Toelichting op de balans

Activa zijde

Vaste activa

 • Immateriële vaste activa

Het verloop van de immateriële vaste activa in 2020 is in onderstaand overzicht weergegeven.

Bedragen x € 1.000
  Boekwaarde
01-01-2020
Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdragen van derden Afwaarderingen Boekwaarde
31-12-2020
Kosten van onderzoek en ontwikkeling 158 150 201   80   26
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 326     18     308
Totaal immateriële vast activa 484 150 201 18 80   334

In de cijfermatige detailverantwoording 2020 staat een specificatie van de investeringen.

Bedragen x € 1.000
Omschrijving Beschikbaar gesteld krediet Werkelijk besteed in 2020 Cumulatief besteed t/m 2020
2018 Herontwikkeling Scheggertdijk 7 635 -7 26
2018 Herontwikkeling Diekink 250    

Bijdrage aan activa van derden.

Bedragen x €1.000
  Boekwaarde
01-01-2020
Investering
2020
Afschrijving
2020
Boekwaarde
31-12-2020
2010 VRI N346 Kwinkweerd-Aalsvoort 11   2 10
Voorziening sportacc. Almen 70   5 64
Accomodatieplan Almen 245   11 234
Totaal 326   18 308

 

 • Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa in 2020 is in onderstaand overzicht weergegeven.

Bedragen x € 1.000
  Boekwaarde
01-01-2020
Investeringen Des-investeringen Afschrijvingen Bijdragen van derden Af-waarderingen Boekwaarde
31-12-2020
Voorzieningen Balanswaarde
31-12-2020
Investeringen met economisch nut 53.990 421 6.378 1.926     46.106   46.106
Gronden en terreinen 11.221 50 6.109       5.162   5.162
Woonruimten                              -      
Bedrijfsgebouwen 40.407 206 270 1.609     38.735   38.735
Grond- weg- en waterbouwkundige werken 332     25     308   308
Vervoermiddelen                             -      
Machines, apparaten en installaties 1.337 33   112     1.258   1.258
Overige materiële vaste activa* 692 131   180     643   643
                   
Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 21.089 110 13 887     20.299   20.299
Grond- weg- en waterbouwkundige werken 20.111     783     19.328   19.328
Overige materiële vaste activa 977 110 13 104     971   971
                   
Investeringen met maatschappelijk nut 4.966 2.836   206 384   7.211   7.211
Maatschappelijk nut vóór 2017                  
Grond- weg- en waterbouwkundige werken 4.947 2.836   205 384   7.193   7.193
Overige materiële vaste activa 19     1     18   18
Maatschappelijk nut vanaf 2017                             -      
Grond- weg- en waterbouwkundige werken                  
Overige materiële vaste activa                  
                   
In erfpacht uitgegeven gronden 3.944           3.944   3.944
                   
Totaal materiële vaste activa 83.989 3.367 6.391 3.020 384   77.560   77.560


Begrotingsrechtmatigheid kredieten

Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. Kredietoverschrijdingen zijn in principe onrechtmatig. Volgens het toetsingskader van de commissie BBV zijn er echter situaties denkbaar waarbij de overschrijdingen binnen het door de raad uitgezette beleid en binnen het doel blijven waarvoor het krediet beschikbaar is gesteld. Uit onderstaande opstelling blijkt een aantal kredieten overschreden te zijn. De redenen van overschrijding lichten wij toe. Gesteld kan worden dat de uitgaven passen binnen het beleid en binnen het doel waarvoor het krediet beschikbaar is.

Grootboek omschrijving

U - I  SALDO Begroot 2020

U - I SALDO Werkelijk 2020 SALDO Restant 2020 Toelichting Conclusie
2020 Openbare verlichting armaturen 170.000 272.679 -102.679 In 2020 voerden we diverse vervangingsprojecten in Lochem uit. We vervingen meer armaturen dan masten die vervangen zijn. We vervingen ook de armaturen van masten die zijn blijven staan. De overschrijding ondervangen we bij de uitvoering van de overige beschikbare kredieten voor vervanging van openbare verlichting komende jaren. Krediet afsluiten. Past binnen beleid en doel
Verkeersmaatregelen De Garve 38.838 50.373 -11.535 Met het gerealiseerde wachtplein en de aanpassing van de verkeersregelinstallatie rondden we de maatregelen af. De overschrijding komt door hogere kosten van de vri-aanpassing. Er waren hiervoor meer civiele werkzaamheden nodig dan vooraf ingeschat. Krediet afsluiten. Past binnen beleid en doel
2019 Aanpak centrum LCH verkeerscirculatieplan 701.971 811.846 -109.875 In 2020 besteedden we de herinrichting van het Graafschapterrein en de Pr. Bernhardweg aan en voerden we deze uit. De projecten Julianaweg en Molenpoort werkten we verder uit en raadpleegden we de stakeholder/belanghebbenden/betrokkenen. In 2020 hadden we diverse overleggen met de binnenstadsraad en bespraken we de plannen voor de herinrichting van de Markt. Een klein deel van dit krediet gebruikten we voor de verdere voorbereiding van de projecten Molenpoort en Julianaweg. Voor deze projecten komt in 2021 een kredietaanvraag. Past binnen beleid en doel
2019 Uitbr.cont.hoogb.PMD/oudpapier 65.247 97.315 -32.068 Aanvankelijk zouden meer duo containers worden geplaatst. Deze gaven operationele problemen, hiervan afgestapt. Dit leidde tot hogere uitgaven. Daarnaast zijn met de herinrichting van het Graafschapsterrein containers geplaatst. Hierdoor kon er werk met werk worden gemaakt. Past binnen beleid en doel
2018 Aank Scheggertdijk7eo Alm -80.797 - -80.797 Betreft restant saldo van krediet aankoop gronden Scheggertdijk 7 (locatie Doornberg) Almen. Heeft relatie met onderstaand krediet.

De herontwikkeling Scheggertdijk 7 e.o. loopt vertraging op als gevolg van de juridische procedure met Doornberg Recycling. Het bestemmingsplan en de grondexploitatie komen in 2021 in de raad ter besluitvorming. Aansluitend vindt verdere planvoorbereiding en -uitvoering plaats.
Past binnen beleid en doel
2018 Herontwikkeling Scheggertdijk 7 eo 601.692 -7.092 608.784
2014 Nieuwb Prop/Hendrik Geb. -136.629 2.420 -139.049 Verantwoording met accountantsverklaring voor bouwkrediet MSG De Garve van schoolbesturen ontvangen. Intern getoetst aan beschikkingen. Krediet per 31-12-2020 afsluiten. De overschrijding van € 39.000 wordt veroorzaakt door aanleg schoolplein, motie van de raad en door advieskosten en communicatiekosten Past binnen beleid en doel
2014 Nieuwb Prop/Hendrik Insta 100.497 - 100.497

Wij lichten de begrotingsonrechtmatigheid boven de € 10.000 toe. Bijlage 2 bevat alle toelichtingen op de kredieten.

 • Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa in het jaar 2019 wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

Bedragen x € 1.000
  Boekwaarde
01-01-2020
Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen/
aflossingen
Afwaarderingen Boekwaarde
31-12-2020
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 341         341
Leningen aan deelnemingen 286     143   143
Overige langlopende leningen u/g 4.192 97   38   4.252
Totaal financiële vast activa 4.819 97   181   4.736


Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

De samenstelling van deze post is:

Bedragen x € 1.000
  Boekwaarde
01-01-2020
Boekwaarde
31-12-2020
NV Bank Nederlandse Gemeenten 150 150
Stadsbank Oost Nederland 53 53
Vitens 5 5
Circulus-Berkel 59 59
Alliander 73 73
Totaal 341 341

Bank Nederlandse Gemeenten
Het gemeentelijk aandelenkapitaal bedraagt:
60.138 aandelen nominaal groot € 2,50; geheel volgestort.

Stadsbank Oost Nederland
De gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal, omdat deze bankinstelling diensten verleent aan ingezetenen die schuldhulpverlening nodig hebben of andere ondersteuning om uit financiële nood te kunnen geraken. Per inwoner heeft de gemeente een bedrag van € 1,59 gestort.

Vitens 
De aandelen zijn in de balans opgenomen voor de verkrijgingsprijs van € 5.000. Op 1 januari 2020bestaat het gemeentelijk aandelenkapitaal uit 32.045 aandelen van nominaal groot € 1,00.

Circulus-Berkel
De gemeente Lochem neemt deel in het aandelenkapitaal van Circulus-Berkel om samen met de andere aandeelhouders (alleen gemeenten) invloed te hebben op de bedrijfsvoering en de kosten van dienstverlening.
Het gemeentelijk aandelenkapitaal bestaat uit 751 aandelen van nominaal groot € 1,00.

Alliander
De aandelen zijn in de balans opgenomen voor de verkrijgingsprijs van € 73.000.
Op 1 januari 2020 bestaat het gemeentelijk aandelenkapitaal uit 522.244 aandelen van nominaal groot € 5,00.

Leningen aan deelnemingen
Dit betreft een lening aan Vitens. Deze is in 2006 ontstaan door omzetting van aandelen in een lening. De lening heeft een looptijd van 15 jaar en wordt lineair afgelost. De rente en aflossing worden ieder jaar op 1 juli voldaan. De rente is het gemiddeld rentepercentage over 10-jaars Nederlandse staatsleningen over de afgelopen 5 kalenderjaren vermeerderd met 100 basispunten. Voor het jaar 2020 bedraagt de rente 1,40%.

Overige langlopende leningen u/g

Bedragen x € 1.000
  Boekwaarde
01-01-2020
Verstrekkingen
2020
Aflossing
2020
Boekwaarde
31-12-2020
Renteloze lening St. Gorsselse zwembaden 3   3  
Lening SCC 't Trefpunt 143     143
SVN Startersfonds  2.888 48   2.936
Lening Gorsselse Zwemb zonnecollectoren 3   3  
SVN duurzaamheidslening 647     647
Revolving Fund Lening Lochem Energie 1e lening 16   3 13
SVN blijverslening/Toekomstbestendig wonen 250 -1   249
Revolving Fund LochemEnergie lening 2017, 2e lening 19   2 17
Revolving Fund Zwembad Laren lening 2017 20   2 18
Revolving Fund Lochem Energie Waterkracht 2019  23   21 2
Revolving Fund Witkampers renovatie voetbalcomplex 2020   25 1 24
Revolving Fund Lochem Energie laadpalen 2020   25   25
Krediethypotheken Het Baken 179   2 178
Totaal 4.192 97 37 4.252

In 2020 is er een lening aan Witkampers en Lochem Energie verstrekt.

SVN Starterfonds
De storting in het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVN), onderdeel startersleningen, kan als volgt toegelicht worden:

Bedragen x € 1.000
Omschrijving Bedrag
Saldo 1 januari 2020 2.888
Bij:  
Rentevergoeding 2020 verstrekte leningen 61
  2.949
Af:  
Beheervergoeding 2020 13
Saldo 31 december 2020  2.936

Het schuldrestant van de door de gemeente verstrekte startersleningen per 31 december 2020 bedraagt € 2.617.643.
Op 31 december 2020 heeft de gemeente bij het SVN nog een rekening-courant tegoed van € 318.322.
In 2020 zijn 11 startersleningen verstrekt voor een totaalbedrag van € 361.825. Na de mutaties van 2020 komt het aantal lopende leningen uit op 99.

SVN duurzaamheidslening
De storting in het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVN), onderdeel duurzaamheidsleningen, kan als volgt toegelicht worden: 

Bedragen x € 1.000
Omschrijving Bedrag
Saldo 1 januari 2020 648
Bij:  
Rentevergoeding 2020 verstrekte leningen 3
  651
Af:  
Beheervergoeding 2020 3
Saldo 31 december 2020 648

Het schuldrestant van de door de gemeente verstrekte duurzaamheidsleningen per 31 december 2020 bedraagt € 645.253.
Op 31 december 2020 heeft de gemeente bij het SVN een rekening-courant tegoed van € 2.594.
In 2020 zijn geen duurzaamheidsleningen verstrekt . Na de mutaties van 2020 komt het aantal lopende leningen uit op 119.

SVN Toekomstbestendig wonen/blijversleningen
De storting in het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVN), toekomst bestendig wonen/blijversleningen, kan als volgt toegelicht worden:

Bedragen x € 1.000
Omschrijving Bedrag
Saldo 1 januari 2020 250
Bij:  
Rentevergoeding 2020 verstrekte leningen 1
  251
Af:  
Beheervergoeding 2020 1
Saldo 31 december 2020 250

Het schuldrestant van de door de gemeente verstrekte leningen per 31 december 2020 bedraagt € 247.388.
Op 31 december 2020 heeft de gemeente bij het SVN nog een rekening-courant tegoed van € 1.569.
In 2020 zijn 40 leningen verstrekt voor een totaalbedrag van € 193.115. Na de mutaties van 2020 komt het aantal lopende leningen uit op 54.

Vlottende activa

 • Voorraden

De in de balans opgenomen voorraden zijn uitgesplitst naar de volgende categorieën:

Bedragen x € 1.000
  Balanswaarde
01-01-2020
Balanswaarde
31-12-2020
Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie 8.104 11.860
Gereed product en handelsgoederen 6 6
Totaal 8.111 11.867


Bouwgronden in exploitatie

Van de bouwgronden in exploitatie kan van het verloop in 2020 het volgende overzicht worden weergegeven:

Bedragen x € 1.000
Complex Boekwaarde
01-01-2020
Van gronden in
voorraad
Investeringen Inkomsten Ten laste (+)/gunste
(-)van het resultaat
Nog te 
ontvangen
Boekwaarde
31-12-2020
Aalsvoort West  639                  -            505         1.794                  -820              170
Stijgoord 2.290                  -               65            214                      64           2.077
Diekink           4.333               54                  -             4.387
TKF 825                  -            262                  -                         -           1.087
Subtotaal 3.754 4.333            886         2.008  -756                  -         7.721
Harfsen West 899                  -            247            663  -203              686
Barchem Zuid 1.411                  -               88            682                         -              817
Gasfabriek 1.963                  -            177            946                         -           1.194
Clusterlocatie Exel 284                  -            276                  -                         -              560
Detmerskazerne 1.605                  -            145                 3                         -           1.747
Kop van Oost 345         2.178            137            409                         -           2.250
Almen Zuid totaal 737                  -               27            471                         -              294
Etalage n.d. Toekomst 2.838                  -               62            151                         -           2.750
Subtotaal 10.083         2.178         1.159         3.324 -203                  -      10.299
Totaal actieve bouw-grondexploitaties      13.837         6.511         2.045         5.331 -959                  -      18.020
Totaal particuliere grondexploitaties               16                  -               90                  - 81               19                 6
Totaal      13.853         6.511         2.134         5.331  -878               19      18.026

 

Bedragen x € 1.000
Complex Boekwaarde
31-12-2020
Voorziening verlieslatend
complex
01-01-2020
Mutatie voorziening verlieslatend complex
ten laste (+)/gunste (-)
van het resultaat
Voorziening
verlieslatend
complex 31-12-2020
Balanswaarde
01-01-2020
Balanswaarde
31-12-2020
Nog te maken kosten nog te ontvangen opbrengsten Verwacht eindsaldo
op basis van
ramingen 01-01-2021
Aalsvoort West             170                  -                                      -                       -            639            170 664 1825 overschot             991
Stijgoord         2.077                  -                                      -                       -         2.290         2.077 641 2720 overschot                 3
Diekink         4.387                  -                                 259                  259                  -         4.128 3061 7150 tekort           - 297
TKF         1.087               94                                   35                  129            731            958 108 1061 tekort           - 134
Subtotaal         7.721               94                                 294                  388         3.660         7.333 4.473 12.757               562
Harfsen West            686                  -                         -            899            686 455 1645 overschot             504
Barchem Zuid            817            817                                   39                  856            594             -39 247 191 tekort           - 873
Gasfabriek         1.194            630                                  -30                  600         1.333            594 36 618 tekort           - 612
Clusterlocatie Exel            560                  -                         -            284            560 902 1612 overschot             149
Detmerskazerne         1.747                  -                         -         1.605         1.747 2465 4292 overschot               80
Kop van Oost         2.250         2.585                                   94              2.679       -2.239           -429 5013 4246 tekort       - 3.017
Almen Zuid totaal            294            218                                    -0                  218            520               76 247 319 tekort           - 222
Etalage n.d. Toekomst         2.750         1.399                                   25              1.424         1.439         1.326 413 1621 tekort       - 1.543
Subtotaal      10.299         5.649                                 129              5.777         4.434 4.521 9.779      14.544         - 5.534
Totaal actieve bouwgrondexploitaties      18.020         5.743                                 423              6.166         8.094      11.855        
Totaal particuliere grondexploitaties                 6                  -                                      -                 16                 6        
Totaal      18.026         5.743                                 423              6.166         8.110      11.860        

De waardering van de in exploitatie genomen bouwgronden is gebaseerd op de inzichten van de berekeningen per 1 januari 2021 en de daarbij behorende inschatting van uitgangspunten, parameters en risico’s. Uiteraard betreft dit een inschatting die omgeven is door onzekerheden, die jaarlijks wordt herzien en waarbij de waardering in het komende jaar zowel positief als negatief kan uitvallen. We hebben op basis van de huidige informatie en inzichten de beste inschatting gemaakt voor de waardering van de in exploitatie genomen bouwgronden.

We hanteren de volgende algemene uitgangspunten ten aanzien van onze ramingen:

 • Rentepercentage bedraagt 0,83%;
 • Kostenindexatie (inflatiepercentage) bedraagt 2% ;
 • De geraamde verkopen van de bouwkavels zijn gebaseerd op de actuele woonvisie en grondprijzen.

Ten aanzien van de geraamde nog te maken kosten hanteren we o.a. de volgende uitgangspunten:

 • De nog te verwerven gronden per 1 januari 2021;
 • De nog te maken kosten voor bouw- en woonrijpmaken per 1 januari 2021 gebaseerd op actuele ramingen en ervaringscijfer;
 • De nog te maken externe en interne begeleidingskosten en uren per 1 januari 2021;
 • Een inschatting van de overige nog te maken kosten per 1 januari 2021.

Ten aanzien van de geraamde nog te realiseren opbrengsten hanteren we o.a. de volgende uitgangspunten:

 • De nog te verkopen bouwkavels per 1 januari 2021;
 • De nog te ontvangen subsidies en bijdragen van derden per 1 januari 2021.

We hebben geen grondexploitatie met een looptijd langer dan de voorgeschreven maximale looptijd van tien jaar.

De risico’s zijn nader toegelicht in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing in het jaarverslag.

Voor een uitgebreidere toelichting op de “bouwgronden in exploitatie” verwijzen we u naar de paragraaf “Grondbeleid”.

Gereed product
Dit betreft de voorraad eigen verklaringen.

 • Uitzettingen korter dan één jaar

In onderstaand overzicht wordt een specificatie gegeven van de in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar en korter.

Bedragen x € 1.000
  Balanswaarde
31-12-2019
Boekwaarde
31-12-2020
Voorziening
oninbaarheid
Balanswaarde
31-12-2020
Vorderingen op openbare lichamen 4.433 4.866   4.866
Rekening-courantverhouding met het Rijk 5.345 7.373   7.373
Rekening-courantverhouding overige niet-financiële instellingen 947 81   81
Overige vorderingen:        
- Algemeen* 762 2.511 671 1.840
- Belastingen 2.697 2.937 148 2.790
Totaal 14.184 17.768 819 16.950

Vorderingen op openbare lichamen
In de vorderingen op openbare lichamen zit begrepen de vordering op de Belastingdienst van de bijdrage 2020 uit het BTW-compensatiefonds groot € 4.857.000. Dit bedrag wordt overeenkomstig de gemaakte afspraken tussen rijk en gemeenten op 1 juli 2021 op onze bankrekening gestort.

Rekening-courantverhouding met het Rijk/ Schatkistbankieren
In principe dienen alle overtollige middelen in de schatkist te worden aangehouden. Het saldo op 31 december 2020 is € 7.373.000. Er zijn echter een aantal uitzonderingen. Eén daarvan is het drempelbedrag. Dat is een maximumbedrag (afhankelijk van de omvang van de decentrale overheid) dat gemiddeld per kwartaal buiten de schatkist mag worden gehouden. Voor de gemeente Lochem is dat voor 2020 € 649.000.

Het drempelbedrag is bedoeld om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen: niet elke laatste euro hoeft in de schatkist te worden aangehouden. Alleen de liquide middelen die boven het drempelbedrag uitgaan in de schatkist moeten worden aangehouden. In 2020 hebben geen overschrijdingen plaatsgevonden van het drempelbedrag. In onderstaande tabel is te zien wat de benutting van het drempelbedrag schatkistbankieren gedurende de vier kwartalen 2020 is geweest:

Bedragen x €1.000
Verslagjaar 2020
Drempelbedrag 649
  Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 532 474 485 447
Ruimte onder het drempelbedrag 117 175 164 202
Overschrijding van het drempelbedrag        


Overige vorderingen

Algemeen:
Het saldo van de algemene debiteuren is op 31 december 2020 € 2.511.000.

Belastingen:
Het saldo van de belastingdebiteuren is op 31 december 2020 € 2.937.233.

 • Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. De post liquide middelen bestaat uit:

Bedragen x €1.000
  Balanswaarde
01-01-2020
Balanswaarde
31-12-2020
Liquide middelen    
- Kassaldi 2 1
- Banksaldi 465 451
Totaal 468 452

 

 • Overlopende activa

De post overlopende activa bestaat uit de volgende onderdelen:

Bedragen x €1.000
  Balanswaarde
01-01-2020
Balanswaarde
31-12-2020
Vooruitbetaalde bedragen 2.960 1.242
Nog te ontvangen bedragen 5.729 7.515
- Algemeen* 4.899 6.019
- Rijk 422 1.166
- Overige Nederlandse overheidslichamen 408 330
Totaal 8.689 8.757
* Op 31 december 2020 is het saldo van de voorziening particuliere exploitaties € 36.000

In de nog te ontvangen bedragen ‘algemeen’ is per ultimo 2020 een bedrag van € 325.874 opgenomen uit hoofde van verhaalbare kosten als gevolg van faciliterend grondbeleid.

Onderstaand zijn de nog te ontvangen bedragen overheidslichamen gespecificeerd.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Saldo
01-01-2020
Af
2020
Bij
2020
Saldo
31-12-2020
Rijk: 422 422 1.166 1.166
Suppletie alg uitkering conv. explosieven 291 291 1.024 1.024
Alg uitkering verrekening voorschoten 131 131 143 143
Overige Nederlandse overheidslichamen 408 364 286 330
Leerplicht kwal. bijdrage      32 32
St. Poolster energie afrekening 1 1    
Gemeente Berkelland workshop 1 1    
Gemeente Zutphen zorgbelang 1 1    
Subsidie ESF 2014-2020 50 50    
PWA energie 12 12    
Provincie Gelderland subsidie de groene fabriek  10 10    
Provincie Gelderland subsidie POP3 korte ketens 44   56 100
Detachering   20 20 17 17
Luchtfoto's teruggave 4 4    
Liquidatie RAL 45 45    
Ondersteuning Plus OV 4e kwartaal 31 31 43 43
Subsidie Stichting Verenfonds 39 39 35 35
Bijdrage Gemeente Voorst fietsvoetveer 4 4 2 2
Afrekening ODA  111 111 33 33
Plus OV facturen Driessen en resultaat 36 36 39 39
Doorbelasting regiefunctionaris     7 7
ROZ Hengelo inzet TOZO beoordelingen     18 18
Doorbelasting aanbesteding e-HRM     5 5
Totaal 830 786 1.452 1.496

 

 

Passiva zijde

Vaste passiva

 • Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

Bedragen x €1.000
Omschrijving Boekwaarde
01-01-2020
Resultaat 2019 Dotatie tlv exploitatie Onttrekking ten gunste van exploitatie Boekwaarde
31-12-2020
Algemene reserve 17.927 5.716 1.558 937 24.264
Bestemmingsreserves 31.219   1.186 2.281 30.124
Totaal Reserves 49.146 5.716 2.745 3.218 54.388
Resultaat na bestemming 5.716 - 5.716   7.563 7.563
Totaal 54.862   2.745 10.781 61.951

Algemene toelichting reserves en voorzieningen
Conform artikel 12 van de Financiële verordening van de gemeente Lochem wordt het college opgedragen periodiek een (bijgestelde) nota reserves en voorzieningen aan te bieden met de bedoeling de raad in de gelegenheid te stellen zijn kaderstellende rol te kunnen uitvoeren. Door de vaststelling van de nota reserves en voorzieningen op 9 maart 2020 is aan de gestelde opdracht invulling gegeven.

Reserves
De wettelijke voorschriften rondom de reserves
Het BBV maakt in artikel 43 onderscheid in de volgende reserves:
a. de algemene reserve;
b. bestemmingsreserves die dienen om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven die aan derden in rekening worden gebracht, maar die niet specifiek besteed hoeven te worden (de zogenaamde “egalisatie” reserves);
c. overige bestemmingsreserves (reserves waaraan een bestemming is gegeven).

Voor de reserves (artikel 54 van het BBV) geldt dat er in de toelichting op de balans de aard en de reden van elke reserve en de toevoegingen en onttrekkingen daaraan worden toegelicht. In een overzicht wordt per reserve het verloop gedurende het jaar 2020 weergegeven.

Toelichting reserves

Bedragen x € 1.000
Nr.  Omschrijving Boekwaarde
01-01-2020
Toevoeging
2020
Onttrekking
2020
Boekwaarde
31-12-2020
  Algemene reserve 17.927 7.275 937 24.264
  Bestemmingsreserves 31.219 1.186 2.281 30.124
1 Reserve vervanging ondergrondse verzamelcontainers 138 29 167  
2 Reserve afvalstoffenheffing 19   19  
3 Reserve rondweg Lochem 2.054     2.054
4 Reserve riolering 44   44  
5 Reserve wonen 105   6 99
6 Reserve functiegericht wegbeheer 800   100 700
7 Reserve Kop van Oost   95 42 53
8 Reserve Sociaal domein 608   598 18
9 Reserve kapitaallasten 27.451 678 1.277 26.851
10 Reserve Corona   384 27 357

Algemene reserve

Aan de algemene reserve is in 2020 in totaliteit een bedrag gedoteerd van € 7.274.503.
De grootste doteringen betreffen het batig rekeningsaldo 2019 groot € 5.716.089, de (tussentijdse) winstneming van 4 grondexploitaties gezamenlijk groot € 960.271 en het vrijvallen van de reserve sociaal domein groot € 598.143.

De algemene reserve is aangewend voor een totaalbedrag van € 937.000. De grootste aanwendingen zijn € 495.000 voor de dekking van de overheveling van niet bestede budgetten 2019 en € 255.000 voorbereiding omgevingswet.

Bestemmingsreserves

 1. Vervanging ondergrondse verzamelcontainers
  Deze reserve is in 2011 ingesteld voor de kosten van vervanging van ondergrondse verzamelcontainers. Conform begroting is in 2020 € 29.166 aan deze reserve gedoteerd. Na deze toevoeging had de reserve een boekwaarde van € 166.802. In de nota reserves en voorzieningen 2019 is besloten is om deze reserve om te zetten in een voorziening. Daarom is het saldo overgeboekt naar de voorziening vervanging ondergrondse verzamelcontainers.
 2. Afvalstoffenheffing
  De gelden zijn voornamelijk afkomstig uit oude afrekeningen van de Regio Stedendriehoek, als gevolg van de overdracht van de afvalinzameling naar het voormalig Berkel Milieu, en de dividenduitkeringen van Circulus-Berkel. De reserve dient ter dekking van de kosten voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de afvalinzameling. Conform begroting is in 2020 € 18.922 onttrokken.
 3. Rondweg Lochem
  Deze reserve is in 2001 ingesteld met als doel een bijdrage aan de provincie te verstrekken voor de aanleg van de noordoostelijke rondweg langs de kern Lochem. In 2020 hebben geen mutaties plaats gevonden.
 4. Riolering
  Bij de vaststelling van de jaarrekening 2009 is besloten de bestemmingsreserve riolering te vormen. Dit betreft een egalisatie reserve om ongewenste schommelingen in de tarieven op te vangen. Met het vaststellen van het Afvalwaterketenplan 2016-2020 is het besloten het saldo van deze reserve geleidelijk af te bouwen tot nul, waardoor de stijging van de rioolheffing gereduceerd wordt. In 2020 is het laatste deel, zijnde een bedrag van € 44.087, aangewend.
 5. Wonen
  In de raadsvergadering van 27 juni 2011 is besloten om deze reserve in te stellen. In deze reserve zijn de nog niet bestede middelen gestort van twee subsidieregelingen in het kader van woningbouwafspraken, te weten het Besluit locatie gebonden subsidies (BLS) en Stimuleringsbijdrage Goedkope Woningbouw (SGW).
  De reserve dient voor de bevordering van volkshuisvestingsdoelstellingen. Deze gelden zijn gelabeld via deze bestemmingsreserve vanwege de van kracht zijnde subsidieregeling en het daarmee samenhangende oorspronkelijke doel en de bestedingsverplichting aan volkshuisvestingsdoelstellingen.
  In 2020 is € 6.000 aan deze reserve onttrokken.
 6. Functiegericht wegbeheer
  Bij de behandeling van de Kadernota 2018 is deze reserve ingesteld. De reserve is ingesteld om de verschillende wegcategorieën, behoudens de afwegingswegen, de komende 10 jaren (2018-2027) in te richten conform uitgangspunten en kwaliteitsniveau. Onttrokken is het geraamde bedrag van € 100.000.
 7. Kop van oost
  In de raadsvergadering van 26 juni 2017 is besloten om deze reserve in te stellen. De reserve Kop van Oost en de verliesvoorzieningen m.b.t. Kop van Oost vormen samen de dekking voor de aanvullende netto gemeentelijke bijdrage van maximaal € 2,7 miljoen, zijnde het tekort ten einde de ontwikkeling van de Kop van Oost mogelijk te maken. In 2020 is per saldo een bedrag van € 52.668 toegevoegd.
 8. Sociaal Domein
  Deze reserve is ingesteld bij de behandeling van de Bestuursrapportage 2015.
  Een deel van het gemeentelijk rekeningsaldo 2016, groot € 2.055.000, is in 2017 toegevoegd aan deze reserve. Met deze reserve worden eventuele exploitatietekorten als eerste opgevangen. In de nota reserves en voorzieningen 2019 is besloten om de reserve per 31 december 2021 op te heffen en het saldo in de algemene reserve te storten. In dit boekjaar is € 598.143 onttrokken.
 9. Reserve kapitaallasten
  In deze reserve komen de bijdragen van de algemene of bestemmingsreserves ten behoeve van (gedeeltelijke) dekking van investeringen. Deze reserve dient ter dekking van de toekomstige kapitaallasten op basis van eerder genomen raadsbesluiten en is daarmee beklemd.
  In 2020 is de reserve verhoogd met € 137.253 wegens rentetoevoeging. De reserve is daarnaast verhoogd voor dekking van de kapitaallasten van de volgende investeringen:
  • reconstructie Ooldselaan € 267.700;
  • reconstructie Markeloseweg € 67.000;
  • slijtlagen Ampsenseweg/Holterweg € 40.000.
  Voor de dekking van kapitaallasten is € 1.277.361 aan de reserve onttrokken.
 10. Reserve Corona
  Bij het vaststellen van de Bestuursrapportage 2020 heeft de gemeenteraad besloten tot de vorming van de reserve Corona. Conform begroting is € 384.000 in de reserve gestort en is een bedrag van € 27.000 onttrokken.

 

 • Voorzieningen
Bedragen x € 1.000
Nr. Omschrijving Boekwaarde
01-01-2020 
Toevoeging
2020
Vrijval
2020
Onttrekking
2020 
Boekwaarde
31-12-2020
  Voor verplichtingen, verliezen en risico's 1.067 12 164 153 762
1 Voormalig bestuurders (herindeling) 3   1 1 1
2 Voorziening voormalig personeel 72   6 21 46
3 Voorziening APPA-regeling bestuurders 453   157 92 204
4 Voorziening gepensioneerde bestuurders 538 12  

39

511
  Ter egalisering van kosten 2.495 526   343 2.678
5 Voorziening onderhoud gemeentelijke accommodaties 2.495 526   343 2.678
  Voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven 15.513 1.482   1.352 15.642
6 Voorziening vervanging riolering 15.513 1.315   1.352 15.475
7 Voorziening vervanging ondergrondse verzamelcontainers   167     167
  Voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is 2.281 1.050   2 3.330
8 Voorziening egalisatie riolering 2.211 1.050     3.261
9 Voorziening legaat J.A. Vuller 2     2  
10 Voorziening middelen derden(planschade) 69       69
  Totaal voorzieningen 21.355 3.070 164 1.849 22.412

Hierna volgt een toelichting op de aanwezige voorzieningen

 1. Voormalig bestuurders herindeling
  Deze voorziening is ingesteld bij de behandeling van de begroting 2005 met het doel de kosten te dekken van de bestuurders die als gevolg van de herindeling niet meer als bestuurder in de nieuwe gemeente Lochem zijn teruggekeerd. In 2020 is € 1.000 onttrokken aan de voorziening.
 2. Voormalig personeel
  Deze voorziening is gevormd voor verplichtingen voor personeel die in de WW terecht komen. In 2020 is er € 20.000 onttrokken en heeft er een vrijval van € 6.000 plaatsgevonden.
 3. APPA-regeling bestuurders
  Deze voorziening vormden we in 2010 voor de Appa-regeling (Algemene pensioenwet politiek ambtsdragers) van gewezen bestuurders. In 2020 is € 92.000 onttrokken aan de voorziening en is een bedrag van € 157.000 vrijgevallen. Deze vrijval is ontstaan door het geen gebruik hoeven te maken van wachtgeld van een voormalig bestuurder en doordat er een APPA-regeling is beëindigd van een voormalig bestuurder.
 4. Gepensioneerde bestuurders
  Voor gepensioneerde bestuurders is in 2010 een voorziening getroffen. Op basis van actuariële berekeningen is in 2020 aan de voorziening een bedrag van € 12.000 gedoteerd. Aan pensioenen is € 39.000 besteed.
 5. Onderhoud gemeentelijke accommodaties
  Deze voorziening is in 2009 ingesteld. Het voor het onderhoud van de gemeentelijke accommodaties geldende meerjarig onderhoudsplan (MOP) is herijkt op basis van een aantal, deels wettelijk verplichte, factoren, waaronder: toerekening van indexering en btw en de 5-jaarlijkse technische her inspectie. De financiële gevolgen hiervan zijn vertaald in een raadsvoorstel waarover in 2019 een definitief besluit is genomen bij de Kadernota 2020. In de voorziening is een bedrag gestort van € 526.000. Onttrokken is € 343.000.
 6. Vervanging riolering
  Er is een actueel Afvalwaterketenplan (AWKP). In 2020 stelden we een nieuw gemeentelijk rioleringsplan 2021-2025 (GRP) op voor de jaren vanaf 2021. Voor de uitvoering van dit plan werken wij met een voorziening. De voorziening zetten wij in voor toekomstige vervangingsinvesteringen. De kosten voor onderhoud vangen wij op binnen de reguliere exploitatie.
  In 2020 voegden wij € 1.315.000 toe aan de voorziening op basis van het AWKP. Onttrokken is een bedrag van € 1.352.000. Op basis van het AWKP raamden wij in 2020 een onttrekking van € 2.821.000. Het verschil van € 1.469.000 ontstaat door:
  • De uitwerking van projecten veel voorbereidingstijd vroeg;
  • Prioritering van werkzaamheden;
  • Uitstellen van projecten. De uitgestelde projecten pakken wij in 2021 op.
  Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen, onderdeel riolering en het overzicht met de stand van de kredieten.
 7. Voorziening vervanging ondergrondse containers
  Met het vaststellen van de nota reserves en voorzieningen 2019 (maart 2020) is de reserve vervanging ondergrondse verzamelcontainers omgezet van een reserve naar een voorziening. In het tarief afvalstoffenheffing is sinds 2011 een bedrag van € 2 per aansluiting opgenomen voor de toekomstige vervanging van ondergrondse containers. In 2020 is € 167.000 in de voorziening gestort. Dit is gelijk aan het bedrag dat we raamden en inclusief het saldo van de reserve. In 2021 vervangen wij verspreid over de gemeente een aantal ondergrondse containers. Voor de vervanging van ondergrondse verzamelcontainers hanteren wij een vervangingsplan.
 8. Egalisatie riolering
  Jaarlijks rekenen wij via deze voorziening het rekeningresultaat op riolering af. In 2020 is € 1.050.000 in de voorziening gestort. Dit is gelijk aan het bedrag dat we raamden. In het nieuw gemeentelijk rioleringsplan 2021-2025 (GRP) stellen we voor het saldo van de voorziening in te zetten om het tarief voor de rioolheffing vanaf 2022 te bevriezen voor vier jaar.
 9. Voorziening legaat Vuller
  De voormalige gemeente Gorssel heeft een legaat ontvangen waarvan de baten ten gunste moeten komen aan het primair onderwijs in de voormalige gemeente Gorssel. In de raad van 9 maart 2020 bij het besluit over de nota reserves en voorzieningen is besloten deze voorziening op te heffen en het bedrag over te maken naar het Vullerfonds.
 10. Voorziening afkoopsom planschade
  Wij kunnen als gemeente een afkoopsom ontvangen van de initiatiefnemer, voor de afkoop van planschaderisico’s bij ruimtelijke ontwikkelingen. Daarvoor is het nodig dat wij als gemeente een voorziening opnemen, waar we het ontvangen bedrag aan toevoegen. Derden kunnen planschade verzoeken indienen bij bestemmingsplanwijzigingen. Als dit niet binnen 5 jaar na onherroepelijk worden van het betreffende bestemmingsplan gebeurd, dan valt het bedrag dat wij hebben ontvangen vrij en mogen wij het houden. Bij de Bestuursrapportage 2018 (raad 15-10-2018) hebben we hiervoor deze nieuwe voorziening ingesteld. In 2020 hebben er geen mutaties plaatsgevonden.

 

 • Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden en het verloop is als volgt:

Bedragen x €1.000
  Saldo
01-01-2020
Opgenomen Aflossing Saldo
31-12-2020
Onderhandse leningen:        
Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen 1.200   120 1.080
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen 23.918   4.422 19.496
Totaal 25.118   4.542 20.576

Voor de opgenomen vaste geldleningen is in het huidige boekjaar € 400.039 aan rente verantwoord. De leningen hebben op 1 januari 2020 een gemiddeld gewogen rente van 1,61% (2019: 2,55%).


Vlottende passiva

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

Bedragen x €1.000
 

Saldo
01-01-2020

Saldo
31-12-2020

Schulden <1 jaar

10.305

3.658
- Overige kasgeldleningen 5.000  
- Banksaldi    
- Overige schulden 5.305 3.658
Overlopende passiva 6.071 12.058
- Vooruitontvangen bedragen:    
* Het rijk 241 4.124
* Overige overheidslichamen 2.363 3.420
* Overige vooruitontvangen bedragen 37  
Nog te betalen bedragen 3.429 4.515
Totaal 16.376 15.717

Onderstaand zijn de vooruit ontvangen middelen overheidslichamen gespecificeerd.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Boekwaarde 
 01-01-2020 
Toevoegingen 
2020
Onttrekkingen 
2020
 Boekwaarde 
31-12-2020
Rijk: 241 4.111 229 4.123
Uitkoop Ampsenseweg        
Min. Infra voorber,begel., toez., geluidsanering 13 137 4 146
Uitkoopregeling Dorpsstraat 2b Almen 3     3
Algemene Uitkering sept.circ. Duale trajecten inburgering 225   225  
RVO regeling EAW   21   21
Min van financiën gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek   9   9
Min van Infra spec uitk stim verk veiligheidsmaatregelen   518   518
Min van VWS restant sportakkoord 2020   12   12
Min van Onderwijs OAB restant 2019 en 2020   40   40
Min Soc. Zaken TOZO gelden 2020   3.374   3.374
Overige Nederlandse overheidslichamen: 2.363 1.127 71 3.420
VS subs Prov Gld Vitaal GLD        
Aanleg Haven TKF + grondexploitatie TKF subs prov gld (Lochem stad) 715     715
Afvalfonds zwerfafval overschot 13     13
Maatschappelijk opvang beschermd wonen 36 603   639
Verrekening subsidie Lochem Stad 325     325
Waterschap vergoeding bruggen 346     346
Groen fabriek/cleantech Prov. GLD        
Transformatiebudget Gemeente Deventer 206     206
Traverse Eefde-Zuid Prov. GLD 485   46 439
Biodiversiteitsplan Prov GLD 25 3 25 3
Aanpak nabo's 2019 Prov GLD 213 213   427
Klompenpaden Prov GLD   34   34
Aardgasvrij Laren fase 2   7   7
Schouwburg ondersteuning corona Prov GLD   100   100
Delta overname boventallig personeel   150   150
Bijdrage agro innovatie coöperatie regio Gemeente Apeldoorn   17   17

 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen/rechten en gebeurtenissen na balansdatum

6.3 Niet uit de balans blijkende verplichtingen/rechten en gebeurtenissen na balansdatum

Langlopende contracten

 • Voor de schoonmaak is een contract afgesloten in 2017 dat 4 jaar loopt en daarna nog 4 optiejaren heeft. De kosten zijn bij benadering € 90.000 per jaar.
 • Voor de verwijdering van huishoudelijk afval is een contract afgesloten met Circulus-Berkel. Voor 2021 bedragen de kosten circa € 2.912.000.
 • De gemeente Lochem neemt deel in de gemeenschappelijke regeling “Veiligheidsregio Noord en Oost-Gelderland”. Het is een doorlopende overeenkomst en de gemeentelijke bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. Voor 2021 bedraagt de vergoeding € 2.230.000 Daar zit ook de bijdrage in voor de brandweer.
 • De gemeente Lochem neemt deel in de gemeenschappelijke regeling GGD Gelre-IJssel. Het is een doorlopende overeenkomst en de gemeentelijke bijdrage wordt jaarlijks bepaald op basis van het aantal inwoners. Voor 2021 bedraagt de vergoeding € 549.635.
 • Voor de levering van elektriciteit en gas zijn op 1 januari 2018 overeenkomsten aangegaan met De Vrije Energieproducent (DVEP) voor elektra en met Gazprom Energy voor gas. Deze contracten lopen tot en met 2019, met daarna nog vier optiejaren, waar we gebruik van maken. De kosten per jaar zijn afhankelijk van het verbruik. Op basis van een globale schatting bedraagt het jaarbedrag € 400.000.
 • Voor de meetdiensten van de elektriciteit is een contract afgesloten met Joulz voor de periode 2015 tot 2025. De kosten hiervoor bedragen circa € 26.000 per jaar.
 • Voor automatiseringsdoeleinden zijn contracten afgesloten, die jaarlijks opgezegd kunnen worden.
 • Voor mobiele telefonie is in 2016 een contract afgesloten met een looptijd van 3 jaar. Deze is verlengd voor 3 jaar. De kosten hiervan zijn bij benadering € 30.000 per jaar.
 • Voor de catering is een contract afgesloten per februari 2018, deze loopt 4 jaar en heeft daarna nog 2 optiejaren. De kosten hiervoor bedragen circa € 40.000 per jaar.
 • Voor de printers/copiers is een contract afgesloten in 2017 dat 4 jaar loopt met de mogelijkheid van 1 optiejaar. Hiervan zijn de kosten bij benadering € 25.000 per jaar.
 • Het abonnementenbeheer is in 2014 aanbesteed en loopt vanaf 1 januari 2015 voor 4 jaar en heeft daarna nog 4 optiejaren, waar we gebruik van maken. Jaarlijkse kosten bedragen circa € 70.000.
 • Voor de Traverse Eefde is een onderhoudscontract afgesloten met een looptijd van 10 jaar. Dit contract eindigt in 2026. De kosten per jaar zijn € 9.000.

Achtervangpositie Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
Corporaties, deelnemers van het WSW, zijn voor investeringen in bestaande en nieuwe te bouwen woningen en maatschappelijk vastgoed aangewezen op de onderhandse kapitaalmarkt. Om ervoor te zorgen dat de deelnemers deze leningen tegen relatief gunstige condities kunnen aantrekken, heeft het WSW met medewerking van landelijke en lokale overheden een zekerheidsstructuur voor corporaties ontwikkeld.
Belangrijke kenmerken van deze zekerheidsstructuur zijn:

 • Deelnemers lenen tegen gunstige voorwaarden en aantrekkelijke tarieven;
 • 100 procent zekerheid voor de financiers en solvabiliteitsvrij;
 • De zekerheidsstellers stellen deelnemers in staat tot maatschappelijk en volkshuisvestelijk investeren.

De tertiaire zekerheid van het WSW wordt gevormd door de achtervangpositie van Rijk en gemeenten. Het Rijk heeft een ongelimiteerde achtervangpositie ingenomen. Gemeenten maken elk afzonderlijk een afweging hoe zij de achtervang regelen. Zonder achtervang is borging van leningen niet mogelijk. Het risico dat gemeenten lopen door het aangaan van een achtervangpositie is theoretisch en bestaat uit het verstrekken van een relatief geringe en tijdelijke renteloze lening.

Gemeenten dragen bij aan de volkshuisvesting door het maken van prestatieafspraken met de binnen haar grenzen werkzame woningcorporaties. Een onderdeel van deze prestatieafspraken is de achtervangpositie die de gemeente inneemt. Door het aangaan van achtervang werkt de gemeente mee aan de financierbaarheid van de sociale volkshuisvesting. Door het dalen van de financieringslast van de corporatie blijft meer ruimte over voor de noodzakelijke investeringen in sociale volkshuisvesting of maatschappelijk vastgoed.
Het schuldrestant per 31 december 2020 van de door het WSW gewaarborgde leningen bedraagt € 40.968.000.

Gewaarborgde geldleningen
De gemeente Lochem heeft ultimo 2020 voor een bedrag van € 218.000 aan borgstellingen uitstaan.
De borgstellingen zijn voornamelijk verleend aan verenigingen en stichtingen binnen de gemeente Lochem. Onderstaand is een specificatie weergeven van de borgstellingen.

Bedragen x €1.000
Naam Geldnemer: Oorspronkelijk
bedrag
Percentage
waarvoor borg
is verleend
Restantbedrag
01-01-2020
Restantbedrag
31-12-2020
Aandeel
Gemeente
31-12-2020
St. sportbevordering Epse 130 100% 97 91 91
Semper Fidelis, Gorssel 80 100% 24 21 21
Vitens N.V. 189.200 3% 6.807    
Vereniging Dorpshuis 't Onderschoer 311 100% 47 31 31
Sportclub Eefde 175 100% 20 17 17
Voetbalvereniging Witkampers 115 50%   115 58
Totaal 190.011   6.994 275 218


Eigen bijdrage op grond van de WMO
Een aanvrager van een voorziening, hulp in de huishouding of een financiële tegemoetkoming (persoonsgebonden budget) is op grond van de Wmo een bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK De informatie van het CAK (om privacy redenen beperkt) is ontoereikend om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen op grond van de Wmo geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat door de gemeenten geen zekerheden omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen.