verwerken we bij de Bestuursrapportage 2020. Een structureel voordeel.
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ WMO Ondersteuning thuis Zorg in natura: voordeel € 93.000 WMO begeleiding Zorg in natura: nadeel € 46.000
- Waar bij Ondersteuning Thuis sinds jaren gerekend wordt met verzilveringspercentage van 90% is dit nu ruim lager. Van een aantal zorgorganisaties voor OT zijn signalen bekend dat ze krap zaten in bezetting. Voor OT is de verwachting voor de komende jaren opgenomen in het raadsvoorstel OT. Begeleiding is wat minder voorspelbaar, daar kunnen enkele duurdere indicaties een grote impact hebben. Het voordeel bij begeleiding PGB weegt op tegen het nadeel bij Begeleiding ZIN. Voor begeleiding verwachten we geen grote wijziging in de komende jaren ten opzichte van de werkelijke lasten 2019.
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Schuldhulpverlening: voordeel € 18.000
- Er is minder uitgegeven aan schuldhulpverlening doordat het aantal trajecten schuldhulpverlening iets lager was dan in 2018. Het aantal trajecten bij het budgetadviescentrum is juist gestegen. Deze ontwikkeling is in lijn met de doelstellingen uit het beleidskader schulddienstverlening. Incidenteel voordeel.
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Jeugdhulp PGB: voordeel € 294.000
- Er is daling van kosten gerealiseerd door de steviger sturing van 't Baken op de omvang van het budget per cliënt, zowel bij verlengingen als bij nieuwe toewijzingen. Dit is een structureel beeld. In de Kadernota 2021 nemen wij bij de ombuigingsvoorstellen een structureel voordeel op van € 50.000 voor de jaren 2020 en 2021 en € 150.000 vanaf 2023. Een andere oorzaak is dat er meestal passende hulp gevonden kan worden vanuit bestaand aanbod of individuele overeenkomsten.
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Jeugdhulp Zorg in natura: voordeel € 412.000
- De verzilvering van de toegewezen zorg blijkt enkele procenten lager dan werd aangenomen. Vooral bij de (specialistische) ggz lopen er oude toewijzingen door, terwijl die inmiddels te zwaar zijn en minder nodig. Daarnaast blijkt dat er lichtere hulp wordt toegewezen en dat zware hulpvormen korter duren. Toewijzingen worden accurater, Wij sturen hier nu meer op. Incidenteel voordeel. De budgetten zijn meerjarig al verlaagd door middel van een taakstelling.
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Jeugdhulpvervoer: voordeel € 33.000
- Bij 3-milieu verblijfsvoorzieningen (wonen, school en vrije tijd) blijkt minder vaak vervoerhulp nodig te zijn dan voorzien. Daar is in de tweede helft van 2019 scherper naar gekeken. Incidenteel voordeel.
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Jeugdhulp lokaal beleid: voordeel € 44.000
- Voorgenomen pilots en projecten (Onderwijs, Jeugdhulp, Steunpilaren, een GGZ/systeem-expertise) zijn aan het eind van het jaar opgestart. De uitgaven worden in 2020 gemaakt. Incidenteel voordeel.
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Jeugdhulp maatwerk contracten: nadeel € 66.000
- Er is nog voor € 57.000 aan facturen 2018 betaald, hier was niet op gerekend. Daarbij waren er enkele dure verblijftrajecten. Ook wordt er meer gebruik van gemaakt dan oorspronkelijk bedoeld. Daarom zijn procesafspraken en bewaking hiervan aangescherpt. Incidenteel nadeel
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- WMO Ondersteuning thuis: voordeel € 37.000 WMO begeleiding PGB: voordeel € 38.000
- Waar bij Ondersteuning Thuis sinds jaren gerekend wordt met verzilveringspercentage van 90% is dit nu ruim lager. Van een aantal zorgorganisaties voor OT zijn signalen bekend dat ze krap zaten in bezetting. Voor OT is de verwachting voor de komende jaren opgenomen in het raadsvoorstel OT. Begeleiding is wat minder voorspelbaar, daar kunnen enkele duurdere indicaties een grote impact hebben. Het voordeel bij begeleiding PGB weegt op tegen het nadeel bij Begeleiding ZIN. Voor begeleiding verwachten we geen grote wijziging in de komende jaren ten opzichte van de werkelijke lasten 2019.
Totaal programma 6 -26.725 -27.534 -26.031 1.502