Programma 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Wat willen we bereiken?

8.1 Ruimtelijke ordening

Wat hebben we ervoor gedaan?

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)

8.3 Wonen en bouwen

Wat hebben we ervoor gedaan?

Overige activiteiten

Wat hebben we ervoor gedaan?

Het beleid voor dit programma is onder andere vastgelegd in de beleidsnota’s:

Analyse

8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing
Overzicht baten en lasten - = nadeel, bedragen x € 1.000
Taakveld BBV Omschrijving taakveld BBV Werkelijk 2018 Begroting 2019 Werkelijk 2019 Saldo 2019
Baten 6.298 3.716 2.841 -875
8.1 Ruimtelijke ordening 158 161 323 162
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 4.929 2.376 961 -1.414
8.3 Wonen en bouwen 1.211 1.180 1.557 377
Belangrijkste afwijkingen:
8.1 Ruimtelijke ordening Vitaal Gelderland 2011: voordeel € 83.000
- In 2019 rondden we het project ‘Vitaal Gelderland 2011’ succesvol af. De aangemelde projecten voerden de initiatiefnemers uit. We weigerden geen projecten. De subsidie stelde de provincie Gelderland eind 2019 vast. Doordat meer kosten onder de subsidie van de provincie vielen dan eerst ingeschat, hielden wij als gemeente meer over.’ Incidenteel voordeel.
8.1 Ruimtelijke ordening Bestemmingsplannen: voordeel € 44.000
- Het voordeel komt met name door de afkoopsom planschade van € 57.000 die we ontvingen van de initiatiefnemer. Die stortten we in de voorziening planschade. Derden kunnen planschade verzoeken indienen bij bestemmingsplanwijzigingen. Gebeurt dit niet binnen 5 jaar na onherroepelijk worden van het betreffende bestemmingsplan, dan valt het bedrag vrij. Dan mogen wij het houden. Baten en lasten heffen elkaar per saldo op. Incidenteel voordeel.
8.1 Ruimtelijke ordening Omgevingswet: voordeel € 22.000
- We ontvingen een subsidie van de provincie Gelderland (vleermuizen - soortmanagementplan). Incidenteel voordeel.
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Grondexploitaties woningbouw: nadeel € 1.417.000
- Aan de batenkant is er een nadeel van € 1.417.000 en aan de lastenkant een voordeel van € 1.304.000. Per saldo een incidenteel nadeel van € 113.000: - Een voordeel van € 442.000. Bij de (tussentijdse) winstnemingen namen wij voor de woningbouwlocaties een winst van € 959.000. We raamden € 517.000. Het grootste verschil komt door de hogere winstneming op het complex van Disselweg en Propschool. - Een nadeel van € 434.000. We deden een dotatie aan de verliesvoorziening Kop van Oost. Deze dotatie dekken we voor € 342.000 door een onttrekking aan de reserve Kop van Oost. Het restant van € 92.000 komt ten laste het resultaat 2019. Zie voor de toelichting de paragraaf grondbeleid. - Een nadeel van € 31.000 door dotaties aan en vrijvallen van de verliesvoorzieningen voor Almen Zuid, Barchem Zuid, Etalage naar de Toekomst en Gasfabriekterrein. - Een nadeel van € 90.000. Dit betreft een verlies op particuliere exploitaties. Bij de onderhandelingen over de overeenkomsten spreken wij een maximaal bedrag af als exploitatiebijdrage om de kosten van de gemeente te dekken. Omdat bij sommige plannen de vooraf afgesproken exploitatiebijdrage ontoereikend is, kan een deel niet in rekening worden gebracht.
8.3 Wonen en bouwen Aardgasvrij Laren: nadeel € 40.000
- We ontwikkelen een wijktransitieplan Laren en omstreken. Dit project bestaat uit twee fases en kent een doorlooptijd tot juli 2021. In 2019 startten we met externe procesbegeleiding en stelden we een plan van aanpak op (fase 1). Fase 1 rondden we af in 2019. We ontvingen een subsidie van de provincie hiervoor. Fase 2 start begin 2020 en loopt tot juli 2021. Dit betreft de ontwikkeling van het wijktransitieplan met externe begeleiding. Daarvoor ontvangen we een subsidie van € 30.000 van de provincie. Incidenteel nadeel. We stellen voor het restant budget van € 72.000 (lasten) en € 30.000 (baten) (per saldo € 42.000) over te hevelen naar 2020.
8.3 Wonen en bouwen Omgevingsvergunning bouw: voordeel € 416.000
- Vooral in het laatste kwartaal is een aantal omgevingsvergunningen verleend voor grote bouwwerken. Bijvoorbeeld een grote hal, een aantal zonneparken en een supermarkt. Hierdoor valt de hoeveelheid geïnde leges fors hoger uit dan geraamd. Incidenteel voordeel.
Taakveld BBV Omschrijving taakveld BBV Werkelijk 2018 Begroting 2019 Werkelijk 2019 Saldo 2019
Lasten 6.813 5.038 3.416 1.622
8.1 Ruimtelijke ordening 861 551 515 36
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 4.593 1.859 555 1.304
8.3 Wonen en bouwen 1.358 973 789 185
Kapitaallasten 19 47 -28
Loonkosten 1.636 1.510 126
Belangrijkste afwijkingen:
8.1 Ruimtelijke ordening Voorbereiden omgevingswet: voordeel € 32.000
- We voerden in 2019 de raadsopdracht 'maken beleidskeuzes' uit. In 2020 implementeren we de omgevingswet. Incicenteel voordeel.
8.1 Ruimtelijke ordening Maatregelen Ravenswaarden: voordeel € 10.000
- De bestaande weg is in slechte staat. Met Rijkswaterstaat (RWS) hadden we gesprekken over de mogelijkheden van herstel van de weg. RWS stelt veel voorwaarden aan het materiaalgebruik bij herstel van de weg. De gesprekken over een goed en duurzaam herstel en beheer en onderhoud van de weg met RWS rondden we nog niet af. We willen in 2020 meer duidelijkheid van RWS over afronding. Incidenteel voordeel. We stellen voor het restant budget van € 10.000 over te hevelen naar 2020.
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Grondexploitaties woningbouw: voordeel € 1.304.000
- Dit incidentele voordeel lichten wij bovenstaand toe bij de analyse van de baten 'grondexploitaties woningbouw'. Aan de batenkant is er een nadeel van € 1.417.000 en aan de lastenkant een voordeel van € 1.304.000. Per saldo een incidenteel nadeel van € 113.000.
8.3 Wonen en bouwen Aardgasvrij Laren: voordeel € 82.000
- Zie baten. Incidenteel voordeel.
8.3 Wonen en bouwen Woonvisie Lochem 2018-2025: voordeel € 36.000
- In samenspraak met Vereniging Almens Belang ontwikkelden we een concept woonvisie voor Almen. Deze visie presenteren we in januari 2020 aan de inwoners van Almen en leggen we in het voorjaar van 2020 ter besluitvorming aan de raad voor. Door capaciteitsproblemen zijn we niet overal aan toegekomen. In 2020 pakken we de kernvisies Laren en Gorssel op. Incidenteel voordeel. We stellen voor het restant budget van € 36.000 over te hevelen.
8.3 Wonen en bouwen Inhuur medewerker handhaving: voordeel € 22.000
- Door onvoorziene omstandigheden is deze inhuur vroegtijdig beëindigd. Daardoor vallen de lasten lager uit dan geraamd. Incidenteel voordeel.
Totaal programma 8 -515 -1.322 -574 748