Overzicht taakvelden

Overzicht taakvelden 2020

9  Overzicht taakvelden

Overzicht per programma per taakveld - = nadeel, bedragen x € 1.000
BEGROTING 2020 WERKELIJK 2020 SALDO 2020
Taakveld Omschrijving taakveld Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0 - Bestuur en ondersteuning 485 2.791 -2.306 610 2.176 -1.566 125 615 -740
0.1 Bestuur 1 1.690 -1.689 158 1.481 -1.323 157 209 -366
0.2 Burgerzaken 369 1.045 -677 351 629 -278 -18 416 -399
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 116 56 60 102 66 36 -14 -10 24
1 - Veiligheid 20 2.889 -2.869 73 2.833 -2.759 53 56 -110
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 9 2.332 -2.323 18 2.270 -2.251 10 62 -72
1.2 Openbare orde en veiligheid 11 557 -546 55 563 -508 44 -6 -38
2 - Verkeer, vervoer en waterstaat 564 5.371 -4.806 494 4.502 -4.008 -70 869 -798
2.1 Verkeer en vervoer 253 4.940 -4.687 204 4.132 -3.927 -49 809 -759
2.2 Parkeren 66 -66 49 -49 17 -17
2.3 Recreatieve havens 1 3 -2 0 -0 -1 3 -2
2.4 Economische havens en waterwegen 246 229 16 223 194 29 -23 36 -13
2.5 Openbaar vervoer 64 132 -68 67 127 -60 3 5 -8
3 - Economie 5.650 1.910 3.739 4.841 1.318 3.524 -808 593 215
3.1 Economische ontwikkeling 89 530 -441 98 466 -368 9 64 -73
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 4.544 1.090 3.454 3.800 595 3.204 -744 494 249
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 46 56 -10 38 32 6 -8 24 -16
3.4 Economische promotie 971 235 736 906 225 681 -65 10 54
4 - Onderwijs 228 3.023 -2.795 236 2.536 -2.300 8 486 -495
4.1 Openbaar basisonderwijs 6 289 -283 3 270 -266 -3 20 -17
4.2 Onderwijshuisvesting 15 1.360 -1.345 21 1.176 -1.156 6 184 -190
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 207 1.373 -1.166 212 1.090 -878 5 283 -288
5 - Sport,Cultuur en Recreatie 750 7.093 -6.343 769 6.781 -6.012 20 312 -331
5.1 Sportbeleid en activering 20 467 -447 8 435 -428 -12 32 -20
5.2 Sportaccommodaties 591 1.811 -1.220 603 1.772 -1.168 12 39 -51
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 780 -780 742 -742 38 -38
5.4 Musea 112 -112 108 -108 4 -4
5.5 Cultureel erfgoed 16 198 -182 16 163 -147 -0 35 -35
5.6 Media 73 692 -619 73 663 -589 0 29 -30
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 50 3.032 -2.983 69 2.899 -2.829 20 134 -153
6 - Sociaal domein 14.159 43.993 -29.834 13.545 40.439 -26.894 -614 3.547 -2.933
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 160 3.001 -2.841 51 3.147 -3.096 -110 -146 255
6.2 Wijkteams 75 4.558 -4.483 111 2.535 -2.424 36 2.023 -2.059
6.3 Inkomensregelingen 13.296 15.288 -1.993 12.562 14.218 -1.656 -733 1.070 -337
6.4 Begeleide participatie 454 3.249 -2.795 607 2.879 -2.272 152 370 -522
6.5 Arbeidsparticipatie 0 769 -769 583 -583 0 186 -186
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 9 1.238 -1.229 8 1.802 -1.794 -1 -564 565
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 165 6.175 -6.010 206 6.010 -5.803 41 165 -207
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 9.556 -9.556 9.150 -9.150 398 -398
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 43 -43 2 -2 41 -41
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 116 -116 113 -113 3 -3
7 - Volksgezondheid en Millieu 10.162 12.145 -1.983 10.393 11.375 -982 231 770 -1.000
7.1 Volksgezondheid 1.540 -1.540 1.227 -1.227 313 -313
7.2 Riolering 5.683 4.699 984 5.701 4.720 981 18 -21 4
7.3 Afval 4.082 3.842 240 4.327 3.522 805 245 320 -565
7.4 Milieubeheer 30 1.611 -1.581 67 1.385 -1.318 37 226 -263
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 367 453 -85 298 521 -224 -69 -69 138
8 - Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing 2.613 4.460 -1.846 1.330 3.129 -1.799 -1.283 1.331 -48
8.1 Ruimtelijke ordening 157 1.282 -1.125 145 1.105 -961 -12 177 -165
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 1.585 1.486 98 424 285 139 -1.161 1.202 -41
8.3 Wonen en bouwen 871 1.691 -819 761 1.738 -978 -111 -48 158
9 - Algemene Dekkingsmiddelen 59.892 1.256 58.636 61.043 1.395 59.648 1.151 -139 -1.012
0.5 Treasury 1.030 404 626 1.070 413 656 40 -10 -30
0.61 OZB woningen 4.190 375 3.815 4.193 371 3.822 3 4 -6
0.62 OZB niet-woningen 1.591 77 1.513 1.614 78 1.536 23 -0 -23
0.63 Parkeerbelasting 19 19 15 15 -3 3
0.64 Belastingen overig 2.352 12 2.340 2.388 16 2.372 36 -3 -32
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 50.681 50.681 51.756 51.756 1.075 -1.075
0.8 Overige baten en lasten 30 387 -357 9 517 -508 -21 -129 151
10 - OVERIG Overhead, VpB, Mutaties Reserves 8.779 16.021 -7.242 3.574 20.426 -16.852 -5.205 4.406 -9.610
0.10 Mutaties reserves 8.479 5.825 2.654 3.218 2.745 473 -5.261 -3.080 -2.181
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 7.563 -7.563 0 7.563 -7.563
0.4 Overhead 300 10.115 -9.815 356 10.119 -9.763 56 4 52
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 81 -81 0 0 0 -81 81
Totaal 103.301 100.951 2.351 96.909 96.909 0 6.392 4.041 2.351