Programma 0 | Bestuur en ondersteuning

Wat willen we bereiken?

0.1 Bestuur

Wat hebben we ervoor gedaan?

0.2 Burgerzaken

Wat hebben we ervoor gedaan?

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Overige activiteiten

Wat hebben we ervoor gedaan?

Analyse

0 Bestuur en ondersteuning
Overzicht baten en lasten - = nadeel, bedragen x € 1.000
Taak veld Omschrijving taakveld Werkelijk 2019 Begroting 2020 Werkelijk 2020 Saldo 2020
Baten 956 485 610 125
0.1 Bestuur 1 158 157
0.2 Burgerzaken 433 369 351 -18
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 524 116 102 -14
Belangrijkste afwijkingen:
0.1 Bestuur Vrijval voorziening APPA: voordeel: € 157.000
Een incidenteel voordeel van € 157.000 door een tweeledige vrijval van de voorziening Appa-regeling (Algemene pensioenwet politiek ambtsdragers). Deze vrijval is ontstaan door geen gebruik van wachtgeld van een voormalig bestuurder en doordat er een APPA-regeling is beëindigd van een voormalig bestuurder.
0.2 Burgerzaken Leges: nadeel € 25.000
In 2020 hebben we niet tot nauwelijks evenementenvergunningen verleend, in ieder geval geen vergunningen waarvoor wij leges heffen. Daarbij bleef het aantal huwelijken dit jaar achter bij het geraamde aantal. Door corona hebben meerdere bruidsparen hun huwelijk naar 2021 verplaatst. Incidenteel nadeel.
Lasten 2.590 2.791 2.176 615
0.1 Bestuur 394 406 383 23
0.2 Burgerzaken 447 571 263 307
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 266 18 52 -34
Kapitaallasten 22 52 20 32
Loonkosten 1.461 1.745 1.458 287
Belangrijkste afwijkingen:
0.1 Bestuur Budget Dichtbij: voordeel € 10.000
Er is heel beperkt aanspraak gemaakt op het Budget Dichtbij. Voornaamste oorzaak daarvoor is het Coronavirus en de daarmee samenhangende ontmoeting beperkende maatregelen (€ 10.000). Dit geldt ook voor het budget van Burgerparticipatie. Dit is een incidenteel voordeel.
0.1 Bestuur Viering 75 jaar bevrijding: voordeel € 12.000
Er resteert nog incidenteel budget voor alle activiteiten in het teken van 75 jaar bevrijding (€ 12.000). De hoop en verwachting is dat in 2021 de bevrijding alsnog kan worden gevierd. 75 jaar + 1!
0.2 Burgerzaken Digitale agenda: voordeel € 274.000
De verklaring voor het grote verschil tussen de begrote en werkelijke lasten voor dit taakveld zijn de uitgaven in het kader van de Digitale Agenda. Bij de Bestuursrapportage 2020 gaven wij aan dat door herprioritering van de activiteiten de exploitatie uitgaven in 2020 fors lager zouden zijn. Het verschil van € 274.000 is door het aannemen van het amendement bij de Bestuursrapportage 2020 niet verwerkt in de bijgestelde Begroting 2020. Dit is een incidenteel voordeel. In bijlage 1 nemen wij een overheveling op van € 239.000.
0.2 Burgerzaken Ontwikkeling Agenda democratie kwaliteit: voordeel € 19.000
Door corona heeft de werkgroep 2022 slechts een enkel project kunnen uitvoeren. De meeste projecten konden niet digitaal uitgevoerd worden en liepen dus vertraging op. Daarom is er nauwelijks gebruik gemaakt van het werkbudget. Dit is een incidenteel voordeel.
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Notaris- en kadasterkosten: nadeel € 18.000
Door extra notariskosten, kadaster- en overige inschrijvingskosten (inschrijving pachtcontracten) is een incidenteel nadeel van € 18.000 ontstaan.
Totaal programma 0 -1.633 -2.306 -1.566 740