Overzicht baten en lasten

Inleiding

De analyse van de afwijkingen tussen de begroting en de rekeningcijfers per programma nemen wij op in de verantwoording per programma (zie jaarverslag, per programma, analyse). Wij kiezen hiervoor omwille van de leesbaarheid van de verantwoording. Naast de inhoudelijke beleidsverantwoording is in het jaarverslag daarmee ook per programma inzichtelijk wat er op financieel gebied speelt. De financiële analyse maakt onderdeel uit van de accountantscontrole.

- = nadeel, bedragen x € 1.000
Overzicht baten en lasten Begroting 2020 voor wijziging Begroting 2020 na wijziging Rekening 2020
Programma Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0 - Bestuur en ondersteuning 431 2.509 -2.078 485 2.791 -2.306 610 2.176 -1.566
1 - Veiligheid 14 2.555 -2.541 20 2.889 -2.869 73 2.833 -2.759
2 - Verkeer, vervoer en waterstaat 632 6.201 -5.569 564 5.371 -4.806 494 4.502 -4.008
3 - Economie 1.987 1.268 719 5.650 1.910 3.739 4.841 1.318 3.524
4 - Onderwijs 248 2.788 -2.540 228 3.023 -2.795 236 2.536 -2.300
5 - Sport,Cultuur en Recreatie 582 6.287 -5.705 750 7.093 -6.343 769 6.781 -6.012
6 - Sociaal domein 6.833 33.438 -26.605 14.159 43.993 -29.834 13.545 40.439 -26.894
7 - Volksgezondheid en Millieu 9.394 10.548 -1.154 10.162 12.145 -1.983 10.393 11.375 -982
8 - Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing 2.491 3.963 -1.472 2.613 4.460 -1.846 1.330 3.129 -1.799
Totaal programmas 22.611 69.557 -46.946 34.631 83.675 -49.044 32.292 75.088 -42.796
Algemene Dekkingsmiddelen 58.912 6.431 52.480 59.892 1.235 58.657 61.043 1.395 59.648
Overhead 300 8.930 -8.630 300 10.115 -9.815 356 10.119 -9.763
Onvoorzien 20 -20 20 -20
Vennootschapsbelasting 81 -81 81 -81 0 0
Begrotingssaldo 4 -4 2.351 -2.351
Saldo van baten en lasten 81.823 85.023 -3.201 94.822 97.477 -2.654 93.691 86.602 7.089
Mutatie reserves 4.117 916 3.201 8.479 5.825 2.654 3.218 2.745 473
Het gerealiseerd resultaat 85.939 85.939 0 103.301 103.301 0 96.909 89.347 7.563

Begrotingsrechtmatigheid

Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. Begrotingsoverschrijdingen zijn in principe onrechtmatig. Volgens het toetsingskader van de commissie BBV zijn er echter situaties denkbaar waarbij de overschrijdingen binnen het door de raad uiteengezette beleid blijven. Bijvoorbeeld compensatie van hogere kosten door direct gerelateerde hogere opbrengsten en kostenoverschrijdingen bij openeinderegelingen. De raad autoriseert de kostenoverschrijdingen met het vaststellen van de jaarrekening. In 2020 is geen sprake van een begrotingsonrechtmatigheid.

Incidentele baten en lasten

In het algemeen geldt dat wij structurele taken uitvoeren en daarvoor structurele baten en lasten ramen in de begroting. Structurele baten en lasten zijn dus de regel, incidentele baten en lasten zijn de uitzondering. Het BBV geeft geen scherpe definitie wat incidenteel of structureel is en laat ruimte aan ons als gemeente, omdat dit past bij de eigen beoordeling van de lokale omstandigheden.
In grote lijnen hebben wij de volgende posten als incidentele lasten en baten opgenomen:

  • De incidentele budgetten/projecten (6-nummers)
  • De corona gerelateerde lasten en baten
  • De tijdelijke inhuur buiten het reguliere salarisbudget
  • Overige incidentele baten en lasten
  • Onttrekkingen uit, of toevoegingen aan reserves
Overzicht incidentele baten en lasten 2020
- = nadeel (kolom saldo) Bedragen x € 1.000
Programma 2020 Toelichting
begroot werkelijk saldo
Incidentele baten 22.813 19.471 -3.343
0. Bestuur en ondersteuning 70 196 126
Verkoop Exel-Tol 70 - -70 Verkoop locatie Exel-Tol
Restgronden - 63 63 Verkoop diverse gronden
Vrijval voorziening - 158 158 Voorziening APPA-regeling en voormalig bestuurders (herindeling)
Leges burgerzaken - -25 -25 Minder huwelijken door corona
1. Veiligheid - 44 44
Berging vliegtuigwrak Eefde - 39 39 Rijksbijdrage berging vliegtuigwrak Typhoon
Onderhoud kazerne Laren Zutphenseweg 22 - 5 5 Ontvangen schadevergoedingen
2. Verkeer,vervoer en waterstaat 141 45 -95
Zwerfafval 40 - -40 Vergoeding project extra inzet preventie en aanpak zwerfafval
Bijdrage waterschap Rijn en IJssel - Sloop brug afleidingskanaal Berkel 60 3 -58 Bijdrage van waterschap Rijn en Ijssel
Doorberekening verhuur kades 2015 t/m 2019 industriehaven Lochem 41 40 -1 Extra opbrengst oude jaren
Verharde wegen 0 3 3 Ontvangen schadevergoedingen
3. Economie 3.760 3.637 -123
Subsidie Provincie Gelderland en Europa (POP3) 56 56 0 Subsidie in het project Korte Ketens
Breedband buitengebied - 12 12 Project glasvezelaanleg buitengebied
Grondexploitaties bedrijventerreinen 809 756 -53 Tussentijdse winstneming grexen bedrijventerreinen
Grondexploitaties bedrijventerreinen - 18 18 Mutaties verliesvoorzieningen grondexploitaties
Optierecht Hanzeweg 20 Lochem 20 23 3 Incidentele bate voor optie tot koop van perceel door bedrijf
Vrijval verliesvoorziening Diekink 2.845 2.846 1 Vrijval voorziening
Subsidie Provincie Gelderland Corona (economie) 30 30 - Uitkering provincie corona
Toeristenbelasting - -103 -103 Minder toeristische overnachtingen door corona
4. Onderwijs - 3 3
BBO huisvesting lokale overheid - 3 3 Ontvangen schadevergoedingen
5. Sport, cultuur en recreatie 105 93 -12
Rijksbijdrage Sportakkoord 20 8 -12 Bijdrage van het Rijk in de uitvoering van het Sportakkoord
Subsidie Provincie Gelderland Corona (binnensportaccommodaties) 60 60 0 Uitkering provincie corona
Subsidie opstellen biodiversiteitsplan 25 25 0 Bijdrage van de provincie
6. Sociaal Domein 7.042 5.660 -1.382
TOZO 1, 2 en 3 7.172 5.733 -1.439 Rijksvergoeding
Mental Health First Aid (MHFA) - 20 20 Eenmalige subsidie voor uitvoering trainingen Mental Health First Aid
Subsidie Provincie Gelderland Corona (kinderopvang) 5 5 - Uitkering provincie Gelderland
Burgerparticipatie - 14 14 Bijdrage vitalisering kernen
Baken doorbelastingen salaris - 18 18 coronagerelateerde inkomsten
Bestrijding armoede onder kinderen (MO) - 5 5 coronagerelateerde inkomsten
WSW - detacheervergoedingen -100 -100 - Compensatie detacheervergoedingen (corona)
Eigen bijdrage PlusOV -10 -10 - Minder inkomsten (corona)
Wmo Eigen bijdrage cliënten -25 -25 - Minder eigen bijdragen cliënten (corona)
7. Volksgezondheid en milieu 30 147 117
Voorb, beg, toez geluidssan Reng.weg Devweg eo LCH 13 4 -9 Subsidie kosten voorbereiding geluidssanering
Voorb, begel, toez geluidsanering rest LCH - 5 5 Subsidie kosten voorbereiding geluidssanering
Klimaatadaptatieplan - 13 13 Bijdrage waterschap Rijn en Ijssel in opstellen klimaatadaptatieplan
Energiebesparing bij bedrijven 17 18 2 Subsidie provincie
Subsidie energieloket - 25 25 Subsidie provincie
Voordelige afrekening afvalfonds - 82 82 Eenmalige extra opbrengst
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke orde en stedelijke vernieuwing 362 574 212
Grondexploitaties-verwacht resultaat 24 204 180 Tussentijdse winstneming grexen woningbouw
Aardgasvrij Laren 15 17 2 Subsidie ontwikkelen wijktransitieplan
Regeling reductie energiegebruik 135 135 - Specifieke uitkering Rijk
Grondexploitaties woningbouw 188 217 30 Mutaties verliesvoorzieningen grondexploitaties
Algemene dekkingsmiddelen 465 1.347 882
Algemene uitkering (Corona) 465 1.144 679 Compensatie rijk coronacrisis
Algemene uitkering - 203 203 Incidentele inkomsten gemeentefonds
Overige (o.a. overhead) 10.839 7.725 -3.115
Subsidie HR-vraagstukken corona-crisis. - 5 5 Subsidie A&O fonds
Vergoeding voor personeel - 88 88 Eenmalige vergoedingen personeelskosten
Gemeentehuis - 4 4 Ontvangen schadevergoedingen
Onttrekking algemene reserve 4.192 937 -3.254 Onttrekking algemene reserve
Onttrekking reserve functiegericht wegbeheer 100 100 - Onttrekking bestemmingsreserve
Onttrekking reserve vervanging ondergrondse verzamelcontainers 138 138 -0 Onttrekking bestemmingsreserve
Onttrekking reserve afvalstoffenheffing 19 19 -0 Onttrekking bestemmingsreserve
Onttrekking reserve riolering 44 44 0 Onttrekking bestemmingsreserve
Ontrekking reserve wonen 6 6 0 Onttrekking bestemmingsreserve
Onttrekking reserve sociaal domein 598 598 0 Onttrekking bestemmingsreserve
Onttrekking reserve corona 27 27 0 Onttrekking bestemmingsreserve
Onttrekking reserve Kop van Oost 0 42 42 Onttrekking bestemmingsreserve
Rekeningresultaat 2019 5.716 5.716 - Rekeningresultaat 2019
Overzicht incidentele baten en lasten 2020
Bedragen x € 1.000
Programma 2020 Toelichting
begroot werkelijk saldo
Incidentele lasten 21.062 16.758 4.304
0. Bestuur en ondersteuning 432 114 317
Jongeren betrekken en trainen 10 10 0 Eenmalige kosten ondersteuning project
Lochem viert 75 jaar bevrijding in 2020 40 28 12 Eenmalige kosten viering 75 jaar bevrijding Lochem
Vervolg collegetour 5 2 3 Eenmalige kosten gesprek en ontmoeting college met de samenleving
Uitvoering digitale agenda 2019-2022 357 83 274 Budgetten voor uitvoering ontwikkelsporen
Team van de toekomst 10 8 2 Eenmalige kosten ontwikkelingstraject
Dotatie voorziening - 12 -12 Voorziening gepensioneerde bestuurders
Onderzoek brandveiligheidseisen 10 - 10 Eenmalige kosten brandveiligheidseisen diverse gebouwen
Burgerparticipatie - -10 10 Minder uitgaven door corona
Ontwikkeling Agenda democratie kwaliteit - -19 19 Minder uitgaven door corona
1. Veiligheid 6 20 -14
Inzetten extra toezicht en handhaving 6 6 - Eenmalige kosten extra toezicht en handhaving corona
Berging vliegtuigwrak Eefde - 14 -14 Berging vliegtuigwrak Typhoon
Sluis Noord - 7 -7 Explosieven sluis Noord Eefde
Opleiding crisisbeheersing en brandweer - -7 7 Minder uitgaven door corona
2. Verkeer,vervoer en waterstaat 781 439 341
Rondweg Lochem 17 0 17 Begeleidingskosten vanuit gemeente voor rondweg Lochem
Tijdelijke inhuur (buiten reguliere salarisbudget) 131 110 21 Eenmalige kosten inhuur diverse functies
IBOR basis op orde 230 130 100 Extra onderhoud elementenverharding
Opheffen onbewaakte spoorwegovergangen - 2 -2 Bijdrage gemeente Lochem in kosten opheffen onbewaakte spoorwegovergangen (NABO's)
Herstel brug Kapperallee 0 -3 3 Project herstel brug Kapperallee Eefde
Binnenhavenvisie havenbedrijf Twente 15 15 0 Bijdrage gemeente Lochem in binnenhavenvisie
Inrichten verschillende wegcategorieën 100 100 0 Eenmalige kosten inrichten wegcategorieën, komende 10 jaar
Zwerfafval 41 0 41 Project extra inzet preventie en aanpak zwerfafval
Sloop brug afleidingskanaal Berkel 60 3 58 Sloop brug afleidingskanaal Berkel
Onderzoek onderhoud en vervangingen industriehaven Lochem 60 41 19 Eenmalige kosten nader onderzoek
Verkeersveiligheid infra fiets 29 8 21 Project verkeersveiligheid infra fiets
Wegenlegger 20 0 20 Project opstellen wegenlegger
Gedragscampagnes nota mobiliteit 7 0 7 Diverse campagnes (o.a. landbouwverkeer, e-bikes)
Fietsvoorzieningen Laren 10 12 -2 Project fietsvoorzieningen Laren
Verbeteren 30 km uur verkeersveiligheid 36 40 -4 Project verbeteren verkeersveiligheid 30 km/uur woonwijken
Opstellen nota mobiliteit 15 0 15 Eenmalige kosten opstellen integraal plan
Parkeeronderzoek centrum Lochem 10 0 10 Eenmalige kosten parkeeronderzoek
Verkeerseducatie - -17 17 Minder uitgaven door corona
3. Economie 268 250 18
Doorontwikkelen innovatieve coöperatie - bijdrage aan AIC 25 29 -4 Eenmalige kosten ondersteunen / bijdrage organisatie
Doorontwikkelen innovatieve coöperatie - projecten faciliteren 71 54 17 Eenmalige kosten uitvoering projecten
Korte ketens 56 56 0 Eenmalige kosten project Korte ketens (POP3)
Ontwikkelen visie bedrijventerrein Goorseweg 10 7 3 Eenmalige kosten opstellen visie
Inhuur MKB-manager 35 29 6 Inhuur MKB-manager
Extra inhuur MKB manager i.v.m. corona 30 30 -0 Extra inhuur MKB-manager ivm corona
Digitaal ondernemers platform (economische agenda) - 2 -2 Coronagerelateerde kosten
Breedband buitengebied 19 7 12 Project glasvezelaanleg buitengebied
Grondexploitaties bedrijventerreinen 2 35 -34 Afwaarderingen en mutaties verliesvoorzieningen grondexploitaties
Cofinanciering regiodeal 20 - 20 Cofinanciering project toekomstbestendige bedrijventerreinen
4. Onderwijs 64 -195 259
Budget leegstand scholen 22 20 2 Regeling leegstandvergoeding loopt t/m schooljaar 2019-2020
Herstel bouwfout Villa 60 27 35 -8 Eenmalige kosten herstel bouwfout
Leerlingenvervoer - 91 -91 Coronagerelateerde kosten
Leerlingenvervoer - -240 240 Minder uitgaven door corona
VVE - -117 117 Minder uitgaven door corona
Tijdelijke inhuur (buiten reguliere salarisbudget) 15 16 -1 Eenmalige kosten inhuur diverse functies
5. Sport, cultuur en recreatie 472 304 168
Duurzaam beheer bomen buitengebied 60 60 - Eenmalige kosten achterstallig onderhoud bomen
Onderzoek verduurzamen De Beemd 15 13 2 Eenmalige kosten onderzoek
Uitvoering geven aan het Sportakkoord 30 1 29 Uitvoeringsbudget Sportakkoord
Begeleiden accommodatieplannen 25 33 -8 Projectondersteuning Gorssel en onderzoeken verduurzaming diverse acc.
Subsidie aanleg 2e kunstgrasveld Epse 76 - 76 Eenmalige subsidie aanleg kunstgrasveld
Opstellen biodiversiteitsplan 50 38 12 Eenmalige kosten opstellen biodiversiteitsplan met subsidie
Uitbreiding routenetwerken Barchem, Eefde, Harfsen & Gorssel 30 30 - Eenmalige bijdrage routenetwerken
Schouwburg Lochem 71 71 - Corona-effecten schouwburg
Culturele evenementenpot -20 -20 - Minder culturele activiteiten (corona)
Binnensportaccommodaties 135 74 61 Compensatie binnensportaccommodaties, dorpshuizen, e.d. (corona)
Controle ventilatie sportaccommodaties - 3 -3 Coronagerelateerde kosten
6. Sociaal Domein 7.681 5.804 1.877
Algemene oplossingen 20 12 8 Pilots ontmoetingsinitiatieven
Uitbreiding jongerenwerk 20 6 14 Eenmalig onderzoek
Ontmoetingsinitiatieven 20 20 - Eenmalig uitvoeringsbudget pilot
Evaluatie 't Baken 12 12 - Eenmalige kosten evaluatie
t Baken 34 20 14 Eenmalige training methodisch werken
Opstellen visies en plannen Wsw 50 7 43 Eenmalige kosten uitvoering plannen en implementatie
Bestrijding armoede onder kinderen 25 11 14 Klijnsma middelen/pilot huiswerkbegeleiding
Optimaliseren participatie 43 10 33 Eenmalige kosten planvorming
Pilot duale inburgeringstrajecten 161 111 50 Uitvoering pilot duale trajecten
Verhoging taalniveau inburgeraars 29 - 29 Eenmalig extra kosten huidige inburgeraars
Tijdelijke inhuur (buiten reguliere salarisbudget) 48 48 - Eenmalige extra inhuur ondersteuning thuis
Ontbinding contract hulpmiddelen 50 25 25 Eenmalig extra kosten hulpmiddelen
Liquidatiekosten Delta 167 - 167 Extra kosten liquidatie
Zorgcoördinator 20 13 7 Pilot zorgcoördinatie
Inkoop naar de regio 20 20 - Eenmalig extra inzet administratieve verwerking
WSW - overige personeelskosten -50 -50 - Minder personeeslkosten (corona)
WSW - frontoffice -70 -70 - Minder inhuur jobcoaching (corona)
Bijzondere bijstand -75 -114 39 Minder uitgaven bijzondere bijstand (corona)
Werkbudget voor beleidsontwikkeling 'Mensen aan het werk' -50 -50 - Minder beleidsontwikkeling (corona)
TOZO 1, 2 en 3 7.172 5.744 1.428 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (corona)
Uitvoering 't Baken maatwerkwerkvoorziening 35 35 - Extra personele inzet maatwerkvoorzieningen (corona)
Mental Health First Aid (MHFA) - 12 -12 Eenmalige trainingen voor Mental Health First Aid
Burgerparticipatie - 10 -10 Coronagerelateerde kosten
Basismobiliteit - -9 9 Coronagerelateerde kosten
Jeugd- en jongerenwerk - 10 -10 Coronagerelateerde kosten
SDO support - 3 -3 Coronagerelateerde kosten
Bestrijding armoede onder kinderen - 11 -11 Coronagerelateerde kosten
Dagbestedingsvervoer - 33 -33 Coronagerelateerde kosten
Vraag Afhankelijk Vervoer - 154 -154 Coronagerelateerde kosten
Jeugdhulpvervoer - 4 -4 Coronagerelateerde kosten
Jeugdhulp Corona niet geleverde zorg - 42 -42 Coronagerelateerde kosten
Wmo Corona niet geleverde zorg - 171 -171 Coronagerelateerde kosten
Wmo Corona meerkosten - 51 -51 Coronagerelateerde kosten
Jeugdhulp Corona meerkosten - 9 -9 Coronagerelateerde kosten
Kinderopvang inspecties - -57 57 Minder uitgaven door corona
Adviesraad sociaal domein - -14 14 Minder uitgaven door corona
Wmo coördinatie mantelzorg - -17 17 Minder uitgaven door corona
Algemene oplossingen - -56 56 Minder uitgaven door corona
Sociale recherche - -20 20 Minder uitgaven door corona
Re-integratie - -213 213 Minder uitgaven door corona
Vraag Afhankelijk Vervoer - -58 58 Minder uitgaven door corona
Schuldhulpverlening - -25 25 Minder uitgaven door corona
Jeugdhulp Lokaal beleid - -48 48 Minder uitgaven door corona
7. Volksgezondheid en milieu 903 558 345
Jongeren Op Gezond Gewicht 61 59 2 Eenmalige bijdrage JOGG-regiseur
Dotatie voorziening vervanging ondergrondse verzamelcontainers 138 138 - Saldo van bestemmingsreserve naar voorziening
Visie op windenergie 29 18 11 Eenmalige kosten opstellen visie en afwegingskader windenergie
Voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling 274 31 243 Eenmalige kosten voor deskundigheidsbevordering van professionals en voorlichting aan inwoners
Coördinatie vrijwillige energiecoaches 30 38 -8 Bijdrage aan LochemEnergie voor energiecoördinator
Klimaatadaptatieplan 10 21 -11 Eenmalige kosten opstellen klimaatadaptatieplan
Energiebesparing bij bedrijven 16 - 16 Eenmalige kosten stimuleren en handhaven energiebesparing bedrijven
Regionale Energie Strategie 66 54 12 Eenmalige kosten inzet deelname gemeente Lochem aan de RES
Duurzaamheid 15 15 - Eenmalige kosten duurzaamheid
Innovatiebudget klimaatneutraliteit 47 38 9 Innovatieprojecten met doorloop in 2020
Energielabel gemeentelijke gebouwen 19 - 19 Eenmalige uitvoeringskosten energielabel
Plan van aanpak energiebesparing 28 - 28 Eenmalige uitvoeringskosten plan van aanpak
Uitvoeren energiebesparingsmogelijkheden maatschappelijk vastgoed 15 - 15 Aanvullende werkzaamheden faciliterend onderzoek en uitvoeringskosten
Communicatieporgramma energieneutraal 2030 35 19 16 Eenmalige kosten energiecafe's
Onderzoek financieringsmogelijkheden transitie gebouwde omgeving 5 - 5 Eenmalige onderzoekskosten financieringsmogelijkheden
Voorb, beg, toez geluidssan Reng.weg Devweg eo LCH 13 4 9 Eenmalige kosten voorbereiding geluidssanering
Voorb, begel, toez geluidsanering rest LCH - 5 -5 Eenmalige kosten voorbereiding geluidssanering
Verkenning Thermische Energie afval-/oppvl.water 10 - 10 Eenmalige kosten project verkenning TEA/TEO
Haalbaarheidsstudie biogas HUB 24 20 4 Eenmalige kosten haalbaarheidsstudie
Uitvoeren motie Zonnestroom 10 - 10 Eenmalige kosten externe ondersteuning
Verrekening tekort ODA 2019 41 41 - Afrekening tekort ODA 2019
Huishoudelijk afval - 14 -14 Eenmalig extra kosten
Extra kosten afval - corona 17 42 -25 Extra kosten afvalinzameling (corona)
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke orde en stedelijke vernieuwing 788 771 17
Invoering omgevingswet 219 117 101 Invoeringskosten omgevingswet
Tijdelijke inhuur (buiten reguliere salarisbudget) 196 162 34 Eenmalige kosten inhuur diverse functies
Maatregelen Ravenswaarden 10 - 10 Eenmalige kosten maatregelen uiterwaarden
Opstellen visie buitengebied, inclusief nieuw FAB beleid 30 33 -3 Eenmalige kosten vernieuwen FAB beleid en aanzet tot visie buitengebied.
Woonvisie Lochem 2018-2025 6 11 -5 Eenmalige kosten uitvoering woonvisie
Aardgasvrij Laren 44 37 7 Eenmalige kosten ontwikkelen wijktransitieplan
Pilot waterstof wijk Berkeloord Lochem 30 30 - Eenmalige kosten pilot waterstofproject
Regeling reductie energiegebruik 135 135 - Eenmalige kosten subsidieregeling huiseigenaren
Inzetten extra vergunningverleners 5 5 - Eenmalige kosten extra capaciteit
Grondexploitaties woningbouw 113 262 -149 Afwaarderingen en mutaties verliesvoorzieningen grondexploitaties
Uitvoering landschapsproject Vitaal Gelderland - -21 21 Minder uitgaven door corona
Algemene dekkingsmiddelen 95 86 9
Tribuut Project Gebruiksoppervlakte 79 79 - Eenmalige bijdrage gemeente Lochem in project Tribuut
Hogere kosten invordering Tribuut 16 16 - Extra kosten invordering toeristenbelasting (corona)
Overige baten en lasten 0 -9 9 Eenmalige baten en lasten
Overig (o.a. overhead) 9.572 8.606 967
Digitale sociale kaart 10 10 - Eenmalige kosten automatisering
Bestuursondersteuner 69 69 - Ondersteuning wethouders collegeperiode
Werkbudget 'Dichtbij' 50 6 45 Budget voor impuls geven aan initiatieven van inwoners
Inhuur tbv Key2 30 25 5 Inhuur administratieve ondersteuning n.a.v. afronding implementatie
Aanbesteding en implementatie integraal cliëntvolgsysteem 52 - 52 Aanbesteding en implementatie integraal cliëntvolgsysteem
Extra facilitaire kosten en arbo/gezondheidszorg personeel 18 37 -19 Extra kosten desinfectie, beschermingsmiddelen, testen e.d. (corona)
Minder koffie en thee -10 -10 - Coronagerelateerde kosten
Extra schoonmaak gemeentehuis 10 10 0 Coronagerelateerde kosten
Communicatie - 16 -16 Coronagerelateerde kosten
Aansprakelijkheidsstellingen schadekosten - 10 -10 Schadekosten
Subsidiecoördinator - -24 24 Minder uitgaven door corona
Licenties algemeen - 31 -31 Meer uitgaven door corona
Microsoft licenties - 88 -88 Meer uitgaven door corona
Overige lasten - 45 -45 Correctie BCF afvalfonds 2015 tm 2019 rente
Toevoeging algemene reserve 8.324 7.275 1.049 Toevoeging aan de algemene reserve
Toevoeging reserve Kop van Oost 95 95 - Toevoeging aan bestemmingsreserve
Toevoeging reserve kapitaallasten 541 541 - Toevoeging aan bestemmingsreserve
Toevoeging reserve corona 384 384 - Toevoeging aan bestemmingsreserve
Saldo incidentele baten en lasten -1.751 -2.713 962

Overzicht mutatie reserves

Dotaties:   Bedragen x € 1.000
Omschrijving Progr. Begroot Werkelijk Saldo  
 
 
Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk
          incidenteel structureel
Bijdrage aan algemene reserve div. 8.324 7.275 1.049 8.324 7.275    
Toevoeging aan reserve kapitaallasten div. 679 678 1 541 541 138 137
Bijdrage aan Verv. ondergr. Containers 3 29 29       29 29
Bijdrage aan rondweg N346 3 2.000   2.000 2.000      
Bijdrage aan Reserve wonen 3 30   30 30      
Bijdrage aan Kop van Oost 3 95 95   95 95    
Bijdrage Corona Reserve div. 384 384   384 384    
Totaal dotaties:   11.541 8.461 3.080 11.373 8.294 168 166
 
Onttrekkingen:   Bedragen x € 1.000
Omschrijving Progr. Begroot Werkelijk Saldo  
 
 
Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk
          incidenteel structureel
Bijdrage van algemene reserve div. 4.192 937 3.254 4.192 937    
Bijdrage van kapitaallasten div. 1.296 1.277 19 2   1.295 1.277
Bijdrage van Afvalstoffenheffing 3 19 19   19 19    
Bijdrage van rondweg N346 3 2.000   2.000 2.000      
Bijdrage van reserve riolering 3 44 44       44 44
Bijdrage van Verv. Ondergr. Containers 3 167 167   167 167    
Bijdrage van Kop van Oost 3   42 -42   42    
Bijdrage van Reserve Wegenonderhoud 4 100 100   100 100    
Bijdrage van Reserve wonen 5 36 6 30 36 6    
Bijdrage van Sociaal domein 7 598 598   598 598    
Bijdrage van Corona Reserve div. 27 27   27 27    
Totaal Onttrekkingen   8.479 3.218 5.261 7.141 1.897 1.338 1.321
 
Resultaat 2019   5.716 5.716     5.716 5.716    
 
Totaal mutaties reserves exploitatie:   -2.654 -473 -2.181   -1.483 682 -1.171

-1.155

Toelichting mutaties reserves
Dotaties:
De dotaties aan de reserves zijn in totaal € 3.080.000 lager dan begroot. In dit begrotingsjaar is geen bijdrage aan de provincie Gelderland verstrekt voor de rondweg N346, maar is doorgeschoven naar 2021 (zie onttrekkingen). De geraamde toevoeging valt weg de geraamde onttrekking. Aan de algemene reserve is € 1.049.000 minder toegevoegd.

Onttrekkingen:
De onttrekkingen aan de reserves zijn in totaal € 5.261.000 lager dan begroot.
De reserve rondweg N346 is niet aangesproken voor bet geraamde bedrag van € 2.000.000. De onttrekking is doorgeschoven naar 2021 (bestuursrapportage 2020).
Aan de algemene reserve is € 3.254.000 minder onttrokken dan geraamd.
Het exploitatieresultaat 2020 is positief. Dit betekent dat de voorgenomen onttrekking van € 1,2 miljoen aan de algemene reserve voor het verwachte begrotingstekort niet hoeft plaats te vinden. Door het onbenut laten van budgetten is minder onttrokken aan de algemene reserve.

Onderstaande tabel geeft een specificatie van de mutaties algemene reserve in 2020:

Omschrijving Begroot Werkelijk
Onttrekkingen aan de algemene reserve
Jrrk19 amendement wamtemodel duurz beheer -54.000 0
Burapp19 prg6 optimaliseren participatie 50.000 10.210
Jrrk19 dekking overheveling 2019 alg res 1.719.300 494.946
overheveling klijnsma gelden 2019 2020 80.000 0
Rentelast verliesvoorziening Kop van Oost 0 51.696
Burapp19 prg6 ontmoetingsinitiatieven 20.000 20.000
Begr.20 verlaging onttrek.alg.reserve -366.500 0
primitieve begroting 2019 795.000 346.662
primitieve begroting 2019 opheffing onbewaakte spoorwegovergangen 587.500 0
primitieve begroting 2019 begrotingstekort 100.000 0
KN20 onttrekking alg reserve begrotingstekort 1.074.000 0
Burapp19 prg 6 uitbreiding jongerenwerk 20.000 6.573
Burapp19 prg6 opstellen visies en plannen WSW 100.000 7.240
Burapp19 prg7 gebouwde omgeving warmtetransitie warmteplan 20.000 0
Burapp19 prg7 energielabel en pva energiebesparing 46.500 0
4.191.800 937.327
Toevoegingen aan de algemene reserve
Resultaat 2019 5.716.000 5.716.000
Nota R&V res. Soc.domein naar alg reserve bj 2019 350.000 350.000
Nota R&V res. Soc.domein naar alg reserve 238.500 248.143
Burap20 alg reserve rentelasten verlieslatende -109.500 0
Burap20 alg reserve POC-methode 264.000 391.271
primitieve begroting 2019 569.000 569.000
KN20 dekkingsvoorstel voorbereiden omgevingswet 50.000 0
Burap20 alg reserve correcties onttrekkingen 588.000 0
Burap20 alg reserve 6250288 opheffen onbew overg 587.500 0
Burapp19 prg 0 verkopen grond exel-tol 70.000 0
8.323.500 7.274.414

Wet normering topinkomens (WNT)


Op 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. De WNT regelt dat topfunctionarissen in de (Semi) publieke sector niet meer mogen verdienen dan 130% van het salaris van een minister. Dit wordt normering van topinkomens genoemd.
De WNT is van toepassing op de gemeente Lochem. De griffier en secretaris moeten worden aangemerkt als topfunctionaris als bedoeld in de WNT.
Het voor de gemeente Lochem toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000. Dit betreft het algemene WNT-bezoldigingsmaximum. In 2020 zijn door de gemeente Lochem geen salarissen betaald die boven deze norm uitkomen.

Beloningen regulier

Bedragen in €

 

 Gegevens 2020  

R. Starke

M. Veenbergen

 

Functiegegevens

Secretaris-directeur

Griffier

 

Aanvang en einde functievervulling in 2020

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)  

1,0

1,0

 

Dienstbetrekking?

ja

ja

 

Bezoldiging

 

 

 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

106.644

87.615

 

Beloningen betaalbaar op termijn

19.230

15.529

 

Subtotaal

125.874

103.144

 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

201.000

201.000

 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

 
 

Bezoldiging 2020

125.874

103.144

 

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

 

 Gegevens 2019

R. Starke

M. Veenbergen

 

Functiegegevens

Secretaris-directeur

Griffier

 

Aanvang en einde functievervulling in 2019

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

 

Dienstbetrekking?

ja

ja

 

Bezoldiging

 

 

 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

103.081

84.448

 

Beloningen betaalbaar op termijn

18.034

14.534

 

Subtotaal

121.115

98.982

 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

194.000

194.000

 

Bezoldiging 2019

121.115

98.982