Programma 6 | Sociaal Domein

Wat willen we bereiken?

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Wat hebben we ervoor gedaan?

6.2 Wijkteams

Wat hebben we ervoor gedaan?

6.3 Inkomensregelingen

Wat hebben we ervoor gedaan?

6.4 Begeleide participatie

Wat hebben we ervoor gedaan?

6.5 Arbeidsparticipatie

Wat hebben we ervoor gedaan?

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

Wat hebben we ervoor gedaan?

6.7.1 Maatwerkdienstverlening 18+

Wat hebben we ervoor gedaan?

6.7.2 Maatwerkdienstverlening 18-

Wat hebben we ervoor gedaan?

6.8.1 Geëscaleerde zorg 18+

Wat hebben we ervoor gedaan?

6.8.2 Geëscaleerde zorg 18-

Wat hebben we ervoor gedaan?

Overige activiteiten

Wat hebben we ervoor gedaan?

Het beleid voor dit programma is onder andere vastgelegd in de beleidsnota’s:

Analyse

6 Sociaal domein
Overzicht baten en lasten - = nadeel, bedragen x € 1.000
Taak veld Omschrijving taakveld Werkelijk 2019 Begroting 2020 Werkelijk 2020 Saldo 2020
Baten 6.999 14.159 13.545 -614
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 44 160 51 -110
6.2 Wijkteams 11 75 111 36
6.3 Inkomensregelingen 6.581 13.296 12.562 -733
6.4 Begeleide participatie 454 607 152
6.5 Arbeidsparticipatie 101 0 0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 11 9 8 -1
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 251 165 206 41
Belangrijkste afwijkingen:
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Beschermd wonen: nadeel € 131.000
De bijdrage voor Beschermd Wonen en de werkelijke uitgaven die ten laste van deze bijdrage komen lopen gelijk op. In 2020 hebben we maar een deel van de bijdrage kunnen besteden. De ontvangen bijdrage verantwoorden we daarom voor een deel in 2020 waar een nadeel ontstaat, de rest van de bijdrage nemen we op in 2021. Incidenteel nadeel.
6.3 Inkomensregelingen Buig: voordeel € 523.000
Eind september 2020 is het definitieve BUIG-budget bekend geworden. Dit is voor 2020 € 6.485.470. Dat is een positieve bijstelling van € 457.564 ten opzichte van het nader voorlopig BUIG van € 6.027.906. De begroting wordt aangepast aan de definitieve beschikking van het Rijk. In de kadernota 2022 nemen we de financiele bijstelling voor het budget 2021 op. Daarnaast zijn er terugvorderingen in het kader van verhaal € 60.000. In totaal is er een incidenteel voordeel van € 523.000.
6.3 Inkomensregelingen TOZO: nadeel € 1.439.000
Het Rijk stelde door de coronacrisis de regeling Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) in. De Regionale Organisatie Zelfstandigen (hierna: ROZ) voert voor Lochem de TOZO regeling uit. Voor de TOZO ontving Lochem voorschotten van het Rijk. Het bedrag aan aanvragen is lager dan de van het Rijk ontvangen voorschotten. Hierdoor ontstaat een terugbetalingsverplichting aan het Rijk. En ontstaat een nadeel aan de batenkant. Hier tegenover staat een even groot voordeel aan de lastenkant.
6.4 Begeleide participatie WSW: voordeel: € 62.000
In de burap hebben we € 78.000 aan inkomsten en uitgaven begroot voor de extra Wsw'ers die bij ons op 1-1-2020 in dienst zijn gekomen. De uiteindelijke inkomsten liggen € 62.000 hoger. Structureel voordeel. We verwerken deze aanpassing meerjarig bij de kadernota 2022.
6.4 Begeleide participatie WSW SW activiteiten: voordeel: € 90.000
Daarnaast gingen we bij de start van de coronamaatregelen uit van een incidenteel nadeel op de Wsw-opbrengsten. Tijdens de coronamaatregelen zat een deel van de Wsw'ers noodgewongen thuis. Er konden geen facturen worden verstuurd naar de werkgevers waar de Wsw'ers gedetacheerd waren. Dit nadeel blijkt kleiner uit te vallen dan verwacht. Veel Wsw'ers konden relatief snel weer aan de slag. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 90.000.
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ WMO eigen bijdrage: voordeel € 39.000
Er is in 2020 € 39.000 meer ontvangen dan begroot. De ontvangsten betreffen voor een deel nog gedeeltelijk geïnde bijdragen door het CAK over het jaar 2019.
Lasten 32.969 43.993 40.439 3.555
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.312 2.460 2.159 301
6.2 Wijkteams 445 505 417 88
6.3 Inkomensregelingen 8.072 15.143 13.559 1.584
6.4 Begeleide participatie 2.770 620 276 344
6.5 Arbeidsparticipatie 541 738 464 274
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 966 1.252 1.317 -65
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 5.098 6.009 5.802 206
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 8.439 9.599 8.992 608
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 43 2 41
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 133 116 113 3
Kapitaallasten 32 32 32 0
Loonkosten 4.161 7.476 7.305 171
Belangrijkste afwijkingen:
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Beschermd wonen: voordeel € 79.000
Zie bij de "baten" voor een toelichting op het voordeel.
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Kinderopvang inspecties: voordeel € 57.000
Minder uitgaven door minder inspecties als gevolg van Corona. Incidenteel voordeel.
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Adviesraad sociaal domein: voordeel € 14.000
Ook de Adviesraad is gehinderd door corona waardoor er minder activiteiten konden worden uitgevoerd. Incidenteel voordeel
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Vluchtelingenwerk: voordeel: € 18.000
Inzet vluchtelingenwerk fluctueert met taakstelling statushouders. In 2020 waren dat er minder dan verwacht. Incidenteel voordeel.
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Jeugdhulp uitvoeringskosten: voordeel € 31.000
Van de kosten voor de Zorgregio vervallen € 25.000 incidenteel omdat ze zijn betaald vanuit Wmo. Structureel voordeel.
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Jeugd- en jongerenwerk: voordeel € 19.000
Uitbreiding van jongerenwerk is niet nodig gebleken. Incidenteel voordeel € 19.000
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Wmo coördinatie mantelzorg :voordeel € 17.000
Minder uitgaven vanwege minder aanvragen voor het mantelzorgcompliment . 'Fundagen" voor jonge mantelzorgers konden niet worden uitgevoerd vanwege corona. Ook kosten voor vervangende activiteiten voor mantelzorgers vielen lager uit omdat ontmoeting niet mogelijk was. Incidenteel voordeel.
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Algemene oplossingen: voordeel € 56.000
Er zijn dit jaar weinig nieuwe burgerinitiatieven waarvoor subsidie is aangevraagd. Voor de komende jaren is dit bedrag ook structureel lager omdat de subsidie zorgcoördinator op dit budget in mindering is gebracht. Incidenteel voordeel.
6.2 Wijkteams t Baken Inhuur: voordeel € 61.000
Naar aanleiding van de evaluatie van ’t Baken is in april 2020 door de Raad van gemeente Lochem incidenteel geld toegekend aan ’t Baken, voor de periode april 2020 tot april 2021. Het grootste deel van dit geld is in 2020 ingezet. Een deel (€ 61.000 )is nog gereserveerd voor de inzet van consulenten voor de periode januari 2021 tot april 2021. Dit bedrag willen wij overhevelen om zo de continuïteit van de dienstverlening aan de inwoners te borgen, door middel van financiering van de reeds ingezette consulenten. Incidenteel voordeel.
6.2 Wijkteams t Baken scholing: voordeel € 22.000
In 2020 is de training methodisch handelen ingekocht voor de consulenten van 't Baken. Vanwege corona is deze fysieke training een aantal keer uitgesteld. Eind 2020 is gekozen om de training online door te laten gaan. Een deel van de traningen loopt door in 2021. We stellen voor het restant budget van € 22.000 over te hevelen naar 2021 voor de financiering van deze reeds ingekochte trainingen.
6.2 Wijkteams Huur Gorssel: nadeel € 15.000
De huur van de locatie Gorssel heeft een nadeel van € 15.000. Dit komt vanwege een huurstijging ivm een uitbreiding van de locatie en het boeken van de servicekosten op deze post. Structurele kosten liggen op € 41.000 in plaats van de geraamde € 25.000. In de kadernota 2022 doen we een voorstel voor aanpassing van het budget. Structureel nadeel.
6.2 Wijkteams Sociale Recherche: voordeel € 20.000
In 2020 kon de sociale recherche als gevolg van de coronamaatregelen minder worden ingezet. De coronacrisis heeft invloed op de handhaving, waardoor niet in alle gevallen volledig onderzoek kon worden gedaan. Onderzoek doen naar de woonsituatie (samenwoning, kostendeling) of naar zwart werken bijvoorbeeld is haast onmogelijk. De Sociaal Rechercheur kan wegens corona ook geen (onaangekondigde) huisbezoeken afleggen. Incidenteel voordeel.
6.3 Inkomensregelingen Opstellen visies plannen: voordeel € 43.000
Dit is een incidenteel voordeel van € 43.000. De focus lag in 2020 op de uitvoering van de bestaande plannen en niet op het opstellen van nieuwe visies en plannen.
6.3 Inkomensregelingen Participatie: voordeel € 103.000
We zijn het jaar 2020 geëindigd met 432 uitkeringen. Dat is een daling van 2 uitkeringen ten opzichte van het begin van het jaar en het laagste aantal uitkeringsgerechtigden sinds jaren. De verwachte stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden heeft tegen de verwachting in niet plaatsgevonden. Het is ook tijdens de coronatijd gelukt om inwoners met een uitkering te plaatsen op banen. Hierdoor ontstaat een incidenteel voordeel van € 103.000.
6.3 Inkomensregelingen Bijzondere bijstand: voordeel € 39.000
Vanwege de coronacrisis is er minder gebruik gemaakt van de bijzondere bijstand. Dit is een landelijke trend. In de burap 2020 gingen we uit van een overschot van € 100.000 waarvan we incidenteel € 75.000 bij de burap hebben afgeraamd. Vanwege de voortzetting van de coronamaatregelen is de bijzondere bijstand niet verder aangetrokken. Incidenteel voordeel
6.3 Inkomensregelingen TOZO: voordeel: € 1.439.000
Het Rijk stelde door de coronacrisis de regeling Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) in. De Regionale Organisatie Zelfstandigen (hierna: ROZ) voert voor Lochem de TOZO regeling uit. De verstrekte bedragen aan uitkeringen voor levensonderhoud en kredietverleningen is lager dan geraamd. Het Rijk verrekent het teveel ontvangen voorschot. Hier tegenover staat een even groot nadeel aan de batenkant.
6.4 Begeleide participatie WSW : voordeel € 177.000
We realiseren minder uitgaven op de Wsw-budgetten dan begroot. Dit komt onder andere door een structureel voordeel van € 30.000 op de backofficetaken omdat er geen BTW hoeft te worden betaald. Dit verwerken we bij de kadernota 2022. Datzelfde geldt ook voor beschut werken (€ 25.000). Daarnaast is er een voordeel op de frontofficetaken omdat er in 2020 geen extra jobcoach ingezet hoefde te worden.
6.4 Begeleide participatie Liquidatiekosten Delta: voordeel € 167.000
Deze incidentele middelen worden ingezet voor de (mede)financiering van de liquidatie van de voormalige GR Delta. Het betreft het Lochemse aandeel in de liquidatiebegroting van Delta. Op dit moment is nog onduidelijk of er middelen overblijven uit de voormalige GR Delta voor de financiering van de liquidatie. De definitieve liquidatieafrekening moet nog worden opgemaakt. Deze kan echter pas worden opgemaakt als de volledige GR is geliquideerd. Op dit moment loopt er nog een juridisch vraagstuk over de beëindiging van een contract die ook financiële gevolgen kan hebben. De impact hiervan is nog niet duidelijk. De verwachting is dat dit in 2021 wordt afgerond. We verzoeken deze middelen over te hevelen naar 2021.
6.5 Arbeidsparticipatie Re-integratie: voordeel: € 213.000
Op het gebied van arbeidsparticipatie realiseren we een voordeel. Het is lastig gebleken om tijdens de coronamaatregelen alle gewenste werk- en scholingstrajecten in te zetten. Die trajecten schuiven door naar 2021. Daarnaast is een aantal trajecten/pilots pas eind 2020 gestart en deze lopen door in 2021. Incidenteel voordeel
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) WRV-rolstoelen: nadeel € 48.000
De uitgaven bedroegen in 2020 € 48.000 meer dan begroot en ten opzichte van 2019 € 38.000 minder dan in 2019. De uitgaven zijn jaarlijks wisselend en moeilijk te begroten omdat het aantal aanvragen en de complexiteit van de aanvragen niet te voorzien is. De nieuwe inkoopmethode (vanaf 2019) zorgt dat de uitgaven hoger zijn bij een nieuwe toewijzing (met mobiliteitsgarantie voor 9 jaar). Incidenteel nadeel.
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) WRV-wonen: nadeel € 118.000
Voor wonen zien we € 118.000 meer uitgaven door een tiental grote woningaanpassingen of plaatsing van woonunits. De uitgaven voor wonen zijn jaarlijks wisselend. De lage eigen bijdrage door het abonnementstarief zorgt bij meerdere gemeenten dan toen de eigen bijdrage nog inkomensafhankelijk was voor veel meer aanvragen. Incidenteel nadeel.
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) WRV-vervoer: voordeel € 54.000
De uitgaven voor vervoersvoorzieningen bedroegen € 39.000 minder dan begroot en ten opzichte van 2019 € 74.000 meer. De uitgaven zijn jaarlijks wisselend en moeilijk te begroten omdat het aantal aanvragen en de complexiteit van de aanvragen niet te voorzien is. Vanwege de lage eigen bijdrage door het abonnementstarief zien meerdere gemeenten dan toen de eigen bijdrage nog inkomensafhankelijk was het aantal aanvragen toenemen. De nieuwe inkoopmethode (vanaf 2019) zorgt dat de uitgaven hoger zijn bij een nieuwe toewijzing (met mobiliteitsgarantie voor 9 jaar). Daarnaast was € 15.000 minder nodig voor de verwachte extra kosten voor de ontbinding van het contract hulpmiddelen. Incidenteel voordeel.
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Wmo uitvoeringskosten: voordeel € 45.000
Voor Wmo uitvoeringskosten is € 45.000 minder uitgegeven door lagere kosten voornamelijk voor KWIZ, clientondersteuning en de zorgcoördinator. Hierbij speelt corona een rol. Incidenteel voordeel.
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Dagbestedingsvervoer: nadeel € 103.000
Er is € 103.000 meer uitgegeven aan dagbestedingsvervoer. Dit komt door de nieuwe verdeelsystematiek en de gevolgen van corona. Incidenteel nadeel.
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Vraag Afhankelijk Vervoer: voordeel € 58.000
Er is € 58.000 minder uitgegeven aan vraagafhankelijk vervoer. Dit komt door de nieuwe verdeelsystematiek en de gevolgen van corona. Incidenteel voordeel.
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Schuldhulpverlening: voordeel € 25.000
Dit betreft een lagere afdracht aan de Stadsbank. Er zijn minder de trajecten bij de Stadsbank afgenomen. Dit komt mede door corona. Incidenteel voordeel.
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Wmo Ondersteuning Thuis (ZIN): voordeel € 62.000
De uitgaven voor Ondersteuning Thuis zijn lager dan begroot omdat het gemiddeld aantal minuten per klant is gedaald in 2020. Structureel voordeel.
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Wmo begeleiding (ZIN): voordeel € 349.000
In de bestuursrapportage 2020 is de begroting naar boven bijgesteld omdat in de eerste zeven maanden van het jaar het aantal beschikkingen toenam. Toekenningen voor dagopvang werden vanwege corona omgezet naar (duurdere) individuele begeleiding. Begeleiding nam ook toe vanwege het wegvallen van voorliggende, vrijwillige voorzieningen (ontmoetingsplaatsen). In de laatste maanden heeft deze stijging niet doorgezet. Een deel van de begeleiding kon door Corona niet of niet volledig worden geleverd. Deze kosten zijn wel gedeclareerd (zie Corona niet geleverde zorg). Incidenteel voordeel.
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Wmo continuïteitsbijdrage en meerkosten corona: nadeel € 221.000
Er zijn 9 zorgaanbieders die een continuïteitsbijdrage ontvangen voor niet of niet volledige geleverde zorg. Incidenteel nadeel van € 171.000. Daarnaast hebben 8 zorgaanbieders Wmo totaal aan € 51.000 aan meerkosten vergoed gekregen. Incidenteel nadeel.
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Jeugdhulp Lokaal beleid: voordeel € 48.000
Door corona zijn er minder mogelijkheden voor lokaal beleid geweest of later gestart. Incidenteel voordeel.
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Jeugdhulp (ZIN): voordeel € 444.000
Voor verblijf residentieel was incidenteel € 500.000 extra begroot wegens de te verwachten hogere instroom van jeugdigen bij Pluryn in Eefde. De sluiting van een Plurynlocatie elders heeft nauwelijks tot meer voogdij-jeugdigen geleid.
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Jeugdhulp PGB: voordeel € 106.000
Al enkele jaren is er een dalend gebruik van dit budget. Het aantal jeugdigen is lager omdat er via ZIN voldoende maatwerk kan worden geleverd. Het bedrag per persoon is gedaald door beter toezicht en scherper toewijzen. Structureel voordeel. In de kadernota 2022 doen we het voorstel om dit budget af te ramen.
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Jeugdhulp continuïteitsbijdrage en meerkosten corona: nadeel € 51.000
Er zijn 13 zorgaanbieders die een continuïteitsbijdrage ontvangen. 6 aanbieders krijgen meerkosten vergoed. Incidenteel nadeel.
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Wmo huishoudelijke verzorging (PGB): voordeel € 30.000
De uitgaven voor Ondersteuning Thuis zijn lager dan begroot omdat het gemiddeld aantal minuten per klant is gedaald in 2020. Structureel voordeel.
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Wvggz: voordeel € 41.000
2020 was het eerste uitvoerings jaar na de implementatie van de Wvggz. Het is nog onduidelijk wat de structurele lasten voor de uitvoering zijn. Voor 2020 waren deze nog beperkt. Incidenteel voordeel € 41.000.
Totaal programma 6 -25.970 -29.834 -26.894 2.941