Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

Wat willen we bereiken?

7.1 Volksgezondheid

Wat hebben we ervoor gedaan?

7.2 Riolering

7.3 Afval

Wat hebben we ervoor gedaan?

7.4 Milieubeheer

Wat hebben we ervoor gedaan?

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Wat hebben we ervoor gedaan?

Het beleid voor dit programma is onder andere vastgelegd in de beleidsnota’s:

Analyse

7 Volksgezondheid en Millieu
Overzicht baten en lasten - = nadeel, bedragen x € 1.000
Taakveld BBV Omschrijving taakveld BBV Werkelijk 2018 Begroting 2019 Werkelijk 2019 Saldo 2019
Baten 8.933 9.330 9.212 -118
7.2 Riolering 5.153 5.459 5.571 112
7.3 Afval 3.381 3.422 3.210 -213
7.4 Milieubeheer 30 88 125 37
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 369 360 306 -54
Belangrijkste afwijkingen:
7.2 Riolering Opbrengsten rioolheffing: voordeel € 81.000
- Een voordeel in de opbrengsten rioolheffing. De verklaring hiervoor is: - Vanaf 1-1-2019 krijgen we een bedrag voor het lozen van huishoudelijk afvalwater door Friesland Campina. Structureel voordeel. - Hoger water verbruik bij de woningen én niet-woningen. Richting het opstellen van een nieuw GRP analyseren we welk deel hiervan incidenteel is en welk deel structureel.
7.2 Riolering Overige bijdragen riolering binnen GRP: voordeel € 37.000
- We ontvingen een bijdrage van 50% (€ 26.000) in de kosten van de klimaatstresstest van het Waterschap Rijn en IJssel. Incidenteel voordeel.
7.3 Afval Opbrengsten afvalstoffenheffing: nadeel € 170.000
- Ook in 2019 boden onze inwoners minder restafval aan. Hierdoor vallen de verwerkingskosten voor het restafval lager uit. Tegelijkertijd verklaart dit ook de lagere opbrengst van de afvalstoffenheffing. In de raming afvalstoffenheffing 2019 hebben wij, op basis van de aanbiedingen in 2018, rekening gehouden met gemiddeld 8 aanbiedingen van de grijze container. In de praktijk blijken dit er in 2019 6,5 te zijn. Structureel nadeel.
7.3 Afval Vergoeding PMD: nadeel € 43.000
- Voor de inzameling, verwerking en sortering van PMD krijgen wij een vergoeding van het verpakkingenfonds. In november 2019 hebben wij de eindafrekening over de jaren 2015 en 2016 ontvangen. Wij betaalden de over deze jaren ontvangen vergoeding van € 40.600, terug. Incidenteel nadeel.
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Lijkbezorging: nadeel € 54.000
- Het aantal begravingen in Lochem is met 18 gezakt ten opzichte van 2018 en er zijn 8 nieuwe graven minder uitgegeven. Ook op de andere begraafplaatsen (Gorssel, Barchem, Laren en Almen) zien we een zelfde beeld (minder begravingen en nieuwe graven). Incidenteel nadeel.
Taakveld BBV Omschrijving taakveld BBV Werkelijk 2018 Begroting 2019 Werkelijk 2019 Saldo 2019
Lasten 8.929 10.785 10.462 322
7.1 Volksgezondheid 1.106 1.287 1.103 184
7.2 Riolering 3.419 3.274 3.381 -107
7.3 Afval 2.959 3.032 3.002 30
7.4 Milieubeheer 956 1.280 967 313
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 488 387 484 -98
Kapitaallasten 1.013 957 56
Loonkosten 511 568 -57
Belangrijkste afwijkingen:
7.1 Volksgezondheid Actieplan transformatie kindermishandeling 2019/2020: voordeel € 149.000
- Het project transformatie kindermishandeling en huiselijk geweld is later gestart en loopt nu door tot in 2021. In het eerste kwartaal van 2021 wordt een evaluatie opgesteld. Incidenteel voordeel. We stellen voor het restant budget van € 149.000 over te hevelen naar 2020.
7.2 Riolering Dotatie voorziening Egalisatie riolering binnen GRP: nadeel € 127.000
- Jaarlijks rekenen wij via deze voorziening het rekeningresultaat op riolering af. In 2019 is € 648.000 in de voorziening gestort. Dit is € 127.000 meer dan geraamd. Voor de lasten is dat een incidenteel nadeel. Dit komt met name door een voordeel in de opbrengsten rioolheffing (€ 81.000) en een bijdrage van WRIJ (€ 26.000). Zie baten. Daarnaast hadden we een voordeel op de elektriciteit in 2019 van € 30.000 door lagere energieprijzen. In 2020 gaat de prijs weer omhoog.
7.3 Afval Huishoudelijk afval: voordeel € 33.000
- Door het lager aantal aanbiedingen van de restafvalcontainer dalen de verwerkingskosten van het restafval. Deze daling wordt deels te niet gedaan door de invoering van de verbrandingsbelasting door het rijk in 2019. De vuilnisauto blijft de inzamelrondes rijden. Daardoor dalen de kosten voor de inzameling van het restafval niet. Structureel voordeel.
7.4 Milieubeheer Omgevingsdienst (ODA): voordeel € 111.000
- Er zijn minder bedrijven gecontroleerd dan geraamd. Dit had te maken bedrijven die niet meer bestaan en met bedrijven die al in 2018 zijn gecontroleerd. Incidenteel voordeel.
7.4 Milieubeheer Duurzaamheid: voordeel € 25.000
- Het RES budget van vorig jaar was bedoeld om mensen te kunnen inhuren om de nodige capaciteit bij de RES te compenseren. Dit is grotendeels ingevuld met de uitbreiding van eigen personeel en daarmee goedkoper dan externe inhuur. In 2020 gaan we vanuit het restant RES budget expertise inhuren om ons te helpen met de evaluatie zon én huren we in vanuit de ODA voor de RES. Ook de extra lasten voor de energiecafé's in 2020 dekken we uit dit voordeel. Incidenteel voordeel. We stellen voor het restant budget van € 25.000 over te hevelen naar 2020.
7.4 Milieubeheer Innovatie klimaatneutraliteit: voordeel € 77.000
- Eerder uitgekeerd innovatiebudget van € 15.000 is teruggestort omdat het gehonoreerde project (visveiligheidsonderzoek) niet is uitgevoerd. - De aanvragen in het kader van het innovatiebudget komen elk jaar op het laatste moment. Dit jaar is één project (Waterstof Berkeloord á € 30.000) wel in 2019 toegekend, maar niet in 2019 uitgekeerd. Het project slimme bandenpomp van eind 2018 is in 2020 afgerond (€ 14.000). We stellen voor deze twee projecten budget over te hevelen naar 2020. - Bij het project Hanzebox is de besluitvorming over de jaarwisseling heengetild naar 2020. Er werd nog een projectvoorstel ten aanzien van smart grid (IKL) verwacht, maar hiervoor is geen projectvoorstel ingediend. Incidenteel voordeel. We stellen voor het restant budget van € 77.000 over te hevelen naar 2020.
7.4 Milieubeheer De Groene Fabriek: voordeel € 51.000
- Het proces de Groene Fabriek rondden we inhoudelijk af met een eindrapportage en een memo aan de raad. De financiële verantwoording naar de provincie ronden we begin 2020 af. Project afsluiten. Incidenteel voordeel.
7.4 Milieubeheer Verkennen Thermische Energie afval-/oppvl.water: voordeel € 25.000
- Onvoldoende capaciteit bij ons om het onderzoek op te starten. In de wacht gezet door samenhang met warmtevisie die ook is uitgesteld. Overleg met Waterschap Rijn en IJssel over toedeling warmte afvalwaterleiding FrieslandCampina. Incidenteel voordeel. We stellen voor het restant budget van € 25.000 over te hevelen naar 2020.
7.4 Milieubeheer Communicatieprogramma energieneutraal 2030: voordeel € 25.000
- Door prioritering van werkzaamheden voerden we dit niet in 2019 uit. Uitvoering is nu in 2020. In 2020 organiseren we voor de inwoners energiecafé's. Incidenteel voordeel. We stellen voor het restant budget van € 25.000 over te hevelen naar 2020.
7.4 Milieubeheer Haalbaarheidsstudie biogas HUB: voordeel € 24.000
- Toekenning budget heeft plaatsgevonden in november 2019. Start project in januari 2020. Incidenteel voordeel. We stellen voor het restant budget van € 24.000 over te hevelen naar 2020.
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Begraafplaatsen: nadeel € 98.000
- Op alle begraafplaatsen is meer inzet gepleegd dan was gepland. Verklaring hiervoor is dat de beschikbaarheid en kwaliteit van de doelgroep medewerkers beperkt was. Om de begraafplaatsen op niveau te houden is daarom extra extern personeel ingehuurd. Daarnaast is meer onderhoud aan de bomen gepleegd dan was voorzien/ gepland in 2019 vanwege droge zomers. Incidenteel nadeel.
Totaal programma 7 4 -1.455 -1.250 205