Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

Wat willen we bereiken?

7.1 Volksgezondheid

Wat hebben we ervoor gedaan?

7.2 Riolering

Wat hebben we ervoor gedaan?

7.3 Afval

Wat hebben we ervoor gedaan?

7.4 Milieubeheer

Wat hebben we ervoor gedaan?

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Overige activiteiten

Wat hebben we ervoor gedaan?

Het beleid voor dit programma is onder andere vastgelegd in de beleidsnota’s:

Nationale en provinciale nota’s

Nota’s van de gemeente

Analyse

7 Volksgezondheid en Milieu
Overzicht baten en lasten - = nadeel, bedragen x € 1.000
Taak veld Omschrijving taakveld Werkelijk 2019 Begroting 2020 Werkelijk 2020 Saldo 2020
Baten 9.212 10.162 10.393 231
7.2 Riolering 5.571 5.683 5.701 18
7.3 Afval 3.210 4.082 4.327 245
7.4 Milieubeheer 125 30 67 37
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 306 367 298 -69
Belangrijkste afwijkingen:
7.3 Afval Opbrengsten afvalstoffenheffing: voordeel € 164.000
Er is in 2020 meer restafval aangeboden dan de voorgaande 2 jaren (84,5 kg per inwoner). Door coronamaatregelen zijn mensen meer thuis en ontstaat thuis meer afval. Gemiddeld zijn de rest en de GFT containers 1,5 maal extra per huishouding aangeboden dan begroot. Daarnaast is er sprake van een nadeel van ongeveer € 50.000 over de ledigingen van 2019. In de jaarrekening 2019 is er een hoger bedrag als nog te ontvangen opgenomen dan daadwerkelijk nog is ontvangen. Per saldo is het een incidenteel voordeel.
7.3 Afval Vergoeding PMD: voordeel € 81.000
Voor de inzameling, verwerking en sortering van PMD krijgen wij een vergoeding van het verpakkingenfonds. Over het 4e kwartaal 2019 ontvingen wij € 57.000 meer dan verwacht. In december 2020 ontvingen wij de eindafrekening over het jaar 2018. Wij ontvingen over dat jaar € 29.000 terug. Incidenteel voordeel.
7.4 Milieubeheer Duurzaamheid: voordeel € 25.000
We ontvingen een subsidie voor het energieloket over 2019 en 2020 van € 25.000. Incidenteel voordeel.
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Lijkbezorging Laren, Almen en Gorssel: nadeel € 62.000
De mindere opbrengsten in Laren, Almen en Gorssel is te verklaren omdat er minder graven zijn uitgegeven en er minder urnbijzettingen zijn geweest. In Almen en Laren is ook de opbrengst verlenging grafrechten aanzienlijk minder. in Gorssel zijn er 5 nieuwe graven minder gemaakt en zij er 3 minder asverstrooiingen geweest. Incidenteel nadeel.
Lasten 10.462 12.145 11.375 770
7.1 Volksgezondheid 1.103 1.446 1.154 292
7.2 Riolering 3.381 3.731 3.699 32
7.3 Afval 3.002 3.684 3.415 269
7.4 Milieubeheer 967 1.317 1.081 235
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 484 398 471 -72
Kapitaallasten 957 986 957 28
Loonkosten 568 584 598 -14
Belangrijkste afwijkingen:
7.1 Volksgezondheid Jeugdgezondheidszorg lokaal maatwerk: voordeel € 14.000
We hebben een eenmalige teruggaaf ontvangen. Dit betreft minder aanmeldingen voor maatwerktrajecten opvoedondersteuning. Incidenteel voordeel.
7.1 Volksgezondheid Alcoholmatiging: voordeel € 10.000
Er zijn door corona veel preventie-activiteiten van onder andere Tactus niet doorgegaan. In 2021 is door een ombuiging (Kadernota 2021) eenmalig geen werkbudget beschikbaar. Er is een nieuw preventie- en handhavingsplan. Wij stellen voor het restant budget van € 10.000 over te hevelen naar 2021 om hieraan uitvoering te geven. Incidenteel voordeel.
7.1 Volksgezondheid Plan van aanpak transformatie huiselijk geweld: voordeel € 243.000
Zoals gemeld bij de jaarrekening 2019 en de bestuursrapportage 2020 zijn we later gestart met het plan van aanpak huiselijk geweld. In 2020 hebben we door corona vertraging opgelopen. De oorspronkelijke doelen streven we nog steeds na. Wij stellen voor het restant budget van € 168.000 over te hevelen naar 2021 en € 75.000 over te hevelen naar 2022. Incidenteel voordeel.
7.2 Riolering Overige diensten: nadeel € 45.000
In 2020 hadden we nagekomen kosten van werkzaamheden uit 2019. Daarnaast waren er in 2020 meer storingen aan de drukrioolunits. Er zijn meer drukrioolpompen vervangen dan gebruikelijk. Incidenteel nadeel.
7.2 Riolering Kosten onderzoek: voordeel € 12.000
In 2020 zijn er iets minder onderzoeken uitgevoerd. Incidenteel voordeel.
7.2 Riolering Onderhoudstermijnen: voordeel € 42.000
Door prioritering van werkzaamheden is onderhoud/renovatie infiltratiesystemen niet uitgevoerd in 2020. Incidenteel voordeel.
7.3 Afval Huishoudelijk afval: voordeel € 291.000
De belangrijkste afwijkingen zijn: • In 2020 is in Nederland het vergoedingensysteem voor gemeenten voor ingezameld recyclebaar PMD gewijzigd (Raamovereenkomst Verpakkingen). Vanaf dit wijzigingsmoment zijn de gemeenten alleen nog maar verantwoordelijk voor de inzameling van het gescheiden aangeboden PMD. Gemeenten krijgen daarvoor een vaste vergoeding, in 2020 bedraagt deze € 261 / ton. Het risico voor verwerking, recycling en afzet ligt voortaan in handen van de verpakkingsindustrie. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2020 was het financieel effect van deze op handen zijnde wijziging nog niet inzichtelijk. Door de invoering van de vaste vergoeding is er in 2020 een financieel voordeel voor de gemeente gerealiseerd van afgerond € 290.000. Structureel voordeel. Dit structurele voordeel is verwerkt in de tarieven vanaf 2021. • In de som afrekeningen met Circulus-Berkel voor de verwerkingskosten van GFT en oud-papier in 2020, de eindafrekening over 2019, de verrekening van de kosten PMD over 2018 en de dienstverleningsovereenkomst over 2020, is cumulatief een voordeel gerealiseerd van afgerond € 47.000. Incidenteel voordeel. • Door de blijvende coronamaatregelen zijn de inzamelingskosten in de tweede helft van 2020 met afgerond € 16.000 gestegen. Incidenteel nadeel. • Ten behoeve van het grondstoffenplan (door de raad in november 2020 vastgesteld) is een aantal onderzoeken, zoals het tevredenheidsonderzoek onder de inwoners, uitgevoerd door externe bureaus. Deze kosten bedragen afgerond € 29.000. Incidenteel nadeel.
7.3 Afval Kwijtscheldingen afvalstoffenheffing: nadeel € 24.000
Het aantal kwijtscheldingen is globaal gelijk gebleven. Doordat het vaste tarief voor de afvalstoffenheffing fors gestegen is in 2020, is de totale kwijtschelding hoger. Structureel nadeel.
7.4 Milieubeheer Omgevingsdienst (ODA): voordeel € 18.000
Er zijn meer vergunningen verleend dan geraamd. Tegelijkertijd zijn er door corona minder integrale bedrijfsbezoeken uitgevoerd en minder milieucontroles verricht. Incidenteel voordeel.
7.4 Milieubeheer Duurzaamheid: voordeel € 28.000
Veel participatietrajecten (energiecafe's maar ook de beleidskaders zon en wind) zijn door corona niet uitgevoerd. Het traject van de RES maar ook de andere duurzame opwek-trajecten (Zonnepark Bekenschot) hebben het afgelopen jaar veel vragen van inwoners opgeleverd. Dit heeft veel ambtelijke tijd gevraagd waardoor projecten zijn uitgesteld of in de knel gekomen (project Zonnestroom, Thermische Energie uit Oppervlakte en Afvalwater, landbouw, milieu-impact omgevingswet). Incidenteel voordeel. We stellen in voor om in totaal een restant budget € 112.000 over te hevelen naar 2021 voor alle projecten die te maken hebben met klimaat en energie, RES, uitvoering motie zonnestroom, innovatie coöperatie, communicatieprogramma energieneutraal en energiebesparing maatschappelijk vastgoed (zie hieronder).
7.4 Milieubeheer Innovatie klimaatneutraliteit: voordeel € 72.000
Er zijn minder aanvragen geweest dan er budget beschikbaar is. Incidenteel voordeel.
7.4 Milieubeheer Energielabel gemeentelijke gebouwen en plan van aanpak energiebeparing: voordeel € 47.000
Er zijn energielabels van alle gemeentelijke panden beschikbaar. De tot nu uitgevoerde onderzoeken zijn bekostigd uit de reguliere begrotingen van vastgoed. In de tweede fase zal maatschappelijk vastgoed onderzocht worden waarvoor de gemeente geen budgetten heeft. Door corona lopen deze trajecten vertraging op. Incidenteel voordeel.
7.4 Milieubeheer Grootschalige opwek duurzame energie: voordeel € 11.000
Vanwege corona konden de eerder geplande bewonersavonden niet doorgaan in 2020. Dit is nu doorgeschoven naar 2021. De bewonersavonden zon en wind zijn op 3 en 10 februari en de terugkomavond is op 24 maart. Incidenteel voordeel. We stellen voor het restant budget van € 11.000 over te hevelen naar 2021.
7.4 Milieubeheer Communicatieprogramma energieneutraal 2030: voordeel € 16.000
Uitstel van participatieactiviteiten door Corona. Incidenteel voordeel.
7.4 Milieubeheer Energiebesparingsmogelijkheden maatschappelijk vastgoed: voordeel € 15.000
De tot nu uitgevoerde onderzoeken zijn bekostigd uit de reguliere begrotingen van vastgoed. In de tweede fase zal maatschappelijk vastgoed onderzocht worden waarvoor de gemeente geen budgetten heeft. Door corona lopen deze trajecten vertraging op. Incidenteel voordeel.
7.4 Milieubeheer Verkennen Thermische Energie afval-/oppvl.water: voordeel € 10.000
Vertraging van de opdracht; de samenwerking tussen 3 gemeentes en het Waterschap nam meer tijd in beslag. De opdracht is uitgezet in januari 2021. Incidenteel voordeel.
7.4 Milieubeheer Uitvoering motie zonnestroom: voordeel € 10.000
Doorgeschoven vanwege capaciteitstekort en gebrek aan zicht op een concrete locatie voor het zonnestroompark. Incidenteel voordeel.
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Quick-scan exploitatie begraafplaatsen: nadeel € 10.000
Er is een quick-scan gemaakt van de exploitatie van de begraafplaatsen. De consequenties hiervan moeten nog uitgewerkt. Incidenteel nadeel.
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Begraafplaatsenbeheer Laren en Gorssel: nadeel € 51.000
Er is aan de begraafplaats Laren veel onderhoud gepleegd. Er zijn veel onverharde paden waar veel onkruid groeide. Het onderhoud is geïntensiveerd en er is daarom een overschrijding op deze werkzaamheden. Ook in Gorssel is meer onderhoud dan normaal uitgevoerd aan de begraafplaats. Ook zijn hier de onverharde paden aangepakt en het onkruid op deze paden is verwijderd. Incidenteel nadeel.
Totaal programma 7 -1.250 -1.983 -982 1.000