Meer
Publicatiedatum: 15-11-2018

Inhoud

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Programma items

Programma items

In 2020 zijn door verkeersveiligheidsmaatregelen minder verkeersslachtoffers. Automobiliteit is teruggedrongen en fietsverkeer, voor zowel woon-werk verkeer als recreatief, toegenomen. Weggebruikers voelen zich veilig en/of zijn zich bewust van een onveilige situatie door een goede weginrichting passend bij de functie van de weg. Een goede afwikkeling van regionaal en lokaal verkeer op provinciale wegen met minimale belemmeringen. Verkeersveilige wegen (inclusief civiele kunstwerken (bruggen, tunnels, viaducten)) waarbij het onderhoud afgestemd is op het karakter van de weg (intensiteit van het weggebruik en de snelheden die gereden mogen worden). De openbare verlichting voldoet aan het gemeentelijke beleidsplan 2013-2023.


Indicator

Realisatie 2016

Realisatie 2018

Ambitie 2018

Ambitie 2020

Ambitie 2022

% inwoners dat van mening is dat de straten, paden en trottoirs in de buurt goed begaanbaar zijn

61

49

61

63

63

De waardering in 2018 blijft achter ten opzichte van de ambitie. Veel trottoirs hebben hun maximale levensduur bereikt en wortelopdruk van bomen veroorzaakt problemen. Om de ambitie de komende jaren wel te behalen worden naast bovenstaande activiteiten verschillende zaken aangepakt, zoals: uitwerken verkeersstructuurplan binnenstad, veiligheidsknelpunten in de Zuiderenk en uitvoering Integraal Beheer Openbare Ruimte met extra aandacht voor vervanging/verbetering van trottoirs en fietspaden.

 

2016

2017

2018

2020

2022

Aantal dodelijke slachtoffers

2

3

2

2

1

Het aantal dodelijke slachtoffers door verkeersongevallen is geleidelijk steeds verder afgenomen de afgelopen jaren in Lochem vanaf een langjarig gemiddelde van 4. Door extra veiligheidsmaatregelen wordt voor zover mogelijk ingezet op een verdere daling van het aantal verkeersslachtoffers.

Kengetallen

Realisatie (jaar)

% ziekenhuisopname na verkeersongeval met een  motorvoertuig (als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen)

6 (2015)

% overige vervoersongevallen met een gewonde fietser (als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen)

9 (2015)

 

Programma items

Met name in oudere woonwijken en winkelgebieden kunnen parkeerproblemen voorkomen. Bij een bezettingsgraad van 90% of meer is er sprake van een hoge parkeerdruk. De gemeente Lochem houdt regelmatig parkeeronderzoeken om de parkeerdruk vast te stellen en bij te sturen waar nodig om voldoende bereikbare parkeerplaatsen te behouden. Daarnaast stelt ze parkeereisen bij ruimtelijke ontwikkelingen om geen nieuwe parkeercapaciteitsproblemen te creëren. Lochem zet in op het stimuleren van E-auto’s en deelauto’s. Er worden 20 tot 24 laadpunten gerealiseerd.

Programma items

Verbeteren van de recreatieve gebruiksmogelijkheden in en om de passantenhaven van Lochem om een aantrekkelijke plek te creëren met als gevolg meer overnachtingen en bezoekers.

Programma items

Een goede bereikbaarheid over water en een intensiever gebruik van de vaarweg en van de havens aan het Twentekanaal in de gemeente Lochem. Dit draagt bij aan de economische ontwikkeling, werkgelegenheid en leefbaarheid van Lochem.

Programma items

Verschillende openbaar vervoerswijzen zijn goed op elkaar afgestemd en er zijn adequate voorzieningen voor op- en overstappen. Aantal en kwaliteit van bus- en treinverbindingen met bijbehorende voorzieningen blijft minimaal op het niveau van 2010.

Beleidsnota's

  • Verkenning snelle fietsroute Deventer – Zutphen (2017)
  • Mobiliteitsagenda Stedendriehoek (2013)
  • Fietsvisie Stedendriehoek (2012)
  • Nota Mobiliteit (2008)
  • Actualisatie Nota mobiliteit (2017)
  • Beleidskader functiegericht wegbeheer (2013)
  • Ruimtelijke structuurvisie Lochem 2012-2020 (2012)
  • Beleidsplan Openbare Verlichting (2014)
  • Geluidnota Lochem
  • Beleid Hogere grenswaardeprocedure

Wat mag het kosten?

- = nadeel (bedragen x € 1.000)
2 - Verkeer, vervoer en waterstaat Werkelijk Begroting Begroting Meerjarenbegroting
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Baten 556 468 428 438 448 448
2.1 Verkeer en vervoer 310 225 175 175 175 175
P210 Wegen 117 117 117 117
P211 Openbare verlichting 14 14 14 14
P212 Verkeer 4 4 4 4
P213 Openbaar vervoer
P721 Huishoudelijk afval 40 40 40 40
2.2 Parkeren
P214 Parkeren
2.3 Recreatieve havens 1 1 1 1 1
P561 Recreatieve voorzieningen 1 1 1 1
2.4 Economische havens en waterwegen 190 179 189 199 209 209
P320 Bedrijvigheid 189 199 209 209
2.5 Openbaar vervoer 56 64 64 64 64 64
P213 Openbaar vervoer
P564 Toerisme 64 64 64 64
Lasten 4.919 5.797 7.269 5.210 5.192 5.178
2.1 Verkeer en vervoer 4.569 5.426 6.908 4.849 4.841 4.832
P210 Wegen 5.911 3.902 3.896 3.896
P211 Openbare verlichting 336 346 346 345
P212 Verkeer 620 561 558 551
P213 Openbaar vervoer
P721 Huishoudelijk afval 41 41 41 41
2.2 Parkeren 26 66 56 56 56 56
P214 Parkeren 56 56 56 56
2.3 Recreatieve havens 1 4 4 4 4 4
P561 Recreatieve voorzieningen 4 4 4 4
2.4 Economische havens en waterwegen 215 173 173 172 171 171
P320 Bedrijvigheid 173 172 171 171
2.5 Openbaar vervoer 108 129 129 129 121 116
P213 Openbaar vervoer 24 24 24 19
P564 Toerisme 104 104 96 96
Totaal 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat -4.363 -5.329 -6.841 -4.771 -4.744 -4.729