Programmaverantwoording

Inleiding

De programmaverantwoording bevat de beleidsmatige en financiële verantwoording over 2019. Hiermee legt het college verantwoording af over de uitvoering van de activiteiten die in de Begroting 2019 staan en de activiteiten die in de Kadernota 2020, jaarschijf 2019, staan. Per activiteit geven wij aan wat er wel en niet gerealiseerd is en wat de financiële afwijkingen zijn. Na het laatste programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing , volgt een toelichting op de algemene baten en lasten, waaronder de overhead.

De gemeenteraad nam eerder al kennis van de beleidsverantwoording 2019
De beleidsteksten in deze jaarrekening zijn gelijk aan de teksten die wij eerder dit jaar ter kennisname aan de gemeenteraad aanboden. Vanwege de coronacrisis verviel toen de verdere politieke behandeling. Nu met de jaarstukken 2019 stelt de gemeenteraad de teksten definitief vast. De beleidsteksten in de programma’s bevatten geen nieuwe informatie.  Sommige activiteiten verwachtten wij uit te voeren in het eerste of tweede kwartaal. Door de coronacrisis kunnen activiteiten vertraagd zijn. Met de bestuursrapportage in het najaar brengen wij de gevolgen zoveel mogelijk in beeld.

De financiële analyse geeft de belangrijkste afwijkingen weer
Dit betekent dat de het totaal van de bedragen in de toelichting niet in alle gevallen aansluit op het totaal per programma. De toelichting op de eventuele afwijkingen in de loonkosten en kapitaallasten volgen na de programma’s. Deze toelichting is op het totaal van alle programma’s.
De toelichtingen vinden plaats op de afwijkingen van zowel de baten als de lasten. Dit is wettelijk voorgeschreven.
Op verzoek van de raadsklankbordgroep Financiën geven wij bij de afwijkingen nadrukkelijker aan of deze incidenteel of structureel is. De doorwerking van de structurele afwijkingen zijn verwerkt in de Kadernota 2021 of brengen wij in beeld bij de Bestuursrapportage 2020.
Met een afzonderlijke bijlage 1 stellen wij voor om budgetten die in 2019 niet zijn besteed mee te nemen naar 2020. Dit doen wij bij die activiteiten waarvan de uitvoering jaar overschrijdend is. Het betreft hier onderhanden werk.

We geven inzicht in de indicatoren
Jaarlijks nemen we een vaste set beleidsindicatoren op in de begroting en jaarstukken. Deze set indicatoren geeft de gemeenteraad de mogelijkheid om de (beleids-) sturing te verbeteren. Daarnaast mogen gemeenten zelf bepalen welke indicatoren ze extra presenteren. De cijfers komen in veel gevallen uit de meest recente burgerpeiling onder Lochemse inwoners. De uitkomsten uit de burgerpeiling vergelijken wij met de ambities. Op de website www.waarstaatjegemeente.nl zijn de meeste indicatoren te raadplegen en te vergelijken met andere gemeenten.