Algemene baten en lasten

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene Dekkingsmiddelen
Overzicht baten en lasten - = nadeel, bedragen x € 1.000
Taak veld Omschrijving taakveld Werkelijk 2019 Begroting 2020 Werkelijk 2020 Saldo 2020
Baten 63.428 59.892 61.043 1.151
0.5 Treasury 1.424 1.030 1.070 40
0.61 OZB woningen 3.881 4.190 4.193 3
0.62 OZB niet-woningen 1.370 1.591 1.614 23
0.63 Parkeerbelasting 13 19 15 -3
0.64 Belastingen overig 7.969 2.352 2.388 36
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 48.771 50.681 51.756 1.075
0.8 Overige baten en lasten 30 9 -21
Belangrijkste afwijkingen:
0.5 Treasury Dividenduitkering BNG BANK: nadeel € 50.000
De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de banken aanbevolen om tot 30 september 2021 af te zien van dividend of deze te beperken. Voor een dividenduitkering in de periode tot 30 september 2021 gelden strikte voorwaarden. De BNG Bank heeft besloten gebruik te maken van de ruimte die de ECB biedt en heeft een bedrag van € 27.062 aan dividend over 2019 uitgekeerd. Het uitgekeerde bedrag is slechts een deel van het door aandeelhouders op 16 april 2020 goedgekeurde dividend over 2019. Het resterende bedrag blijft gereserveerd voor uitkering. De uitkering van dit restant, zijnde voor Lochem een bedrag van € 52.500, zal op basis van de ECB-aanbeveling niet vóór 30 september 2021 plaatsvinden en is onderworpen aan mogelijke toekomstige aanbevelingen van de ECB. Incidenteel nadeel.
0.5 Treasury Dividenduitkering Alliander: voordeel € 72.000
In vergelijking met 2018 verwachtte Alliander over 2019 een aanzienlijk lagere winst te realiseren. Achteraf viel de daling van de winst mee en is er € 72.000 meer dividend uitgekeerd dan in de gemeentebegroting geraamd is. Incidenteel voordeel.
0.64 Belastingen overig Diverse belastingen: voordeel € 36.000
Dit betreft precariobelasting op kabels en leidingen, reclamebelasting en de opgelegde invorderingskosten. De hogere opbrengsten worden veroorzaakt door de invorderingskosten (+ € 23.000) en de reclamebelasting (+ € 13.000). De ontvangen reclamebelasting wordt doorgestort naar de LOV, dit levert dus geen voordeel op voor de gemeente.
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Gemeentefonds: voordeel € 1.075.000
Wij ontvangen van het rijk geld uit het Gemeentefonds. Zij informeren ons hierover in zogenaamde circulaires. De september- en decembercirculaire zijn niet verwerkt in de begroting. Deze ontvingen wij na het opstellen van de begroting. In deze circulaires gaf het rijk aan dat wij extra geld krijgen. Ten opzichte van de begroting ontstaat hierdoor een voordeel van € 1.085.000. Dit voordeel ontstaat door positieve verrekeningen uit de jaren 2017 tot en met 2019 van in totaal € 110.000. Het overige voordeel komt door:
Toelichting Bedrag (in €)
Rijksbijdrage voor het financieel nadeel van gemeenten door corona-crisis 678.000
Uitkering overschot BTW-compensatiefonds 62.000
Als er een overschot is in het BTW-compensatiefonds wordt dat toegevoegd aan het gemeentefonds.
Uitkering voor beleid rond huiselijk geweld 93.000
Bedrag ontvingen wij via de centrumgemeente.
Actualisering maatstaven en uitkeringsfactor 100.000
Overige mutaties 42.000
Totaal 975.000
Wij stellen voor de rijksbijdrage voor de geleden schade door de corona-crisis toe te voegen aan de bestemmingsreserve corona. Wij maakten hiervan al melding in de memo’s aan de gemeenteraad over de september- en decembercirculaire. In totaal een toevoeging van € 678.000. Dit nemen wij als apart beslispunt op bij de resultaatbestemming in het raadsvoorstel dat hoort bij de jaarrekening 2020.
Het rijk informeerde medio december 2020 alle gemeenten over een aanvullend compensatiepakket. Voor een aantal compensatiemaatregelen is de exacte verdeling en daarmee het bedrag per gemeente nog niet bekend. Dit gebeurt in 2021 op basis van de vastgestelde jaarrekeningcijfers 2020. Het gaat om de volgende compensatiemaatregelen: - Compensatie inkomstenderving na 1 juni. - Extra beschikbaar voor Inkomstenderving. - Afvalinzameling. - Zwembaden en ijsbanen. - Verlenging steun sportverenigingen (1 okt t/m 31 dec). Het principe is dat wij kosten en opbrengsten die met elkaar te maken hebben in het zelfde jaar verantwoorden. De aanvullende compensatie voor extra kosten en inkomstenderving ontstaan in 2020 is via de decembercirculaire 2020 van het gemeentefonds toegekend. Volgens de regels moeten we die compensatie ook in 2020 verantwoorden. We hebben echter onvoldoende inzicht in de omvang van de aanvullende financiële bijdrage. Het ministerie moet in 2021 de verdeling van de aanvullende uitkeringen nog uitwerken. We verwerken daarom het aanvullende compensatiepakket in 2021, nadat het ministerie de bedragen per gemeente heeft bepaald.
Lasten 1.487 1.235 1.395 -159
0.5 Treasury 448 403 413 -10
0.61 OZB woningen 262 344 345 -1
0.62 OZB niet-woningen 73 77 78 -0
0.64 Belastingen overig 49 12 16 -3
0.8 Overige baten en lasten 630 300 517 -217
Kapitaallasten 2 18 1 17
Loonkosten 25 81 26 55
Belangrijkste afwijkingen:
0.8 Overige baten en lasten Stelpost saldo jaarrekening: nadeel € 250.000
Een structureel nadeel van € 250.000. In de begroting nemen wij jaarlijks een negatief budget op. In 2020 bedraagt deze € 250.000. Door het opnemen van een dergelijk negatief budget romen wij het verwachte positieve rekeningsaldo op voorhand af.
0.8 Overige baten en lasten WIN: voordeel € 67.000
Van het rijk ontvingen wij een bedrag van € 67.000 voor de invoering van de Wet Inburgering. Dit bedrag is niet besteed in 2020. De ingangsdatum van de wet is namelijk met een jaar uitgesteld naar 1-1-2022. Dit betekent dat ook onze voorbereidingskosten een jaar doorschuiven. Wij stellen voor het budget over te hevelen naar 2021 voor de nog te maken voorbereidingskosten. Er volgt in 2021 een raadsvoorstel over de invoering en wat het gaat kosten.
0.8 Overige baten en lasten Begr.2020 dekkingsplan taakstelling accommodaties: nadeel € 30.000
Gemeentebreed zijn wij in gesprek met accommodatiebesturen. In veel situaties bestaat de bereidheid om een bijdrage aan bezuinigingen te leveren. In de meeste gevallen vraagt men van de gemeente een investering in de vernieuwing van vastgoed of in verduurzaming. In geval van toekenning hiervan door de gemeente koppelen wij hier een subsidievermindering aan. De taakstelling is nu nog niet ingelost, maar dit proces loopt door tot 2022.
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen 61.941 58.657 59.648 992

Overhead en VPB

Overhead, VpB, Mutaties Reserves

 

 

 

 

 

Overzicht baten en lasten

- = nadeel, bedragen  x € 1.000

 

Taakveld

Omschrijving taakveld

Werkelijk
2019

Begroting
2020

Werkelijk
2020

Saldo
2020

 
 

Baten

 

4.060

8.779

3.574

-5.205

 

0.10

Mutaties reserves

3.653

8.479

3.218

-5.261

 

0.4

Overhead

407

300

356

56

 

Belangrijkste afwijkingen:

 

0.10

Mutaties reserves

Mutaties reserves: nadeel € 5.261.000

 

 

De onttrekkingen aan de reserves zijn in totaal € 5.261.000 lager dan begroot.
De reserve rondweg N346 is niet aangesproken voor bet geraamde bedrag van € 2.000.000. De onttrekking is doorgeschoven naar 2021 (bestuursrapportage 2020).
Aan de algemene reserve is € 3.254.000 minder onttrokken dan geraamd. Zie hoofdstuk 8.3 voor een specificatie.
Het exploitatieresultaat 2020 is positief. Dit betekent dat de voorgenomen onttrekking van € 1,2 miljoen aan de algemene reserve voor het verwachte begrotingstekort niet hoeft plaats te vinden. Door het onbenut laten van budgetten is minder onttrokken aan de algemene reserve.

 
 

0.4

Overhead

Detachering eigen medewerkers: voordeel € 43.000

 

 

Een incidenteel voordeel van € 43.000 door de detachering van eigen medewerkers aan verwante organisaties en verbonden partijen.

 
 

Lasten

 

17.502

16.021

20.426

-4.406

 

0.10

Mutaties reserves

1.932

5.825

2.745

3.080

 

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

5.716

 

7.563

-7.563

 

0.4

Overhead

3.341

3.410

3.234

176

 

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

-14

81

0

81

 

 

Kapitaallasten

816

870

894

-24

 

 

Loonkosten

5.711

5.834

5.991

-157

 

Belangrijkste afwijkingen:

 

0.10

Mutaties reserves

Mutaties reserves: voordeel € 3.080.000

 

 

De dotaties aan de reserves zijn in totaal € 3.080.000 lager dan begroot. In dit begrotingsjaar is geen bijdrage aan de provincie Gelderland verstrekt voor de rondweg N346, maar is doorgeschoven naar 2021 (zie onttrekkingen). De geraamde toevoeging valt weg tegen de geraamde onttrekking. Aan de algemene reserve is € 1.049.000 minder toegevoegd. Zie hoofdstuk 8.3 voor een specificatie.

 
 

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

Resultaat: nadeel € 7.563.000

 

 

Dit betreft het voordelige resultaat 2020.

 
 

0.4

Overhead

Subsidiecoördinator: voordeel € 24.000

 

 

Als gevolg van de coronacrisis zijn er in 2020 veel projecten en opdrachten met een subsidierelatie doorgeschoven of getemporiseerd. Hierdoor is de subsidie coördinator behoorlijk minder ingezet op subsidieadvisering en het verlenen van ondersteuning bij subsidieaanvragen. Dit geeft een incidenteel voordeel van € 25.000.

 
 

0.4

Overhead

Burgerparticipatie Interactief Proces: voordeel € 45.000

 

 

Een incidenteel voordeel van € 45.000. Door corona zijn er beperkt initiatieven geweest die ondersteuning vroegen.

 
 

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

Vennootschapsbelasting: voordeel € 81.000

 

 

De heffing vennootschapsbelasting maakt onderdeel uit van het financieel resultaat. Omdat de
resultaten op fiscaal belaste activiteiten onderling worden verrekend en aangifte wordt gedaan over
het totale, gesaldeerde resultaat, moet de heffing worden begroot en verantwoord als een centrale
post in de jaarrekening. De vennootschapsbelastingplicht beperkt zich voor de gemeente Lochem tot de activiteiten van de grondexploitaties. De belastingplicht in 2020 was nihil.

 
 

 

Totaal Overhead, VpB, Mutaties Reserves

-13.441

-7.242

-16.852

-9.610

 
Overhead, VpB, Mutaties Reserves
Overzicht baten en lasten - = nadeel, bedragen x € 1.000
Taak veld Omschrijving taakveld Werkelijk 2019 Begroting 2020 Werkelijk 2020 Saldo 2020
Baten 4.060 8.779 3.574 -5.205
0.10 Mutaties reserves 3.653 8.479 3.218 -5.261
0.4 Overhead 407 300 356 56
Belangrijkste afwijkingen:
0.10 Mutaties reserves Mutaties reserves: nadeel € 5.261.000
De onttrekkingen aan de reserves zijn in totaal € 5.261.000 lager dan begroot. De reserve rondweg N346 is niet aangesproken voor bet geraamde bedrag van € 2.000.000. De onttrekking is doorgeschoven naar 2021 (bestuursrapportage 2020). Aan de algemene reserve is € 3.254.000 minder onttrokken dan geraamd. Zie hoofdstuk 8.3 voor een specificatie. Het exploitatieresultaat 2020 is positief. Dit betekent dat de voorgenomen onttrekking van € 1,2 miljoen aan de algemene reserve voor het verwachte begrotingstekort niet hoeft plaats te vinden. Door het onbenut laten van budgetten is minder onttrokken aan de algemene reserve.
0.4 Overhead Detachering eigen medewerkers: voordeel € 43.000
Een incidenteel voordeel van € 43.000 door de detachering van eigen medewerkers aan verwante organisaties en verbonden partijen.
Lasten 17.502 16.021 20.426 -4.406
0.10 Mutaties reserves 1.932 5.825 2.745 3.080
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 5.716 7.563 -7.563
0.4 Overhead 3.341 3.410 3.234 176
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) -14 81 0 81
Kapitaallasten 816 870 894 -24
Loonkosten 5.711 5.834 5.991 -157
Belangrijkste afwijkingen:
0.10 Mutaties reserves Mutaties reserves: voordeel € 3.080.000
De dotaties aan de reserves zijn in totaal € 3.080.000 lager dan begroot. In dit begrotingsjaar is geen bijdrage aan de provincie Gelderland verstrekt voor de rondweg N346, maar is doorgeschoven naar 2021 (zie onttrekkingen). De geraamde toevoeging valt weg tegen de geraamde onttrekking. Aan de algemene reserve is € 1.049.000 minder toegevoegd. Zie hoofdstuk 8.3 voor een specificatie.
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten Resultaat: nadeel € 7.563.000
Dit betreft het voordelige resultaat 2020.
0.4 Overhead Subsidiecoördinator: voordeel € 24.000
Als gevolg van de coronacrisis zijn er in 2020 veel projecten en opdrachten met een subsidierelatie doorgeschoven of getemporiseerd. Hierdoor is de subsidie coördinator behoorlijk minder ingezet op subsidieadvisering en het verlenen van ondersteuning bij subsidieaanvragen. Dit geeft een incidenteel voordeel van € 25.000.
0.4 Overhead Burgerparticipatie Interactief Proces: voordeel € 45.000
Een incidenteel voordeel van € 45.000. Door corona zijn er beperkt initiatieven geweest die ondersteuning vroegen.
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Vennootschapsbelasting: voordeel € 81.000
De heffing vennootschapsbelasting maakt onderdeel uit van het financieel resultaat. Omdat de resultaten op fiscaal belaste activiteiten onderling worden verrekend en aangifte wordt gedaan over het totale, gesaldeerde resultaat, moet de heffing worden begroot en verantwoord als een centrale post in de jaarrekening. De vennootschapsbelastingplicht beperkt zich voor de gemeente Lochem tot de activiteiten van de grondexploitaties. De belastingplicht in 2020 was nihil.
Totaal Overhead, VpB, Mutaties Reserves -13.441 -7.242 -16.852 -9.610

Toelichting algemene lasten

Toelichting algemene lasten binnen alle programma’s
Het resultaat op de programma’s voor de salarissen en kapitaallasten worden in totaliteit beoordeeld. In 2020 is er een incidenteel voordeel van € 394.000 op de salarissen en een incidenteel voordeel van € 350.000 op de kapitaallasten. Het voordeel op de kapitaallasten ontstaat doordat geplande investeringen met de bijbehorende begrotingslast doorschuiven in de tijd.