Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie

Wat willen we bereiken?

5.1 Sportbeleid en activering

Wat hebben we ervoor gedaan?

5.2 Sportaccommodaties

Wat hebben we ervoor gedaan?

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Wat hebben we ervoor gedaan?

5.4 Musea

Wat hebben we ervoor gedaan?

5.5 Cultureel erfgoed

Wat hebben we ervoor gedaan?

5.6 Media

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Wat hebben we ervoor gedaan?

Overige activiteiten

Wat hebben we ervoor gedaan?

Het beleid voor dit programma is onder andere vastgelegd in de beleidsnota’s:

Analyse

5 Sport,Cultuur en Recreatie
Overzicht baten en lasten - = nadeel, bedragen x € 1.000
Taak veld Omschrijving taakveld Werkelijk 2019 Begroting 2020 Werkelijk 2020 Saldo 2020
Baten 745 750 769 20
5.1 Sportbeleid en activering 20 8 -12
5.2 Sportaccommodaties 518 591 603 12
5.5 Cultureel erfgoed 21 16 16 -0
5.6 Media 73 73 73 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 132 50 69 20
Belangrijkste afwijkingen:
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Speelvoorzieningen openbaar: voordeel € 18.000
Het vervangen en repareren van speelvoorzieningen wordt voorgefinancierd door de gemeente. Deze bijdrage excl. btw ontvangt de gemeente van de speeltuinvereniging. Omdat het een voorziening betreft die in het algemeen belang en openbaar toegankelijk is kan de gemeente gebruik maken van het btw-compensatiefonds. Het is vooraf niet te voorspellen om hoeveel investeringen het in een bepaald jaar gaat. Incidenteel voordeel.
Lasten 6.770 7.093 6.781 312
5.1 Sportbeleid en activering 466 467 421 46
5.2 Sportaccommodaties 1.375 1.376 1.370 6
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 630 690 675 15
5.4 Musea 109 112 108 4
5.5 Cultureel erfgoed 73 117 97 20
5.6 Media 684 689 663 27
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2.605 2.761 2.686 75
Kapitaallasten 322 312 293 19
Loonkosten 506 569 469 100
Belangrijkste afwijkingen:
5.1 Sportbeleid en activering Sportverenigingen: voordeel € 45.000
Vanwege het coronavirus lagen activiteiten stil bij sportverenigingen. Het aantal toegekende subsidieaanvragen in 2020 is hierdoor beperkt. Wij stellen voor het restant budget van € 16.000 over te hevelen naar 2021. Vanuit het Rijk ontvingen wij voor 2020 uitvoeringsbudget Sportakkoord. Daarnaast beschikten wij over een rest budget uit 2019 voor het Sportakkoord. Van dit totale budget van € 30.000 is slechts een klein deel besteed. Wij stellen voor een bedrag van € 17.000 over te hevelen naar 2021. Incidenteel voordeel
5.2 Sportaccommodaties Subsidie aanleg 2e kunstgrasveld hockey Epse: voordeel € 76.000
Vanwege discussie binnen de Stichting Sportbevordering Epse is nog geen opdracht verleend voor de aanleg van het kunstgras hockeyveld. Incidenteel voordeel. We stellen voor € 76.000 over te hevelen naar 2021.
5.2 Sportaccommodaties Overdekt zwembad De Beemd: nadeel € 81.000
Onder andere door extra aandacht voor veiligheid is meer besteed aan onderhoud. Het grootste deel van het nadeel van € 81.000 bestaat uit kosten van electra (€ 59.000) die niet op deze grootboekrekening zijn begroot. De exploitatie hiervan loopt via de verhuur. Incidenteel nadeel.
5.2 Sportaccommodaties Buitenzwembad de Berkel Almen: nadeel € 18.000
Door de ouderdom van het zwembad (meer dan 50 jaar) nemen de onderhoudskosten toe. Vaker komt het voor dat onvoorziene, noodzakelijke reparaties aan het bad (coating) of leidingen moeten worden gepleegd. Hierdoor hebben wij meer kosten gehad dan begroot. Incidenteel nadeel.
5.2 Sportaccommodaties Buitenzwembad de Boskoele Gorssel: nadeel € 31.000
Onvoorziene uitgaven om het verouderde zwembad nog voor een beperkte periode in stand te houden (5 jaar) waren noodzakelijk. Het gaat hier om reparatie van de wanden van de baden en coating. Incidenteel nadeel.
5.2 Sportaccommodaties Braninkhal, De Stuw, Het Hassink: voordeel € 22.000
Voor de gebouwen van het Hassink en de Stuw geldt dat we voor deze gebouwen op grond van het accommodatiebeleid het minimaal noodzakelijke onderhoud uitvoerden. Bepaalde begrote werkzaamheden zoals vervanging dakbedekking en schilderwerk waren niet noodzakelijk. Ook voor de Braninkhal bleken in 2020 niet alle onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk. Resultaat is een incidenteel voordeel van € 22.000.
5.2 Sportaccommodaties Sporthal De Beemd: voordeel € 26.000
Niet al het onderhoud aan de sporthal bleek in 2020 noodzakelijk; hierdoor is een (tijdelijk) voordeel ontstaan. In overleg met De Beemd bekijken wij of dit in 2021 wel moet worden besteed. Incidenteel voordeel.
5.2 Sportaccommodaties Sportcomplex Hoeflo Harfsen: nadeel € 11.000
Een jaarlijkse bijdrage voor onderhoud van de sportzaal door de gemeente veroorzaakt dit nadeel. Deze bijdrage moet structureel worden begroot.
5.2 Sportaccommodaties Gebouw 't Trefpunt Gorssel: nadeel € 30.000
Diverse noodzakelijke uitgaven hebben geleid tot dit nadeel. Onder andere: reparaties aan dak en goten, brandmeldinstallatie, ventilatie en riool. Incidenteel nadeel
5.2 Sportaccommodaties Begeleiden accommodatieplannen: nadeel € 8.000
Het begeleiden van de accommodatieplannen in Gorssel heeft meer tijd en inspanning gekost dan voorzien. Dit betreft vooral de uitgebreide klankbordsessies met inwoners. Hiervoor zijn extra externe adviesuren ingezet. Incidenteel nadeel.
5.2 Sportaccommodaties Compensatie maatschappelijke voorzieningen: voordeel € 61.000
Een bijdrage van € 49.000 aan de (buiten) zwembaden is nog niet uitbetaald. De gemeente gaat waar mogelijk gebruik maken van een landelijke regeling voor zwembaden (SPUK IJZ) om de coronaschade in 2020 te compenseren. Naar verwachting is dit budget toereikend. Incidenteel voordeel.
5.5 Cultureel erfgoed Kapberg: voordeel € 44.000
Er is € 44.000 minder uitgegeven voor onderhoud de kapberg. Bepaalde werkzaamheden uit het MOP zijn niet uitgevoerd en doorgeschoven naar een andere jaarschijf. Incidenteel voordeel.
5.5 Cultureel erfgoed Synagoge: nadeel € 29.000
Er is € 29.000 meer uitgegeven voor de Synagoge. Inspectie van de monumentenwacht heeft geleid tot restauratie/ groot onderhoud voor € 36.000. Dat bedrag is niet geraamd. Incidenteel nadeel.
5.6 Media Openbare bibliotheek Lochem: voordeel € 17.000
Voor de openbare bibliotheek geldt dat op grond van het accommodatiebeleid het minimaal noodzakelijk onderhoud wordt uitgevoerd, dit leidt tot een incidenteel voordeel van € 17.000.
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Incidentele renovaties groen en bomen: voordeel € 14.000
Het budget 2020 wilden we inzetten voor herstel en vernieuwing van de laanbomenstructuur aan de Cartier van Disselweg. Het mediationtraject dat daar speelt is vertraagd, waardoor er nog geen uitvoering heeft kunnen plaatsvinden. Incidenteel voordeel.
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Uitvoeren biodiversiteitsplan: voordeel € 23.000
Het Biodiversiteitsplan inclusief uitvoeringsprogramma is in 2020 opgesteld. We geven de komende jaren uitvoering aan het plan. Een aantal maatregelen loopt al, of wordt in 2021 en 2022 gestart. Incidenteel voordeel.We stellen voor om € 10.000 over te hevelen naar 2021 voor onderzoek naar de basiskwaliteit Natuur en Landschap.
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Opstellen biodiversiteitsplan: voordeel € 12.000
Biodiversiteitsplan is conform projectplan en subsidievoorwaarden uitgevoerd. Incidenteel voordeel.
Totaal programma 5 -6.025 -6.343 -6.012 331