Programma 1 | Veiligheid

Analyse

1 Veiligheid
Overzicht baten en lasten - = nadeel, bedragen x € 1.000
Taak veld Omschrijving taakveld Werkelijk 2019 Begroting 2020 Werkelijk 2020 Saldo 2020
Baten 274 20 73 53
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 6 9 18 10
1.2 Openbare orde en veiligheid 267 11 55 44
Belangrijkste afwijkingen:
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Huren: voordeel € 8.000
Hogere huuropbrengsten ter hoogte van € 8.000 door nieuwe huurder (huisartenpraktijk), dit is een incidenteel voordeel (voor 3 jaar) dat zal worden verwerkt bij de Kadernota 2022.
1.2 Openbare orde en veiligheid Berging vliegtuigwrak Eefde: voordeel € 39.000
Een incidenteel voordeel van € 39.000 door dekking van eigen ambtelijke uren uit de 'Bommenregeling' door de nasleep van het project Berging vliegtuigwrak Eefde.
Lasten 2.783 2.889 2.833 56
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 2.085 2.200 2.172 28
1.2 Openbare orde en veiligheid 346 201 225 -24
Kapitaallasten 47 78 47 31
Loonkosten 305 411 389 22
Belangrijkste afwijkingen:
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Brandkranen: voordeel € 21.000
Wat betreft brandkranen zijn er jaarlijks terugkerende kosten aan o.a. Vitens. Daarnaast moet de gemeente (het was voorheen belegd bij de VNOG) zelf het onderhoud aan de brandkranen plegen. In 2020 is er geen onderhoud gedaan, een incidenteel voordeel van € 21.000. Voor 2021 wordt gezocht naar een daartoe gespecialiseerd bedrijf.
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Opleiding: voordeel € 7.000
In 2020 hebben er als gevolg van Corona minder trainingen en opleidingen op het gebied van de crisisbeheersing plaatsgevonden. Een incidenteel voordeel van € 7.000.
1.2 Openbare orde en veiligheid Berging vliegtuigwrak Eefde: nadeel € 14.000
Een incidenteel nadeel van € 14.000 met betrekking tot de nasleep van de berging van het vliegtuigwrak in Eefde, via de 'Bommenregeling' krijgen we deze kosten 100% vergoed.
Totaal programma 1 -2.509 -2.869 -2.759 110