Programma 3 | Economie

Wat willen we bereiken?

3.1 Economische ontwikkeling

Wat hebben we ervoor gedaan?

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Wat hebben we ervoor gedaan?

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

3.4 Economische promotie

Wat hebben we ervoor gedaan?

Overige Activiteiten

Wat hebben we ervoor gedaan?

Het beleid voor dit programma is onder andere vastgelegd in de beleidsnota’s

Analyse

3 Economie
Overzicht baten en lasten - = nadeel, bedragen x € 1.000
Taak veld Omschrijving taakveld Werkelijk 2019 Begroting 2020 Werkelijk 2020 Saldo 2020
Baten 1.587 5.650 4.841 -808
3.1 Economische ontwikkeling 77 89 98 9
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 497 4.544 3.800 -744
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 33 46 38 -8
3.4 Economische promotie 980 971 906 -65
Belangrijkste afwijkingen:
3.1 Economische ontwikkeling Glasvezel buitengebied: voordeel € 24.000
In 2020 sloten we de laatste adressen aan. Hiermee realiseerden we de aanleg van glasvezel, met 650 km graafwerk en ruim 2.400 aansluitingen, in het buitengebied en rondden we het project af. De eindafrekening heeft plaatsgevonden en er sprake van een batig saldo van € 24.000 (lasten minus baten). Incidenteel voordeel
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Grondexploitaties bedrijventerreinen: nadeel € 708.000
Aan de batenkant is er een nadeel van € 708.000 en aan de lastenkant een voordeel van € 640.000. Per saldo een incidenteel nadeel van € 68.000: - Een nadeel van € 53.000. Bij de (tussentijdse) winstnemingen namen wij voor de bedrijventerreinen een winst van € 756.000. We raamden € 809.000. Het grootste verschil komt door de negatieve winstneming op Stijgoord, door de lagere behaalde verkoopprijs van de witte villa is de verwachte eindwinst naar beneden bijgesteld.
3.4 Economische promotie Toeristenbelasting: nadeel € 77.000
De aanslagen toeristenbelasting 2019 verschoven we door corona naar later in het jaar. Uiteindelijk zijn deze aanslagen eind september 2020 verzonden. In de bestuursrapportage 2020 raamden we een meeropbrengst van € 76.000 over 2019. De totale meeropbrengst over 2019 kwam uit op € 102.000, dus dat is nog eens € 26.000 meer dan ingeschat bij de bestuursrapportage 2020. Dit boekten wij als extra opbrengst in 2020. Er zijn nog geen definitieve cijfers voor de toeristenbelasting bekend over 2020. Het gaat om een schatting. Door de corona-maatregelen zijn onder andere campings en hotels niet volledig (soms algehele sluiting, soms deel van verblijf gesloten) open geweest in 2020. Er zijn minder toeristische overnachtingen geweest. Er is dus ook minder toeristenbelasting betaald. We schatten in dat we € 103.000 minder opbrengsten over 2020 ontvangen dan geraamd. Incidenteel nadeel.
Lasten 4.391 1.910 1.318 593
3.1 Economische ontwikkeling 282 391 318 74
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.172 1.029 429 599
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 163 55 30 25
3.4 Economische promotie 259 235 214 21
Kapitaallasten 236 59 55 4
Loonkosten 280 140 271 -131
Belangrijkste afwijkingen:
3.1 Economische ontwikkeling Digitaal ondernemerspanel (economische agenda): voordeel € 14.000
In 2020 starten we met het digitaal ondernemerspanel. Eerder begrote kosten voor de opstart van het panel (ontwikkelingskosten en aanschrijven ondernemers) zijn meegevallen/weggevallen. Het onderzoeksbureau betaalde deze kosten en wij voerden zelf een aantal werkzaamheden uit. Daarnaast is er een onderzoek uitgevoerd dat ook werd uitgevoerd bij Lochem Spreekt. Het opstellen van een extra vragenlijst was niet nodig. Daar zijn dus ook geen kosten voor in rekening gebracht. Kosten voor het digitaal ondernemers panel vallen dus lager uit (deels incidenteel, deels structureel). Vanaf 2022 is het budget voor het panel ook verlaagd naar € 10.000 per jaar.
3.1 Economische ontwikkeling Projecten Agro innovatiecentrum: voordeel € 17.000
De kosten van Agro InnovatieCentrum vallen iets lager uit als gevolg van de coronamaatregelen. Hierdoor zijn er geen praktijkdemonstraties geweest van project Groene Groenbemester, geen ‘live’ netwerkbijeenkomsten georganiseerd om ideeën en projecten te oogsten en is de samenwerking met onderwijs stil komen te liggen. Incidenteel voordeel
3.1 Economische ontwikkeling Cofinanciering Regiodeal (toekomstbestendige bedrijventerreinen): voordeel € 20.000
Het project wordt in 2021 uitgevoerd. De verplichting hiervoor is november 2020 aangegaan. Incidenteel voordeel.
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Grondexploitaties bedrijventerreinen: voordeel € 640.000
Dit incidentele nadeel lichten wij bovenstaand toe bij de analyse van de baten 'grondexploitaties bedrijventerreinen'. Aan de batenkant is er een nadeel van € 708.000 en aan de lastenkant een voordeel van € 640.000. Per saldo een incidenteel nadeel van € 68.000.
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Gebouw Groene Kruisstraatje 4: nadeel € 31.000
Meerkosten op overige diensten en klein onderhoud leiden tot een incidenteel nadeel van € 31.000. De achtergrond ligt in onvoorzien klachtenonderhoud op verzoek van verschillende huurders in dit gebouw. Onder andere hittebestrijding in de afgelopen zomer; plaatsen airco's, vervanging hekwerken en aanpassingen ventilatiesysteem.
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Weekmarkt: voordeel € 25.000
Als gevolg van de algehele teruggang van de warenmarkt en de corona crisis zijn minder standplaatsen ingenomen en daarom de hiermee voor de gemeente samenhangende kosten lager uitgevallen. Incidenteel voordeel
3.4 Economische promotie Lochem toeristische promotie: voordeel € 24.000
In 2020 was er voor het eerst een budget Lochem Toeristische Promotie beschikbaar. We begroten een deel van het budget voor het re-creatiecentrum en initiatieven die daaruit voortkomen. De kosten voor het re-creatiecentrum hebben we tegen de verwachting in met incidentele provinciale middelen kunnen voldoen. Ook zijn er minder kosten gemaakt in verband met het niet doorgaan van fysieke bijeenkomsten door de corona-maatregelen. We begroten ook een bedrag voor een communicatiecampagne voor de VVV Lochem naar aanleiding van de nieuwe visie. De gesprekken over deze visie en besteding van het budget zijn later dan verwacht afgerond (januari/februari 2021). In 2021 stellen we een regio-coördinator aan die het voor 2021 begrote bedrag voor promotie deels als werkbudget beschikbaar zal hebben. Incidenteel voordeel. We stellen voor het restant budget van € 24.000 over te hevelen naar 2021.
3.4 Economische promotie Promotie binnenstad Lochem (reclamebelasting): nadeel € 12.000
De subsidie aan het LOV is € 12.000 hoger dan geraamd. Daar staat tegenover dat de opbrengst reclamebelasting 2020 (programma 9 algemene baten en lasten) ook hoger is. Per saldo budgettair neutraal. Incidenteel nadeel.
Totaal programma 3 -2.804 3.739 3.524 -215