Meer
Publicatiedatum: 15-11-2018

Inhoud

5. Sport, cultuur en recreatie

Programma items

Programma items

Sport en bewegen inzetten als middel om de gezondheid en fysieke weerbaarheid van onze inwoners te bevorderen en de sociale participatie en leefbaarheid verder te stimuleren en/of verbeteren. De focus ligt bij de prioritaire doelgroepen jongeren, ouderen, mensen met een beperking en sociale minima. We willen de deelname aan sportactiviteiten verhogen. We willen dat kinderen gezond zijn en leven en een goede conditie hebben.

Kengetallen

Realisatie

% niet-sporters

41,8 (2016)

 

Programma items

De sportaccommodaties vormen een onderdeel van het maatschappelijk vastgoed. De spelregels van het accommodatiebeleid zijn op dit onderdeel van toepassing. De gemeente heeft op termijn slechts een verantwoordelijkheid voor de instandhouding van accommodaties voor bewegingsonderwijs (gymzalen). Dat betekent niet we afwijzend staan tegenover accommodaties met een breder palet aan voorzieningen (sporthal, dorps-/kulturhus, etc.). Het initiatief daarvoor ligt bij het maatschappelijk veld. Om die reden worden in alle kernen de diverse stakeholders gestimuleerd om toekomstbestendige accommodatieplannen te ontwikkelen, met als insteek het voorzieningenniveau minimaal gelijk te houden. In dit proces faciliteren c.q. regisseren wij. Duurzaamheid en de afbouw van subsidies spelen daarin een belangrijke rol.


Indicator

Realisatie 2016

Realisatie 2018

Ambitie 2018

Ambitie 2020

Ambitie 2022

% inwoners dat (zeer) tevreden is over het aanbod van sportvoorzieningen in de nabijheid

81

75

79

75

75

Hoewel sprake is van een afname van de tevredenheid, scoort Lochem hoger ten opzichte van het gemiddelde in Nederland en gemeenten van vergelijkbare grootte. De ambitie voor de komende jaren is om dit percentage op hetzelfde niveau te houden.

Programma items

Conform de cultuurvisie “Kijk op cultuur”(2016) draagt de gemeente bij aan een levendige samenleving met een hoogwaardig cultureel aanbod. Het uitgangspunt is dat de cultuur de persoonlijke ontwikkeling en de vitaliteit van onze inwoners bevordert. Behalve Schouwburg Lochem, Graafschap Bibliotheken en De Muzehof, zij er tal van culturele instellingen en initiatieven die deel uitmaken van- en samenwerken in- het rijke culturele veld.


Kengetallen

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Ambitie 2018

Ambitie 2020

Ambitie 2022

Aantal bezoekers aan schouwburg

27.143

31.778

33.000

34.000

34.000

In 2016 heeft de schouwburg een bedrijfsplan opgesteld met strategische doelstellingen. De ontwikkelingen tot nu toe zijn succesvol: bezoekersaantallen stijgen en de samenwerking met culturele partners uit de gemeente Lochem heeft een impuls gekregen. De schouwburg ligt hiermee op koers om de eerder gestelde ambities te behalen.

Programma items

Dankzij musea willen we kunst en cultuur verbinden met onze inwoners en daarmee bewustwording van ons cultureel erfgoed stimuleren.


Wat gaan we daarvoor doen?
Reguliere werkzaamheden.

Programma items

De gemeente hecht er belang aan om het cultureel erfgoed in stand te houden, te koesteren en te promoten. Het stimuleert het woon- en leefklimaat in de gemeente en het levert een belangrijke bijdrage aan de aantrekkelijkheid van de gemeente.


Wat gaan we daarvoor doen?
Reguliere werkzaamheden.

Programma items

Het waarborgen van een onafhankelijk, gevarieerd en kwalitatief hoogwaardig media-aanbod, dat toegankelijk is voor alle lagen van de bevolking. Graafschap Bibliotheken en Taalhuis Lochem-Zutphen stimuleren en faciliteren op het gebied van lezen, leren, informeren en ontmoeten.


Wat gaan we daarvoor doen?
Reguliere werkzaamheden.

Programma items

We gaan de kwaliteit van de natuur en het landschap behouden en versterken. Een aantrekkelijk en veilig landschap gevormd door goed onderhouden laanbomen in diverse soorten, leeftijden en structuren. Het basisniveau van onderhoud en de veiligheid van het openbaar groen garanderen. De openbare ruimte blijft aantrekkelijk om in te verblijven. Dit geldt ook voor speelruimten en trapvelden waar kinderen kunnen spelen. Via speeltuinverenigingen willen we deze speelruimten beter beheersbaar maken en de onderlinge contacten in de buurt versterken.


Indicator

Realisatie 2016

Realisatie 2018

Ambitie 2018

Ambitie 2020

Ambitie 2022

% inwoners dat van mening is dat perken, plantsoenen en parken in de buurt goed zijn onderhouden

56

48

56

56

56

De ambities blijven gehandhaafd ondanks dat realisatie in 2018 achter blijft. Er waren opstartproblemen na aanbesteding van het gazonmaaien en achterstand in onkruidbestrijding in het groen. Dit als gevolg van doorgeschoven werkzaamheden na herstelwerkzaamheden van de zware storm begin 2018.

% inwoners dat van mening is dat de buurt schoon is

75

71

75

80

80

Circulus Berkel schouwt periodiek de openbare ruimte. Gemiddeld genomen voldoet het beeld aan het vastgestelde  kwaliteitsniveau. Uitzonderingen hierop zijn de trottoirs en klinkerverhardingen. Door met name de hoge leeftijd van deze verhardingen wordt het vastgestelde kwaliteitsniveau in een groot deel van de gemeente niet meer gehaald. In 2019 leggen wij het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) ter vaststelling aan de gemeenteraad voor. Dit plan geeft de kaders voor het sturen op beeldkwaliteit van de openbare ruimte en welke kwaliteit binnen de beschikbare budgetten mogelijk is.

% inwoners dat (zeer) tevreden is over het aanbod van speelvoorzieningen in de nabijheid

72

66

73

66

66

Inwoners van Lochem zijn over het algemeen (zeer) tevreden over het aanbod van speelvoorzieningen in de nabijheid. Hoewel sprake is van een afname van de tevredenheid, scoort gemeente Lochem hoger ten opzichte van zowel het gemiddelde in Nederland als gemeenten van vergelijkbare grootte. Uitgangspunt van het speelruimtebeleid is dat speeltuinen worden overgedragen aan speeltuinverenigingen, hiermee wordt het beheer en onderhoud neergelegd bij mensen uit de buurt die hiervoor subsidie ontvangen. Buurtbewoners zijn daardoor meer betrokken en voelen zich meer verantwoordelijk voor een mooie speelplek.

Beleidsnota's

 • Herijking Erfgoedbeleid Gemeente Lochem (2016)
 • Kijk op Cultuur’ (2016)
 • Kijk op Cultuur- richtinggevend uitvoeringsplan (2017)
 • Groenvisie (2006)
 • Renovatieplan groen (2007)
 • Duurzaam beheer bomen buitengebied (2016)
 • Strategische visie beheer en onderhoud openbare ruimte gemeente Lochem (2012)
 • Organisatie- en bedrijfsplan 1e fase BuitenRuimte (2013)
 • Organisatie- en bedrijfsplan 2e fase BuitenRuimte (2016)
 • Algemene subsidieverordening
 • Subsidieregeling incidentele culturele activiteiten
 • Sportvisie Lochem beweegt (2013)
 • Uitvoeringsplan sportvisie
 • Het accommodatiebeleidsplan (2009)
 • Landschapsontwikkelingsplan (2009)
 • Notitie afstoten snippergroen
 • Het toeristisch beleidsplan “Recreatie en toerisme in Lochem, voortuin van de Achterhoek”(2007)
 • Speelruimtebeleid 2011-2020
 • Evaluatie speelruimtebeleid (2016)
 • Subsidieregeling speelruimtebeleid 2016-2020 (2016)

Wat mag het kosten?

- = nadeel (bedragen x € 1.000)
5 - Sport, cultuur en recreatie Werkelijk Begroting Begroting Meerjarenbegroting
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Baten 646 774 774 774 774 774
5.1 Sportbeleid en activering
P480 Lokale onderwijstaken
P530 Sport
5.2 Sportaccommodaties 444 451 451 451 451 451
P530 Sport 451 451 451 451
P630 Samenlevingsopbouw
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
P511 Culturele/maatschapp. educatie
P540 Kunstbevordering
P541 Overdracht geschiedenis/cultuu
5.4 Musea 10
P541 Overdracht geschiedenis/cultuu
5.5 Cultureel erfgoed 4 4 4 4 4 4
P511 Culturele/maatschapp. educatie
P542 Monumentenzorg 4 4 4 4
P821 Eigendommen
5.6 Media 73 73 73 73 73 73
P510 Bibliotheekwerk 73 73 73 73
P581 Omroepen
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 115 246 246 246 246 246
P560 Groen 244 244 244 244
P561 Recreatieve voorzieningen 1 1 1 1
P564 Toerisme 2 2 2 2
P580 Speelruimten
Lasten 6.266 6.571 6.180 6.084 6.019 6.032
5.1 Sportbeleid en activering 437 463 432 420 420 420
P480 Lokale onderwijstaken 395 383 383 383
P530 Sport 37 37 37 37
5.2 Sportaccommodaties 1.610 1.476 1.366 1.347 1.339 1.332
P530 Sport 1.358 1.339 1.331 1.324
P630 Samenlevingsopbouw 8 8 8 8
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 672 719 682 682 665 665
P511 Culturele/maatschapp. educatie 189 189 189 189
P540 Kunstbevordering 480 480 476 476
P541 Overdracht geschiedenis/cultuu 13 13
5.4 Musea 130 140 112 112 112 112
P541 Overdracht geschiedenis/cultuu 112 112 112 112
5.5 Cultureel erfgoed 116 147 136 136 136 135
P511 Culturele/maatschapp. educatie 20 20 20 20
P542 Monumentenzorg 114 114 113 113
P821 Eigendommen 3 3 3 3
5.6 Media 691 681 681 655 655 655
P510 Bibliotheekwerk 666 646 646 646
P581 Omroepen 15 9 9 9
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2.610 2.945 2.770 2.733 2.692 2.712
P560 Groen 2.500 2.464 2.423 2.443
P561 Recreatieve voorzieningen 23 23 23 23
P564 Toerisme 44 44 44 44
P580 Speelruimten 203 202 202 202
Totaal 5 - Sport, cultuur en recreatie -5.620 -5.796 -5.405 -5.310 -5.245 -5.257