Meer
Publicatiedatum: 15-11-2018

Inhoud

4. Onderwijs

Programma items

Programma items

Gezond en veilig opgroeien van de Lochemse jeugdigen, zodat zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Er is een passend onderwijsaanbod voor leerlingen van divers niveau.


Wat gaan we daarvoor doen?
Reguliere werkzaamheden.

Programma items

Gezond en veilig opgroeien van de Lochemse jeugdigen, zodat zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Er is een passend onderwijsaanbod voor leerlingen van divers niveau. Jongeren zijn optimaal toegerust op het vinden van werk en meer jongeren hebben een startkwalificatie. Er is minder ongeoorloofd verzuim. Het leerlingenvervoer voldoet aan de vastgestelde criteria. We zetten in op een afname van het aantal mensen dat laaggeletterd is in alle leeftijdsgroepen.


Kengetallen

Realisatie

Aantal leerlingen:

 

PO

2.514 (2017)

VO

2.191 (2017)

SO/VSO

185 (2017)

Absoluut verzuim (per 1.000 leerlingen)

3,8 (2017)

Relatief verzuim (per 1.000 leerlingen)

33 (2017)

Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (als % deelnemers aan VO en MBO)

1,0 (2016)

Beleidsnota's

 • Onderwijs Achterstanden Beleid 2006-2010 (2005)
 • Verzelfstandiging Openbaar Basisonderwijs (2010)
 • Wijziging Bestuursvorm Voortgezet Onderwijs (2009)
 • Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs (2017)
 • Integraal Huisvestingsplan 2018-2028 (2017)
 • Beleidskader Leegstand, Verhuur en Medegebruik schoolgebouwen basisonderwijs (2012)
 • Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekonderwijs voor primair en (voorgezet) speciaal onderwijs (2017)
 • Verordening leerlingenvervoer gemeente Lochem (2016)
 • Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Lochem
 • Visie op de brede school ontwikkeling in de gemeente Lochem (2011)
 • Samenwerkingsovereenkomst voortijdig schoolverlaten 2016-2020 regio Stedendriehoek
 • Beleidsnota Leerplicht 2011 – 2014 (2011)
 • Handhavingsbeleid Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen Peuterspeelzalen Gemeente Lochem 2016

Wat mag het kosten?

- = nadeel (bedragen x € 1.000)
4 - Onderwijs Werkelijk Begroting Begroting Meerjarenbegroting
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Baten 300 248 248 248 248 248
4.1 Openbaar basisonderwijs 19 26 26 26 26 26
P420 Openbaar basisonderwijs 26 26 26 26
4.2 Onderwijshuisvesting 20 15 15 15 15 15
P420 Openbaar basisonderwijs 15 15 15 15
P421 Bijzonder basisonderwijs
P431 Bijzonder speciaal onderwijs
P460 Openbaar voortgezet onderwijs
P480 Lokale onderwijstaken
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 261 207 207 207 207 207
P480 Lokale onderwijstaken 207 207 207 207
P510 Bibliotheekwerk
P650 Kinderopvang
Lasten 3.333 3.248 3.092 2.857 2.805 2.755
4.1 Openbaar basisonderwijs 316 327 342 341 336 331
P420 Openbaar basisonderwijs 342 341 336 331
4.2 Onderwijshuisvesting 1.873 1.792 1.639 1.405 1.395 1.350
P420 Openbaar basisonderwijs 27 21 21 21
P421 Bijzonder basisonderwijs 57 57 57 57
P431 Bijzonder speciaal onderwijs 173 83 82 82
P460 Openbaar voortgezet onderwijs 380 378 375 373
P480 Lokale onderwijstaken 1.002 866 859 818
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.144 1.129 1.112 1.112 1.074 1.074
P480 Lokale onderwijstaken 1.067 1.067 1.067 1.067
P510 Bibliotheekwerk 38 38
P650 Kinderopvang 7 7 7 7
Totaal 4 - Onderwijs -3.033 -3.000 -2.844 -2.609 -2.557 -2.507