Programma 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Het beleid voor dit programma is onder andere vastgelegd in de beleidsnota’s:

Analyse

8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing
Overzicht baten en lasten - = nadeel, bedragen x € 1.000
Taak veld Omschrijving taakveld Werkelijk 2019 Begroting 2020 Werkelijk 2020 Saldo 2020
Baten 2.841 2.613 1.330 -1.283
8.1 Ruimtelijke ordening 323 157 145 -12
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 961 1.585 424 -1.161
8.3 Wonen en bouwen 1.557 871 761 -111
Belangrijkste afwijkingen:
8.1 Ruimtelijke ordening Leges bestemmingsplannen: nadeel € 18.000
De inkomsten voor het maken van kleine bestemmingsplanwijzigingen zijn afhankelijk van bestemmingsplanwijzigingsverzoeken. Dit geldt voor het aantal, maar ook voor de omvang van bestemmingsplanwijzigingen. Tegenover minder inkomsten (€ 18.000) staan ook minder uitgaven (€ 10.000). Dit is redelijk in balans. De procedures en de feitelijke inkomsten en uitgaven lopen over een kalenderjaar heen. Incidenteel nadeel.
8.1 Ruimtelijke ordening Planologische ontheffingen: voordeel € 12.000
We verleenden meer planologische ontheffingen dan geraamd in 2020. Dit betreft veel kleine verzoeken. Incidenteel voordeel.
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Grondexploitaties woningbouw: nadeel € 1.161.000
Aan de batenkant is er een nadeel van € 1.161.000 en aan de lastenkant een voordeel van € 1.224.000. Per saldo een incidenteel voordeel van € 64.000: - Een incidenteel nadeel van € 97.000. Dit betreft een verlies op particuliere exploitaties. Bij de onderhandelingen over de overeenkomsten spreken wij een maximaal bedrag af als exploitatiebijdrage om de kosten van de gemeente te dekken. Omdat bij sommige plannen de vooraf afgesproken exploitatiebijdrage ontoereikend is, kan een deel niet in rekening worden gebracht. - Een incidenteel voordeel van € 180.000. Bij de (tussentijdse) winstnemingen namen wij voor de woningbouwlocaties een winst van € 203.000. We raamden € 23.000. Het verschil komt door de hogere winstneming op het complex van Harfsen West.
8.3 Wonen en bouwen Leges welstand: nadeel € 17.000
Er waren minder plannen in welstand in 2020. Dit heeft effect op de kosten en op de ontvangen leges. Incidenteel nadeel.
8.3 Wonen en bouwen Omgevingsvergunning bouw: nadeel € 94.000
We verleenden het afgelopen jaar veel kleinere vergunningen. Deze kosten relatief veel tijd, maar leveren verhoudingsgewijs minder leges op. Incidenteel nadeel.
Lasten 3.416 4.460 3.129 1.331
8.1 Ruimtelijke ordening 515 730 523 207
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 555 1.486 262 1.224
8.3 Wonen en bouwen 789 607 569 37
Kapitaallasten 47 19 47 -28
Loonkosten 1.510 1.618 1.728 -110
Belangrijkste afwijkingen:
8.1 Ruimtelijke ordening Bestemmingsplannen: voordeel € 10.000
De uitgaven voor het maken van kleine bestemmingsplanwijzigingen zijn afhankelijk van bestemmingsplanwijzigingsverzoeken. Dit geldt voor het aantal, maar ook voor de omvang van bestemmingsplanwijzigingen. Tegenover minder uitgaven (€ 10.000) staan ook minder inkomsten (€ 18.000). Dit is redelijk in balans. De procedures en de feitelijke inkomsten en uitgaven lopen over een kalenderjaar heen. Incidenteel nadeel.
8.1 Ruimtelijke ordening Voorbereiding omgevingswet: voordeel € 101.000
De invoering van de omgevingswet is met 1 jaar uitgesteld tot 1 januari 2022. Hierdoor zijn een aantal activiteiten die voor 2020 gepland waren uitgesteld, of uitgesmeerd over een langere periode. Dit betreft onder meer werkzaamheden van de ODA op het gebied van milieubeleid, de uitvoering van een pilot met een bestemmingsplan, het voorbereiden van de interne organisatie op de omgevingswet en het implementeren van software. Daardoor zijn ook de kosten in 2020 lager. We stellen voor om het restant budget over te hevelen naar 2021. Incidenteel voordeel.
8.1 Ruimtelijke ordening Maatregelen Ravenswaarden: voordeel € 10.000
Het budget is tot op heden gereserveerd voor landschappelijke en/of recreatieve maatregelen in het gebied Ravenswaarden. Er ligt een voorstel om in 2021 de Bruggeweerdsdijk te renoveren. We stellen voor het budget van € 10.000 over te hevelen naar 2021 daarvoor. Incidenteel voordeel.
8.1 Ruimtelijke ordening Uitvoering landschapsproject Vitaal Gelderland: voordeel € 21.000
We ontvingen minder aanvragen voor de subsidieregeling Biodiversiteit en Landschap dan verwacht. Veel aanvragen van particulieren lopen via vereniging 't Onderholt. Mogelijk heeft corona hierin een rol gespeeld, maar dat is niet zeker. Ook gaven we geen extra publiciteit aan de subsidieregeling in 2020. In 2021 promoten we de subsidiemogelijkheid meer en breder. De regeling is opengesteld voor 4 jaar, 2020 was het eerste jaar. Incidenteel voordeel.
8.1 Ruimtelijke ordening Inhuur t.b.v. verbeterprogramma basisregistraties: voordeel € 38.000
Dit betreft het inhuurbudget voor het "Verbeterprogramma basisregistraties" (de basis op orde) vanwege implementatie van de Omgevingswet. Het project loopt door in 2021. De projectleider is in 2020 minder ingezet dan gepland en werkzaamheden verschuiven naar 2021. We stellen voor om het restant budget over te hevelen naar 2021. Incidenteel voordeel.
8.1 Ruimtelijke ordening Planschades: voordeel € 13.000
Betreft advieskosten over aanvragen planschades. Werkelijke kosten afhankelijk van het aantal aanvragen. We betaalden in 2020 geen tegemoetkomingen planschades uit. Incidenteel voordeel.
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Grondexploitaties woningbouw: nadeel € 1.224.000
Dit incidentele voordeel lichten wij bovenstaand toe bij de analyse van de baten 'grondexploitaties woningbouw'. Aan de batenkant is er een nadeel van € 1.161.000 en aan de lastenkant een voordeel van € 1.224.000. Per saldo een incidenteel voordeel van € 64.000.
8.3 Wonen en bouwen Welstandsadvies: voordeel € 13.000
Er waren minder plannen in welstand in 2020. Dit heeft effect op de kosten en op de ontvangen leges. Incidenteel voordeel.
Totaal programma 8 -574 -1.846 -1.799 48